1972

1. Ordo Confirmationis 1971. CT 42:1972 z. 4 s.75-81.

1973

2. Nowe dekrety papieskie o zniesieniu święceń niższych i święceniach diakonatu. CT 43:1973 z.3 s.78-81.

3. Obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów. CT 43:1973 z. 4 s.52-54.

1974

4. Z problematyki teologicznej bierzmowania. RTK 21:1974 z. 6 s. 37-58.

5. O właściwe rozumienie Wiatyku. CT 44:1974 z. 3 s. 58-63.

6. Aspekty teologiczne nowego „Ordo Confirmationis”. CT 44:1974 z.2- s. 82-89.

7. Zarys teologii sakramentu pokuty w nowym „Ordo Paenitentiae” z 1974 r. CT 45:1975 z. 3 s. 49-55

8. Niektóre problemy pastoralno-liturgiczne nowego obrzędu chrztu dzieci. CT 43:1973 z. 4 s. 69-74.

9. Nowy obrzęd namaszczenia chorych. CT 44:1974 z. 1 s. 77-82.

10. Instrukcja Kongregacji Sakramentów Immensae caritatis. CT 44:1974 z. 2 s. 89-92.

11. Aspekty teologiczne nowego Ordo Confirmationis. CT 44:1974 z. 2- s. 82-89.

12. Nowy dokument Kongregacji Kultu Bożego Directorium de Missis cum pueris. CT 44: 1974 z. 4 s. 65-70.

13. Przygotowanie katechetyczne do bierzmowania. WDL 48:1974 s. 66-69.

1975

14. Nazwa sakramentu bierzmowania. RBL 28:1975 s. 61-66.

15. Odnowiona liturgia sakramentu bierzmowania. RBL 28:1975 s. 66-71.

16. Nowe Ordo Paenitentiae. CT 45:1975 z. 1 s. 61-66.

1977

17. Bierzmowanie w kontekście inicjacji chrześcijańskiej. AK t. 88:1977 s. 242-256.

18. Doświadczenia duszpasterskie z odnowy liturgii chrztu dzieci we Francji. AK t. 88:1977 s. 232-241.

1978

19. Posługa Kościoła wobec umierającego człowieka. AK t. 95:1978 s. 171-182.

20. Liturgia Godzin w życiu i posłudze prezbiterów. HD 47:1978 s. 223-229.

21. Nowe obrzędy pogrzebowe według Rytuału dla diecezji polskich. WDL 52:1978 s. 199-209.

1979

22. Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie teologicznym i pastoralnym. ŚSHT 12:1979 s. 71-95.

23. Eklezjalny charakter troski o chorych. HD 48:1979 s. 264-274.

24. Nieszpory parafialne w odnowionej liturgii. CT 49:1979 z. 1 s. 66-71.

1980

25. Odwiedziny i Komunia święta chorych. CT 50:1980 z. 2 s.107-112.

26. Zadania duszpasterskie wynikające z nowego Rytuału „Sakramenty chorych”. HD 49:1980 s. 278-286.

27. Posługa Kościoła wobec umierającego człowieka. AK 72:1980 t. 95 s. 171-182.

1981

28. Dedykacja ołtarza według nowego Pontyfikału Rzymskiego z 1977 r. RBL 34:1981 s. 361-372.

1983

29. Modlitwy wstawiennicze i oracje w Liturgii Godzin. AK t. 101:1983 s.77-87.

30. Kapłaństwo wspólne i służebne według ksiąg liturgicznych. RBL 36:1983 s. 297-306.

31. Tajemnica paschalna Chrystusa. Duch Święty i sakrament namaszczenia chorych. RTK 30:1983 z. 6 s. 145-151.

32. Miłosierdzie Boże w liturgii sakramentu pojednania. W: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Red. S. Nagy. Lublin 1983 s. 205-213.

1984

33. Liturgia Mszy św. z udziałem dzieci. RTK 31:1984 z. 6 s. 47-58.

1986

34. Częstotliwość sprawowania Eucharystii. CT 56:1986 z. 1 s. 60-70.

35. Komunia święta wiernych i sakrament pokuty. CT 56:1986 z. 3 s. 47-57.

36. Ks. Wojciecha Danielskiego kierunki badań nad liturgią. RBL 39:1986 s. 389-399.

1987

37. Czy specjalna liturgia Mszy św. dla dzieci? CT 57:1987 z. 3 s. 51-60.

1988

38. Liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci. W: Mszał księgą życia chrześcijańskiego. Red. B. Nadolski. Poznań 1988 s. 435-449.

