SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Lesław Bogdan Ł e s y k, Jana Chryzostoma obawy przed przyjęciem kapłaństwa. Kilka uwag do lektury De sacerdotio 5

Timori di Crisostomo di essere ordinato sacerdote. Alcune osservazioni alla lettura De Sacerdotio (Somm.) 22

Ewa Maria D ą b r o w s k a, Życie religijne cechu sukienników w Bielsku i Białej 23

Religious Practices of the Cloth Makers Guild in Bielsko and Biała (Sum.) 49

Radosław K o t e c k i, The Idea of defensio ecclesiae and its Resonances in Earlier Medieval Poland (X/XIth-XIIIth Century) (Reconnaissance) 51

Koncepcja defensio ecclesiae i jej echa w Polsce wcześniejszego średniowiecza (X/XI-XIII wiek) (Streszcz.) 84

Jan P i e t r z y k o w s k i SDB, Zakony i zgromadzenia zakonne męskie na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku z uwzględnieniem diecezji janowskiej, czyli podlaskiej 85

Male Religious Orders in the Polish Lands at the Turn of the 20th Century. A Close-up on the Diocese of Janów (Podlasie) (Sum.) 100

Roland P r e j s OFMCap, Modlitewniki z kręgu sióstr posłanniczek 101

Prayer Books Composed by Sisters Couriers of Christ’s Sacred Heart (Sum.) 111

Ks. Jacek K a p u ś c i ń s k i, Działalność piśmiennicza duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925-1939 113

Writings of the Clergy in the Diocese of Częstochowa in the Years 1925-1939 (Sum.) 144

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 

Zdzisław (Ziggy) K r u c z e k CSMA, Dialogue with Non-christians: Dealing with muslims – which way? 145

 

Dialog religijny: czy jest on możliwy z muzułmanami – w jakim wymiarze? (Streszcz.) 157

 

Dysertacje doktorskie napisane w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sfinalizowane w roku akademickim 2010/2011 158

• Ks. Zenon C z u m a j, Życie religijne w dekanacie kamieńczykowskim na Mazowszu w latach 1693-1819 158

• Ks. Szymon G ó r s k i, „Wielki umysł” czy „głupiec, który mówi: nie ma Boga”? Natura i cechy zła osobowego w pismach Orygenesa 164

• Ks. Grzegorz W ó j c i k, Los człowieka po śmierci w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna 169

• Ks. Łukasz K r u c k i, Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie (1953-1992) 173

• Ks. Marek J o d k o w s k i, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945 178

 

Ks. Marcin N a b o ż n y, Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem pracowników Instytutu Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za lata 2000-2010 183

 

RECENZJE

 

Ks. Krzysztof K o c h, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna zwyczajność. Pelplin:

Wyd. „Bernardinum” 2011, ss. 304. (ks. Anzelm Weiss) 213

Jan W a l k u s z, Minister Ecclesiae et homium, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło. Pelplin: Wyd. „Bernardinum” 2010 ss. 296 + [8]. (Marek Marczewski) 217

Stanisław Ludwik P i e c h, Wychować dla Kościoła i państwa. Formacja elity duchowieństwa galicyjskiego w Wiedniu 1775-1918, Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2009, ss. 475. (ks. Robert J. Woźniak) 220

S. Małgorzata Wirgilia W r o ń s k a, Powstanie Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy

Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Luboń: 2010, ss. 288 + 4 tab. (s. Agnieszka Skrzypek) 223

Autor: Lesław Łesyk
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:20 - Włodzimierz Bielak