Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich
Al. Racławickie 14
   20-950 Lublin 
tel. 081-445-40-22
Obsada personalna:  
  Kierownik katedry: dr hab. Leszek Wojciechowski prof. KUL
Działalność naukowa katedry: 

 
Problematyka badawcza:
         Do głównych kierunków badań prowadzonych przez pracowników katedry zaliczyć należy - źródłoznawstwo hagiograficzne, badania praktyk pątniczych w szerokim kontekście religijno-społecznym, dzieje szpitalnictwa w Lublinie oraz badania nad geografią średniowiecznych zakonów łacińskich w Europie Środkowej. Wspomniana problematyka znalazła swe odzwierciedlenie w projektach badawczych realizowanych przez pracowników katedry. W latach 1995-2001 Aleksandra Witkowska kierowała pracami w ramach projektów: Patrocinia polskich diecezji. Tradycje kultu patronów Kościoła polskiego jako element chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego oraz Św. Wojciech – osoba – dzieło – kult w piśmiennictwie europejskim. Obecnie realizowane są dwa projekty badawcze. Pierwszym od roku 2003 kieruje prof. Aleksandra Witkowska – Źródłoznawstwo hagiograficzne. Typy i funkcje źródeł hagiograficznych (literackich i ikonograficznych) w polskiej kulturze późnego średniowiecza i baroku, natomiast drugi – Fundacje klasztorów w Europie Środkowej w X-XIII wieku realizuje dr Zbigniew Piłat.
 
Publikacje:
      Wśród ważniejszych publikacji pracowników katedry należy wymienić prace autorstwa Aleksandry Witkowskiej (zob. wykaz wybranych publikacji): Miracula małopolskie XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze, „Roczniki Humanistyczne” 19:1971, z. 2, s. 29-161; Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa, Lublin 1984; Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999 oraz wspólnie z Joanną Nastalską - Święty Wojciech. Bibliografia do roku 1999, Lublin 2002.
      Ponadto prace Leszka Wojciechowskiego: Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacje – uposażenie – rozwój do około 1430 roku, „Studia Claromontana” 11:1991, s. 1-217 oraz Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV – XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego, Lublin 2003.
 
Konferencje:
  Konferencje w Instytucie Historii - tu bliższe informacje oraz informacje m.in. o konferencjach zorganizowanych przez Katedrę Historii Powszechnej Wieków Średnich:
  Warsztaty Mediewistyczne: Legenda - problem badawczy (14 XII 2007)
  Tajemnice Opatowa (25 V 2007)
   
Historia Katedry:  
        Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich powołana została do życia uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 X 1945 roku. Na wniosek prof. Leona Białkowskiego kierowaną przez niego Katedrę Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych podzielono na dwie – Średniowiecznej Historii Polski i Europy Wschodniej oraz Historii Powszechnej Wieków Średnich. Jednak Katedra Historii Powszechnej nie została obsadzona i nadal obie pozostawały pod opieką Leona Białkowskiego. Po jego śmierci katedrą kierował prof. Jerzy Kłoczowski, a od 1962 roku prof. Zygmunt Sułowski. W 1983 roku, po ostatecznym podziale, kierownictwo Katedry Historii Powszechnej Wieków Średnich przejęła siostra prof. Aleksandra Witkowska OSU. W roku akad. 1988/89 przy katedrze zatrudniony był mgr Hubert Łaszkiewicz, którego miejsce (gdy przeszedł do Katedry Historii Szkolnictwa) zajął zatrudniony od 1991 r. mgr (obecnie dr) Zbigniew Piłat, a od 1993 r. mgr (obecnie dr) Dariusz Prucnal. W 2003 r. s. prof. Aleksandra Witkowska odeszła na emeryturę, a kierownictwo przejął dr hab. Leszek Wojciechowski.
 
Opr. Zbigniew Piłat 
                  
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014, godz. 13:46 - Liliana Kycia