1989

39. Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji. RBL 42:1989 s. 168-178.

40. Msza święta z dziećmi według nowego Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. WDL 63:1989 s. 229-237.

1990

41. Liturgia chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. CT 60:1990 z. 3 s. 123-134.

42. Msza święta w centrum życia. W: Życie Kościoła. Red. M. Majewski. Warszawa 1990 s.171-178.

1991

43. Inkulturacja liturgii - XII Kongres Societas Litugica w Yorku 1989. RBL 44:1991 s. 65-70.

1992

44. Życie sakramentalne chrześcijanina. W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992; 20032 s. 438-490.

45. Sens cierpienia i śmierci w świetle liturgii sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku. W: Cierpienie i śmierć. (Homo meditans XIII). Red. A.J. Nowak. Lublin 1992 s. 85-97.

46. Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego. RBL 45:1992 s. 65-74.

47. Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży. Cz. I. WAL 66:1992 s. 404-410.

1993

48. Święcenia prezbiterów w Pontyfikale Rzymskim z 1990 roku. W: Kapłan wśród kapłańskiego ludu. (Homo meditans XIV). Red. W. Słomka, J. Misiurek. Lublin 1993 s. 87-98.

49. Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży. Cz. II. WAL 67:1993 s. 13-22.

50. Wnętrze Kościoła według wymogów liturgii. WAL 57:1993 s. 409-416.

1994

51. Ile Mszy świętych w niedzielę w parafii? CT 64:1994 z. 1 s. 106-114.

52. XXX lat „Konstytucji o liturgii” w archidiecezji lubelskiej. WAL 58:1994 s. 44-57.

53. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej. „Miesięcznik Diecezji Gdańskiej”. 38:1994 s. 97-107.

54. O księgach liturgicznych. WAL 69:1995 s. 55-57. Przedruk: ZID 3:1994 s. 393-396.

1995

55. Bierzmowanie w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Red. J. Kopeć. Opole 1995 s.63-92. [Ten sam tekst w języku ukraińskim Mirompomazania w Katechizmi katolickoj Cerkwi. W: Misteria liturgii w Katechizmi Katolickoj Cerkwi. Red. J.J. Kopeć. Lviv 1998 s. 49-73].

56. Kult Eucharystii poza Mszą św. po Vaticanum II. W: Premislia Christiana. Red. T. Śliwa. T. VI. Przemyśl 1993/1995 s.47-61.

57. Funkcje wiernych - mężczyzn i kobiet w liturgii. WAL 69:1995 s. 88-94.

58. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w archidiecezji lubelskiej. WAL 69:1995 s. 107-117.

1996

59. Założenia teologiczne Rytuału Obrzędy Wtajemniczenia Chrześcijańskiego Dorosłych.

RT 43:1996 z.6 s.5-20. [Ten sam tekst w języku słowackim Teologickie zdovodnienie Ritualu Ordo Initationis Christianae Adultorum I. cast „Duchovny pastier". 78:1997 s. 104-108; II cast. „Duchovny pastier". 78:1997 s. 171-175].

60. Główne treści teologiczne liturgii Wielkiego Postu. „Liturgia Sacra” 2:1996 nr 1-2 s. 47-58.

61. Katechumenat dzieci w wieku szkolnym. W: Sakramenty inicjacji w liturgii i praktyce duszpasterskiej. Red. R. Pierskała, H. Sobeczko. Opole 1996 s. 77-98 (zmieniona wersja art. Katechumenat dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. „Anamnesis” 3:1996 nr 8 s.67-87.

62. Założenia teologiczne i pastoralne Listu okólnego Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych. W: In te Domine speravi. Red. Cz. Bartnik. Lublin 1996 s. 105-121.

63. Katechumeni i chrześcijanie. WAL 70:1996 s. 233-241 (Przedruk: ZID 5:1996 s. 196-204).

64. Regina Familiae - nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej. „Anamnesis” 3:1996/97 nr 10 s. 61-64.

1997

65. Niedzielna Eucharystia w parafii. W: Eucharystia. Misterium - ofiara - kult. Red. J. Kopeć. Lublin 1997 s. 91-106.

66. Eucharystia a Dzień Pański. W: Jezus eucharystyczny. Red. M. Rusecki, M. Cisło. Lublin 1997 s. 201-212.

67. Formy kultu Najświętszego Sakramentu. WAL 70:1997 s. 80-87

68. Z teologii kultu Eucharystii poza Mszą św. WAL 70:1997 s. 233-241

69. Księdza Profesora Franciszka Greniuka wkład w odnowę liturgii po Soborze Watykańskim II. W: Veritatem facientes. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997 s. 45-56.

