Zob. także zewnętrzną stronę internetową: www.cpig.pl


 

 Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM)

Galeria zdjęć z podpisania aktu

 

 

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM)

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) funkcjonujące na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jest jednym z sześciu Centrów, działających w całej Polsce i jedynym w regionie południowo wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Jest ono w pełni niezależne od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, gwarantując pełną bezstronność i neutralność. Centrum jest wiarygodnym partnerem, ułatwiającym wszystkim zainteresowanym rozwiązywanie sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności. CAM dba również o profesjonalne podejście partnerów biznesowych do współczesnych potrzeb obrotu gospodarczego, w tym zachowania wzajemnych relacji handlowych i umiejętności dalszej współpracy pomimo zaistnienia sporów. Wzmacnianie więzi handlowych między przedsiębiorcami, w warunkach konfliktu, jest zatem potrzebne nie tylko dla możliwości kontynuowania dalszej współpracy ale również oddziałuje na przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych, budując wizerunek firmy, która może być postrzegana jako solidny i umiejący rozwiązywać sytuacje sporne, partner w interesach.

Centrum Arbitrażu i Mediacji oferuje szereg rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu. Misją Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych. Ponadto stworzenie i umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z opracowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, mechanizmów w zakresie zapobiegania, minimalizowania i rozwiązywania sytuacji spornych, tak aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia sporów lub wyeliminować negatywne skutki ich wystąpienia. Centrum Arbitrażu i Mediacji w wykonywaniu swoich funkcji jest świadome obowiązku podjęcia wszelkich wysiłków i starań w celu rozwiązania sporu i zminimalizowania jego skutków.

Centrum oferuje wiodące rozwiązania w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, w tym zwłaszcza w zakresie mediacji i arbitrażu. W skład CAM wchodzą eksperci, prawnicy, przedsiębiorcy, mediatorzy posiadający długoletnie i międzynarodowe doświadczenie praktyczne w rozwiązywaniu sporów, zarówno o niewielkiej wartości jak również sporów wielomilionowych, dając tym samym gwarancję usług na najwyższym poziomie.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centrum Arbitrażu i Mediacji

ul. Chopina 29/11A

20-026 Lublin

opig@kul.pl

 

facebook


 

Oferta Centrum:

 

oferta_CAMmini


Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – Projekt Pilotażowy” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2022, godz. 11:50 - Piotr Sławicki