SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Andrzej N o w i c k i, Ideał celibatu kapłańskiego w nauce Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich,  s. 5.

Das Ideal des Priesterlichen Zölibates in der Lehre der Väter der Kirche und Altchristlichen Schriftsteller (Zsf.), s. 37.

Adam D r o z d e k, Madame Swetchine and her faith, s. 39.

Zofia Swieczina i jej wiara (Streszcz.), s. 57.

Roland P r e j s OFMCap, „Złoty ołtarzyk”. Wstępna typologia modlitewników, s. 59.

„The Golden Altar”. An Initial Typology of Prayer-books (Sum.), s. 87.

Ks. Tomasz M o s k a l, Księgozbiór parafii w Czyżowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, s. 89.

The Library of the Czyżów Parish in the Light of the General Inspection in 1748 (Sum.), s. 99.

Ks. Dariusz Ś m i e r z c h a l s k i - W a c h o c z, Tygodnik „Argumenty” jako przykład walki o kulturę laicką w PRL w latach 1957-1990, s. 101.

The Argumenty Weekly as an Example of the Struggle for Lay Culture in the Polish People’s Republic in 1957-1990 (Sum.), s. 132.

Ks. Jan W a l k u s z, Kontakty polonijnego duszpasterza ks. Wawrzyńca Wnuka z Polską, s. 133.

Contacts between Rev. Wawrzyniec Wnuk, a Priest Working in the Polish Community Abroad, and Poland (Sum.), s. 146.

Paweł Z a j ą c OMI, Badania historyczne w polskim środowisku Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,       s. 147

Historical Research in the Polish Circle of Missionary Oblates of Mary Immaculate (Sum.), s. 170.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 

Roland P r e j s OFMCap, Seminarium hozjańskie, s. 171.

Bp Julian W o j t k o w s k i, Dzieła Stanisława Hozjusza. Oryginały i przekłady, s. 171.

Ks. Alojzy S z o r c, Poszukiwanie pism kardynała Stanisława Hozjusza przez Komisję Historyczną w jego procesie beatyfikacyjnym, s. 180.

Jadwiga Ambrozja K a l i n o w s k a OSB, Otoczenie kardynała Stanisława Hozjusza. Dokonania Pracowni Hozjańskiej w Olsztynie, s. 190.

Ks. Tomasz M o s k a l, Wokół fundacji klarysek zawichojskich w 1257 roku (w 750 rocznicę fundacji szpitala przy klasztorze), s 192.

Ks. Józef S z y m a ń s k i, Z dziejów walki o dusze. Polskie władze kościelne i świeckie w trosce o rodaków w Holandii. Relacja z 1928 roku, s. 199.

Dysertacje doktorskie napisane w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II sfinalizowane w roku akademickim 2008/2009 oraz 2009/2010, s. 211.

Ks. Mariusz T e r k a, Kościół i jego miejsce w świecie w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna,         s. 211.

Ks. Stanisław M a s ł y k, Od bycia człowiekiem do „bycia Chrystusem”. Zarys antropologii teologicznej według In Iohannis Evangelium Tractatus CXXIV i In epistolam Iohannis ad Parthos tractatus decem św. Augustyna,    s. 216.

Ks. Przemysław Marek S z e w c z y k, Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego, s. 227.

Ks. Andrzej K w a ś n i e w s k i, Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku, s. 231.

Ks. Jacek K a p u s´ c i n´ s k i, Duchowieństwo diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, s. 235.

Ks. Krzysztof K o c h, Konstantyn Dominik (1870-1942), biskup pomocniczy chełmiński, s. 239.

Ks. Franciszek G o m u ł c z a k SAC, Ksiądz Franciszek Cegiełka SAC. Życie i działalność, s. 245.

 

RECENZJE

 

Giuseppe De M a r c h i, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956; Antonio G. F i l i p a z z i, Rappresentanze e rappresentanti pontifici dalla seconda metà del XX secolo (Krzysztof R. Prokop), s. 253.

Jean Le B l a n c, Dictionnaire biographique des cardinaux du XIXe siècle. Contribution à l’histoire du Sacré Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903 (Krzysztof R. Prokop), s. 258.

Hierarchia ecclesiastica orientalis. Series episcoporum Ecclesiarum Christianorum Orientalium, t. 3 – Supplementum, a cura di Giorgio Fedalto (Krzysztof R. Prokop), s. 265.

Szczepan K o w a l i k, Arkadiusz K u t o w s k i, Jerzy K u t o w s k i, „…byłem z nimi”. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza (ks. Albert Warso), s. 277.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:17 - Włodzimierz Bielak