70. Parafia jako centrum życia liturgicznego. W: Veritatem facientes. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997 s. 425-441.

71. Bierzmowanie jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej według Katechizmu Kościoła Katolickiego. WAL 71:1997 s. 479-487.

72. Zapomniany dokument Kongregacji Kultu Bożego. CT 67:1997 z. 3 s. 119-125.

1998

73. Skutki sakramentu bierzmowania według Katechizmu Kościoła katolickiego. WAL 72:1998 s. 161-170.

74. Z mistagogii celebracji chrztu dzieci w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. RT 45:1998 z. 6 s. 129-150.

75. Błogosławieństwo chrzcielnicy. RT 45:1998 z. 8 s. 281-290.

76. Reforma chrztu dorosłych z 1962 roku. W: Liturgia domus carissima. Red. A. Durak. Warszawa 1998 s. 236-258.

77. Ryt i liturgia ambrozjańska. „Vox Patrum" 18:1998 t. 34-35 s. 155-166.

78. 35 lat Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II. WAL 72:1998 s. 729-747.

1999

79. Modlitwy Eucharystyczne we Mszach św. z udziałem dzieci. „Anamnesis” 5:1998/99 nr 17 s. 61-75.

80. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu i praktyce Kościoła po Vaticanum II. WAL 73:1999 s. 133-146.

81. Formacja katechizowanych do świadomego i czynnego udziału we Mszy św. RT 46:1999 z. 6 s. 303-314.

82. Posługiwanie duchownych i świeckich w Kościele. W: W służbie wartościom. Red. R. Kamiński i in. Kielce 1999 s. 272-292.

83. Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i młodzieży. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1999 s.29-54.

84. Posługi i funkcje liturgiczne: teoria i praktyka. W: W trosce o Kościół. Red. A. Jarząbek. Lublin 1999 s. 193-203.

85. Celebracja liturgii w duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego. WAL 73:1999 s. 943-956 (przedruk w „Kronika Diecezji Radomskiej”. 9:2000 nr 23 s. 242-255).

86. Celebracja liturgii w duchu Vaticanum II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. ZID 8:1999 s. 145-167.

87. Sakrament bierzmowania. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 343-350.

2000

88. Celebracje pokutne w świetle Rytuału „Obrzędy pokuty”. „Anamnesis” 6:1999/2000 nr 20 s. 81-101 [Ten sam tekst w języku słowackim: Slavenie pokania vo svetle Ritualu „Obrady pokania’". „Liturgia. Casopis pre liturgicku obnovu”. 12:2002 s. 53-71; 246-251].

89. Katechumenat - katechumeni - Kościół w nauce Vaticanum II. W: Diligis me? Pasce. Red. S. Czerwik. Sandomierz 2000 t. 2 s. 430-453.

90. Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej. „Salvatoris Mater” 2:2000 nr 3 s. 130-154.

91. Niedziela jako dzień Kościoła. RT 47: 2000 z. 8 s. 57-73.

92. Kult relikwii. „Przegląd Powszechny”. 117:2000 nr 11 s. 167-176.

93. Kiedy i komu udziela się sakramentu namaszczenia chorych? ZID 9:2000 s. 210-213.

94. Dla kogo namaszczenie chorych? WAL 74:2000 s. 832-835

2001

95. Teologiczne i normatywne zasady współpracy świeckich w ministerialnej posłudze prezbiterów. RT 48:2001 z. 8 s. 35-76.

96. Modlitwy o uzdrowienie chorych. „Przegląd Powszechny” 118:2001 nr 4 s. 25-39.

97. Nieszpory niedzielne - teoria i praktyka. „Liturgia Sacra” 7:2001 nr 1 s. 23-43.

98. Drogi pojednania grzeszników Kościele: sakramentalna i pozasakramentalna pokuta chrześcijanina. RT 48:2001 z. 6 s. 89-119.

99. Modlitwy o uzdrowienie chorych w Kościele. „Anamnesis” 7:2000/2001 nr 27 s. 45-54.

100. Msze wotywne i w różnych potrzebach. „Liturgia Sacra” 7: 2001 nr 2 s. 217-228.

101. Jutrznia i Nieszpory w niedzielnym świętowaniu. W: Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Red. E. Mateja, R. Pierskała. Opole 2001 s. 53-77.

