SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Janusz  K u c z, Terribilis auctoritas i auctoritas Pisma Świętego w ujęciu Świętego Augustyna, ss. 18.

Grzegorz  W e j m a n, 750- lecie powstania szczecińskiej kapituły kolegiackiej św. Piotra Apostoła/mariackiej, ss. 39.

Józef  M a k a r c z y k OFMConv, Dzieje franciszkanów w Grodnie do 1975 r., ss. 50.

Piotr  G ó r e c k i, Wpływ Kościoła katolickiego na dzieje i rozwój Śląska. Przyczynek do dyskusji nad rolą chrześcijaństwa w historii Śląska, ss. 45.

Adam  D r o z d e k, Lunin’s sustaining faith, ss. 18.

Kazimierz  A d a m i a k, Imiona chrzestne dzieci chłopskich okolic Fajsławic w drugiej połowie XVIII wieku, ss. 46.

Marek  J o d k o w s k i, Przyczynek do dziejów parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Nidzicy w XIX wieku, ss. 16.

Łukasz  K r u c k i, Stan archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis Jana Korytkowskiego z 1888 r., ss. 50.

Stanisław  Z i m n i a k, Stanowisko prymasa Hlonda wobec systemów totalitarnych: niemieckiego i sowieckiego, ss. 33.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 

Włodzimierz  B i e l a k, Rola Franków w odrodzeniu Kościoła i cesarstwa na zachodzie, ss. 22.

Anzelm Janusz  S z t e i n k e OFM, Święty Rafał Kalinowski OCD (1835-1907) tercjarzem franciszkańskim, ss. 7.

Karolina  O l s z e w s k a, 20 lat Diecezji Toruńskiej. Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim
w służbie Bogu i człowiekowi, ss. 2.

 

Dysertacje doktorskie napisane w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sfinalizowane w roku akademickim 2011/2012:

• Ks. Remigiusz J.  N i e w ę g ł o ws k i, Duch Święty oraz Jego działanie w pismach dogmatycznych i ascetycznych św. Ambrożego, ss. 8.

• Ks. Paweł  R o m a ń s k i, Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz (1783-1867). Życie i działalność, ss. 8.

• Ks. Marcin  K a p ł o n, Diecezja przemyska w latach 1944-1964, ss. 10.

• Ks. Zbigniew  G m u r c z y k, Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968), ss. 8.

 

RECENZJE

 

Jerzy  F l a g a, Zakony żeńskie w najnowszej historiografii polskiej, ss. 22.

Tomasz  M o s k a l, Ks. Bogusław Dygdała, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku, ss. 3.

Jan  W a l k u s z, Ks. Józef Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918 – 1939, ss. 8.

 

Autor: Włodzimierz Bielak
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:19 - Włodzimierz Bielak