Nowy konkurs NCN: NORFACE Governance

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

 

2018-12-05 Czytaj dalej...

PROGRAM KONFERENCJI „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy”

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW 114)

Termin: 26 października 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania)

PROGRAM (do pobrania)

 

2018-10-17 Czytaj dalej...

Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej” w Lublinie

Data spotkania: 24 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

 

 

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

 

2018-10-15 Czytaj dalej...

Dzień informacyjny „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

Data spotkania: 23 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, studenci

 

ZAPROSZENIE RKP PB UE

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

2018-10-15 Czytaj dalej...

Nowe nabory wniosków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do przygotowania wniosków projektowych w konkursach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS): (1) konkurs główny, (2) konkurs uproszczony oraz (3) konkurs specjalny.

 

2018-10-05 Czytaj dalej...

BiodivERsA - zapowiedź konkursu NCN

 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie z zakresu nauk o życiu pt. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health, który zostanie ogłoszony na początku października 2018.

W ramach naboru wnioski można będzie składać w ramach jednego z dwóch działań:

  1. Działanie „A” wspiera wzajemne projekty badawcze, które zrzeszają zespoły badawcze i wypracowują nowe badania pierwotne;
  2. Działanie „B” wspiera projekty syntezy badań, które gromadzą osoby tworzące grupę roboczą, która wykona badania i odpowie na pytania badawcze z wykorzystaniem istniejących zbiorów danych. Te projekty badawcze nie będą zbierać ani wytwarzać nowych danych pierwotnych, a ich podstawową działalnością będzie synteza i/lub analizowanie istniejących danych. Należy zauważyć, że projekty te różnią się od systematycznych recenzji lub syntezy wiedzy, które opierają się na syntezie publikacji i raportów.
2018-08-30 Czytaj dalej...

Wewnetrzna rekrutacja do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki" (PO WER)

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do udziału w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt Mistrzowie Dydaktyki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu oraz przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres jednego semestru akademickiego.

2018-08-28 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Informujemy, iż w dn. 13-17 sierpnia br. po. Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobę nieobecną zastępuje: mgr Ewa Wierzchoń-Sweklej (w dn. 13-14.08.2018 r., CTW-10, tel. 81 445 41 75), dr Kamil Dębiński (16-17.08.2018 r., CTW-9, tel. 81 445 32 41).

 

2018-08-10

Raport z badania społecznego - młodzi naukowcy a rozwój kariery naukowej

Zapraszamy do lektury Raportu z badania społecznego pt.: „Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” (kliknij) przeprowadzonego wśród polskich naukowców w ramach Projektu Naukowiec finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

 

2018-08-09

Drugi nabór wniosków PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

  1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem). Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

 

2018-08-09 Czytaj dalej...