Kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Psychologii KUL.

Od dnia 17.10.2020 r. wszystkie zajęcia na kierunku psychologia (studia magisterskie oraz doktoranckie)  będą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wyjątek stanowią poniższe zajęcia praktyczne:

 

rok

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba grup

Forma zal. / l. pkt ects

4

Psychoterapia (trening)

30

8

Z/2

3

Trening interpersonalny w biznesie (trening)

30

2

Z/2


Wyniki wyborów przedstawiciela dyscypliny psychologia do Senatu KUL

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 6 października 2020 r. wybrano przedstawiciela Instytutu Psychologii na kadencję 2020-2024:

 

 

1. przedstawiciel dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

dr hab. Wacław Bąk

 

Serdecznie gratulujemy!


Powołanie Dyrektora Instytutu Psychologii

Pan dr hab. Wacław Bąk został powołany przez JM Księdza Rektora na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychologii KUL na kadencję 2020-2024.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Informacje dla studentów I roku

SEKRETARIAT ds. studentów

 

Sekretariat ds. studenckich (Dziekanat) kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych znajduje się na V piętrze w Gmachu Collegium Jana Pawła II.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godz.

od 9.00 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.00

kierunek Psychologia - spec. Wspieranie jakości życia - pokój C- 545

- spec. Biznesu i przedsiębiorczości - pokój C-544

(na czas stanu pandemii wprowadzone zostały zmiany funkcjonowania Uniwersytetu i poszczególnych jednostek zgodnie zarządzeniami Rektora KUL, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Władz Uczelni na stronie Uniwersytetu)

 

2. PLAN STUDIÓW, ROZKŁAD ZAJĘĆ, GRUPY

 

Plan studiów i rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe na rok 2020/2021 znajduje się na platformie e-kul. Regulamin studiów na stronie głównej Uniwersytetu w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Zajęcia i szczegółowe informacje z wychowania fizycznego zostaną Państwu przekazane na 1-szych zajęciach, które odbędą się zgodnie z planem (obecność obowiązkowa). Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz obiekty sportowe zlokalizowane są w Kampusie Poczekajka przy ul. Konstantynów 1.

Informacje odnośnie lektoratów zostaną Państwu przekazane na stronach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

3. LEGITYMACJE

 

Legitymacja przysługuje na I-kierunku studiów oraz na II-kierunku dla osób, które realizują II kierunek poza KUL.

Opłata za legitymację -22 . Wstawiona zostanie na indywidualne konto studenta (w zakładce Płatności). Płatność przelewem do dnia do 25.10.2020 r.

Każdy student pierwszych lat studiów indywidualnie zgłosi się do sekretariatu, Wydziału według ustalonych harmonogramów, po odbiór legitymacji i zły na piśmie ślubowanie oraz dopełni pozostałych niezbędnych formalności administracyjnych m. in. okazanie oryginału Świadectwa Dojrzałości. Prosimy o zachowanie i przestrzeganie rygorów sanitarnych: obowiązku zasłonięcia ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi przed sekretariatem.

W Sekretariacie można uzyskać zaświadczenie o studiowaniu.

 

4. KONTO STUDENT

 

Każdy student powinien mieć założone konto indywidualne na platformie e-KUL (nie mylić z kontem założonym w procesie rekrutacyjnym). Do założenia konta potrzebny będzie nr albumu, który widoczny jest na legitymacji.

Na koncie indywidualnym Student KUL można:

- pobrać druki opłat za zobowiązania m. in. opłatę za legitymację i ubezpieczenie od NNW - w zakładce Płatności

- poprzez platformę e-KUL uzyskacie Państwo dostęp do wszystkich bieżących informacji zamieszczonych na e-kul, np. plan studiów, rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe, odwołanie zajęć.

- w najbliższym czasie odbędzie się poprzez platformę e-KUL kodowanie zajęć, czyli student podaje informacje o zajęciach: z zakresu do wyboru oraz o przynależności do grup. Trzeba będzie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na e-kul i zakodować zajęcia, ale o tym zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie.

- Na platformie e-KUL będzie znajdował się harmonogram sesji egzaminacyjnej.

 

5. UBEZPIECZENIE

Studenci mogą się ubezpieczyć na KUL-u od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Jest to opłata nieobowiązkowa.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć ubezpieczenia w Sekretariacie (przy odbiorze legitymacji).

Składka na ubezpieczenie obowiązujące w roku akademickim 2020/2021, tj. od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. - wynosi 50 zł. Płatna do 25.10.2020 r.