102. Propozycje pastoralne związane z obchodem jubileuszu dwusetlecia archidiecezji lubelskiej. WAL 75:2001 s. 589-602

103. Pokuta pozasakramentalna. WAL 75:2001 s. 1010-1027

2002

104. Parafia ośrodkiem życia liturgicznego. RT 49: 2002 z. 6 s. 53-77.

105. Kapłan reprezentuje, czyli uobecnia Chrystusa Głowę Kościoła. W: Ante Deum stantes. Red. S. Koperek. Kraków 2002 s. 301-316.

106. Kult świętych w liturgii Kościoła. W: Z. Janiec. Święci w misterium Kościoła. Sandomierz 2002 s. 131-143.

107. Chrzest dzieci i dorosłych w parafii.„Studia Catholica Podoliae” 1:2002 nr 1 s. 353-382.

108. Katechumenat dzieci według „Rytuału” francuskiego niemieckiego. „Studia Catholica Podoliae” 1:2002 nr 1 s. 431-442.

109. Ambona zwyczajnym miejscem głoszenia słowa Bożego. „Anamnesis” 8:2002 nr 29 s. 56-59.

110. Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy św.? „Anamnesis” 8:2002 nr 29 s. 74-77.

111. Komunia święta pod dwiema postaciami. „Anamnesis” 8:2002 nr 29 s. 70-73.

112.mBiblijno-teologiczne podstawy sakramentu bierzmowania. „Zeszyty formacji katechetów”. 2:2002 nr 4 s.15-20.

113. Liturgia sakramentu bierzmowania. „Zeszyty formacji katechetów”. 2:2002 nr 4 s. 21-28.

2003

114. Idee przewodnie Wstępu do Dyrektorium o pobożności ludowej. W: Liturgia i pobożność ludowa. Red. W. Nowak. Olsztyn 2003 s. 11-24.

115. Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej. WAL 77:2003 s. 1120-1130.

116. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Najważniejsze treści „Wstępu”. „Anamnesis” 9:2003 nr 33 s. 73-77.

117. Włożenie rąk w liturgii sakramentu bierzmowania. „Anamnesis” 9:2003 nr 36 s. 56-65.

118. Celebracja liturgii w duchu Katechizmu Kościoła Katolickiego. RT 50:2003 z. 8 s. 223-245.

119. Znak sakramentalny bierzmowania. „Liturgia Sacra” 9:2003 nr 2 s. 321-330. 120. Kto „pomaga” w udzielaniu bierzmowania i kto wkłada ręce na kandydatów? WAL 7:2003 s. 940-942 [Przedruk: ZID 12:2003 s. 307-311].

121. Kult relikwii w Kościele. WAL 77:2003 s. 312-320.

122. Jedno czy dwa włożenia rąk w liturgii bierzmowania? WAL 77:2003 s. 1155-1165; (Przedruk: ZID 12:2003 s. 296-307).

123. Przebieg nawiedzenia w parafii. WAL 77:2003 s. 1072-1076

124. Pożegnanie obrazu. WAL 77:2003 s. 1077-1081.

2004

125. Posługi kościelne w nauczaniu Kościoła powszechnego i w praktyce Kościoła w Polsce. „Diakon” 1:2004 s. 27-54.

126. Inkulturacja liturgii rzymskiej po Vaticanum II. Komentarz do IV Instrukcji Varietates legitimae. „Liturgia Sacra” 10:2004 nr 2 s. 277-293.

127. Rola Komisji Liturgicznej w promowaniu liturgii w diecezji. WAL 78:2004 s. 245-264.

128. Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dzieci w wieku katechizacyjnym (Katechumenat chrzcielny dzieci). W: Z potrzeby serca… Red. S. Sieczka i in. Lublin 2004 s. 336-349.

129. 40 lat Konstytucji o liturgii w archidiecezji lubelskiej. WAL 78:2004 s. 52-62.

130. Maryjne aspekty IV Niedzieli Adwentu. „Salvatoris Mater” 5:2004 nr 4 s. 61-73.

2005

131. Adaptacja, akomodacja i inkulturacja Mszy św. „Anamnesis” 11:2005 nr 41 s. 109-122.

132. Eucharystia w sobotę wieczorem czy w niedzielę? W: Laudate Dominum. Red. K. Konecki. Gniezno 2005 s. 253-270.

133. Wsparcie katechetyczne i liturgiczne. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Wydawnictwo KUL: Lublin 2005 s. 123-145.

