SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Dariusz Z a g ó r s k i, Pasterska troska o dziewice poświęcone Bogu w pismach Grzegorza z Nazjanzu, s. 5.

Pastoral Concern for Virgins Devoted to God in the Writings of Gregory of Nazianzus (Sum.), s. 18.

Dariusz K a s p r z a k OFMCap, Konwersja na chrześcijaństwo plemion germańskich od IV do IX w., s. 19.

Conversion of the Germanic Peoples to Christianity in the Period Between the Fourth and Ninth Centuries A.D. (Sum.), s. 55.

Ks. Jarosław R. M a r c z e w s k i, Konfederacja warszawska (1573) w najnowszej historiografii amerykańskiej, s. 57.

The Warsaw Confederation (1573) in Latest American Historiography (Sum.), s. 99.

Ks. Tomasz Mo s k a l, Cura animarum w parafii Racławice w latach 1918-1939, s. 101.

Cura animarum in the Parish of Racławice from 1918 to 1939 (Sum.), s. 113.

Ks. Marcin S t a n i s z e w s k i, Grudziądz w II Rzeczypospolitej. Aspekty społeczno-narodowościowe i religijne, s. 115.

Grudziądz in the Second Polish Republic. Social, National and Religious Considerations (Sum.), s. 166.

Ks. Dariusz Ś m i e r z c h a l s k i –W a c h o c z, Dzieje schizmy kościelnej w Gądkowie Wielkim w latach 1963-1968, s. 167.

Ecclesiastical Schism in the Town of Gądków Wielki (Sum.), s. 188.

Ks. Robert Ma s a l s k i, Kultura religijna diecezji szczecińsko-kamieńskiej, s. 189.

Religious Culture of the Diocese of Szczecin-Kamień (Sum.), s. 218.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 

Ks. Józef K r ę t o s z, Ksiądz rzymskokatolicki na nieludzkiej ziemi radzieckiego łagru we wspomnieniach współwięźnia, s. 219.

Ks. Edward W a l e w a n d e r, Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie, s. 239.

Dysertacje doktorskie napisane w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sfinalizowane w roku akademickim 2008/2009, s. 247.

 

RECENZJE

 

Ks. Sławomir B r e w c z y ń s k i. Ks. Adalbert (Wojciech) Zink. Rządca diecezji warmińskiej w latach 1951-1953. Olsztyn 2006 (Bp Andrzej F. Dziuba), s. 261.

Mirosław K o w a l c z y k. U początków teologii historii w Polsce: Franciszek Sawicki, Konstanty Michalski, Aleksander J. Pechnik. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 (Bp Andrzej F. Dziuba), s. 263.

Irena W o d z i a n o w s k a. Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842-1918. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007 (Bp Andrzej F. Dziuba), s. 267.

Ks. Jan Z w i ą z e k. Rzeczywistość historyczna w kazaniach. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza 2009 (Jan Mazur OSPPE), s. 270.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:16 - Włodzimierz Bielak