 

6. STAROSTA

 

Do kontaktu z Sekretariatem, jako przedstawiciel grupy studentów potrzebny jest starosta roku dla każdej specjalności. Na spotkaniach z Opiekunami Roku zostaną wybrani starostowie.

Po wybraniu prosimy starostę roku o zgłoszenie się do Sekretariatu.

 

7. SZKOLENIA

 

W dniach 1-7 października 2020 trwa Tydzień adaptacyjny

Studenci realizują zajęcia zgodnie z planem od 1 października. Zajęcia w ramach tygodnia adaptacyjnego odbywać się będą on-line. Materiały dla studentów pierwszych lat studiów dostępne będą na platformie internetowej KUL w dowolnym czasie. W związku z tym nie będzie w tym roku dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny.

Celem Tygodnia adaptacyjnego jest zapoznanie studentów z Wydziałem i Uniwersytetem, odbycie zajęć obowiązkowych z praw i obowiązków studenta, z BHP, z tzw. przysposobienia bibliotecznego, możliwość poznania Uniwersytetu, a także zapoznania się z ofertą kół i organizacji studenckich.

 

8. INFORMACJA O SALACH

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada w Lublinie dwa kampusy :

 • Główny,

 • Poczekajka,

Kampus Główny znajduje się przy Al. Racławickich 14, w jego skład wchodzi:

 • Gmach Główny (GG) - tam znajduje się m.in. Studium Praktycznej Języków Obcych,

 • Collegium Norwidianum (CN) - tam znajduje się m.in. Dział Studenckich Spraw Socjalnych,

 • Centrum Transferu Wiedzy (CTW) – tu znajdują się m.in. duże sale wykładowe.

 • Collegium Jana Pawła II (C) - wysoki gmach, tam znajduje się Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Psychologii C-340, sale ćwiczeniowe.

Kampus Poczekajka zlokalizowany przy ul. Konstantynów 1.

Na terenie kampusu znajduje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, obiekty sportowe oraz akademiki.

Mogą Państwo korzystać z Poradni Zdrowia KUL, która znajduje się na parterze w Collegium Jana Pawła II.

 


Wybory przedstawiciela dyscypliny psychologia do Senatu KUL

Kandydat w wyborach w Instytucie Psychologii na kadencję 2020-2024:

 

1. na przedstawiciela dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

 

dr hab. Wacław Bąk


Dwa granty z Ministerstwa Zdrowia

Nasi pracownicy otrzymali granty finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Błachnio pt.„Rola pola elektromagnetycznego w związku między uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym i aktywnością fizyczną"

Aneta Przepiórka pt. „Bycie ofiarą i agresorem. Uwarunkowania psychologiczne cyberbullyingu a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny w roli moderatorów"

 

Serdecznie gratulujemy!


Ogłoszenie wyborów przedstawiciela dyscypliny psychologia w Senacie KUL

Ogłoszenie z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów

w Instytucie Psychologii

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Wyborczego KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z wygaśnięciem mandatu Senatora s. dr hab. B. Zarzyckiej, prof. KUL zwołuje się Radę Instytutu Psychologii celem wyboru do Senatu KUL przedstawiciela dyscypliny podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej na dzień 6 października 2020 roku.

 2. Głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny w godzinach 7.00-20.00.

 

§ 2

 1. Kandydata do funkcji wymienionej w§ 1 można zgłaszać w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu Rady Instytutu, to jest do 29 września 2020 r. do godziny 15.00.

 2. Zgłoszenie kandydata następuje na piśmie, które należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych pokój C-342

 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko kandydata;

 2. określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;

 3. nazwę wydziału, instytutu i katedry lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest zatrudniony;

 4. pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat. skan__2020-09-15_09-55-31-452_0001


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie psychologia - III edycja

Koordynator dyscypliny psychologia ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 25.09.2020 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.


s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL - Prorektorem ds. nauki i kadr

x_zarzycka-tk-20200901-001

S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 

Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL,


z dniem 1 września 2020 roku

 

została powołana na stanowisko Prorektora ds. nauki i kadr KUL na kadencję 2020 – 2024

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!


Wyniki wyborów w Instytucie Psychologii

Szanowni Państwo,Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 30 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Psychologii na kadencję 2020-2024:1. przedstawiciel dyscypliny psychologia do Senatu KUL:

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL2. przedstawiciel dyscypliny psychologia do Rady Szkoły Doktorskiej:

dr hab. Wacław Bąk3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

dr hab. Dorota MącikSerdecznie gratulujemy!