SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Mariusz S z r a m, Ciało zmartwychwstałe w nauczaniu Ojców Apostolskich i św. Justyna, s. 5.

The Resurrected Body in the Teachings of Apostolic Fathers and of St Justin (Sum.), s. 30.

Ks. Marcin W y s o c k i, Eschatologiczna nagroda w pismach św. Cypriana, s. 33.

Eschatological Reward in St Cyprian’s Writings (Sum.), s. 48.

Ks. Piotr S z c z u r, Rewolta podatkowa w Antiochii (387) w świetle przekazów Libaniusza i Jana Chryzostoma. Retoryka i fakty historyczne, s. 49.

Tax Revolt in Antioch (387) in the Light of Libanius’ Speeches and John Chrysostom’s

Homilies. Rhetoric and Historical Facts (Sum.), s. 74.

Ks. Grzegorz W e j m a n, Misyjny szlak Apostoła Pomorza, s. 77.

The Mission Trail of the Apostle of Pomerania (Sum.), s. 100.

Ks. Andrzej B r u ź d z i ń s k i, Historyczne tło konfliktu polskiego duchowieństwa i świeckich w wieku XVI. Na podstawie „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera, s. 101.

Historical Background to the Conflict Between the Polish Clergy and the Laics in the 16th Century (Sum.),        s. 127.

Ks. Henryk B o r c z, Rzeszowsko-tyczyńskie Bractwo Kapłańskie pod patronatem Ducha Świętego i Maryi Panny od XV do XVIII stulecia, s. 129.

The Holy Spirit and the Virgin Mary Rzeszów-Tyczyn Brotherhood of Priests From the 15th to the 18th Century (Sum.), s. 160.

Jan P i e t r z y k o w s k i SDB, Misje salezjańskie w latach 1875-1995, s. 163.

Salesian Missions in 1875-1995 (Sum.), s. 176.

Paweł Z a j a˛ c OMI, „Demokracja ludowa” w powiecie wolsztyńskim w latach 1945-1947. Wybrane struktury władzy i reakcje społeczne, s. 177.

„People’s Democracy” in the Wolsztyn District in the Years 1945-1947. Selected Authority Structures and Responses of the Community (Sum.), s. 211

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 

Ks. Tomasz M o s k a l, Wizytacja parafii Koprzywnica w 1782 roku, s. 213.

The Inspection of the Koprzywnica Parish in 1782 (Sum.), s. 231.

Dysertacje doktorskie napisane w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II sfinalizowane w roku akademickim 2007/2008, s. 232.

Ks. Marcin W y s o c k i, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, s. 232.

Ks. Marian S t r a n k o w s k i, Przepowiadanie słowa Bożego według Enarrationes in Psalmos św. Augustyna, s. 238.

Arkadiusz S m a g a c z OCD, Karmelici bosi w Lublinie w latach 1610-1864, s. 243.

Ks. Marek G r y g i e l TChr, Jan Kowalik jako dokumentalista i promotor kultury polskiej na emigracji, s. 249.

Ks. Waldemar M a l i s z e w s k i, Geneza, powstanie i organizacja diecezji Elbląskiej, s. 254.

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Ryszard G r o ń, Międzynarodowy Kongres Mediewistyczny, 7-10 lipca 2008, Uniwersytet Leeds, Wielka Brytania (International Medieval Congress, July 7-10, 2008, University of Leeds, UK), s. 261.

 

RECENZJE

 

Ks. Piotr S z c z u r, Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 (ks. Franciszek Drączkowski), s. 265.

James F r a n c e, Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo, Mi: Cistercian Publications 2007 (ks. Ryszard Groń), s. 267.

Irena W o d z i a n o w s k a, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842-1918, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007 (Roland Prejs OFMCap), s. 270.

Paweł Z a j ą c OMI, Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w., Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007 (ks. Jan Walkusz), s. 273.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:15 - Włodzimierz Bielak