134. Liturgia i pobożność ludowa w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. RT 52:2005 z. 8 s. 47-71.

135. Prefacja jako modlitwa dziękczynienia. „Homo orans” 6:2005 s. 51-63.

136. Życie liturgiczne. W: W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002. Red. J. Mariański. Gaudium: Lublin 2005 s. 545-575.

137. Wiara – Kościół – liturgia – parafia. WAL 79:2005 s. 1077-1084

138. Nowe akcenty w posoborowej nauce o sakramentach. W: W Służbie Bogu i ludziom. Red. H. Słotwińska. Lublin 2005 s. 161-176.

139. Teologia celebracji pokutnych. W: Ku liturgii nadziei. Red. R. Biel. Tarnów 2005 s. 231-246.

140. Aklamacje anamntyczne po konsekracji. W: Modlitwy eucharystyczne Mszału rzymskiego. Dzieje – Teologia – Liturgia. Red. H. Sobeczko. RW WT UO: Opole 2005 s. 167-179.

141. Posługi i funkcje świeckich w liturgii w świetle nowego „Ogólnego Wprowadzenia do Mszału rzymskiego” i instrukcji Redemptionis Sacramentum. W: Liturgia i ewangelizacja. Red. W. Kazimieruk, I. Chłopkowa. Warszawa-Siedlece 2005 s. 21-48.

142. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt pastoralno-liturgiczny. W: Dzisiejszy bierzmowany. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2005 s. 143-180.

Teologia celebracji pokutynych. W: Ku liturgii nadziei. Red. R. Biel. Tarnów 2005 s. 231-246.

2006

143. Inicjacja chrześcijańska w Kościele katolickim. W: Przekroczyć próg Kościoła. Red. K. Mielcarek i in. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 75-87.

143. Prawo wiernych do Eucharystii Kościoła. RT 53:2006 z. 8 s. 207-224.

145. Wykorzystanie metody katechumenalnej w przygotowaniu do sakramentów. W: Słowo. Liturgia. Wspólnota. Dynamika współczesnej parafii. Red. Cz. Krakowiak, P. Kulbacki. Kraków-Lublin: Wyd. Światło Życie 2006 s. 39-80.

146. Niedzielna Eucharystia w budowaniu wspólnoty parafialnej. Tamże s. 107-129.

147. Lektor w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła. Kobieta lektor. „Anamnesis” 12:2006 nr 46 s. 59-73.

148. Msza święta z udziałem dzieci. W: Eucharystia dar Chrystusa dla Kościoła posłanego do świata. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 s. 145-161.

149. Życie sakramentalne chrześcijanina. W: Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. (Wyd. III zmienione) Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 480-547.

150. Kapłan – sługa Chrystusa i Kościoła w sakramencie pokuty i pojednania. „Teologia i człowiek” 2006 nr 6 s. 149-158.

151. Posługa (ministerium) Kościoła w liturgii sakramentu pokuty i pojednania. „Liturgia Sacra” 12:2006 nr 2 s. 245-254.

152. Józef Franik. Liturgia wobec wyzwań współczesności. Problematyka odnowy liturgii w Kościele holenderskim. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego: 2005 ss. 338. [Recenzja]. „Liturgia Sacra” 12:2006 nr 2 s. 424-430.

153. Eucharystia – centrum świętowania niedzieli. „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” 67:2005 nr 4 s. 182-204.

154. Uroczystość odnowienia doktoratu Księdza prof. dr. hab. Franciszka Greniuka. ZID 15:2006 s. 471-481.

2007

152. Z praktyki pastoralnej sakramentu namaszczenia chorych. „Anamnesis” 13:2007 nr 48 s. 102-111.

153. Eucharystia – centrum świętowania niedzieli. „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” 67:2005 nr 4 s. 182-204.

154. Czy diakoni i wierni świeccy mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych? RT 54:2007 z. 8 s. 119-139.

155. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z lat 2005-2006. RT 54:2007 z. 8 s. 307-321.

156. Przegląd bibliografii liturgicznej z wybranych polskich czasopism z lat 2005-2006. RT 54:2007 z. 8 s. 322-336.

157. Modlitwy przy konających w rytuale Sakramenty chorych. "Liturgia Sacra" 13:2007 nr 1 s. 91-103.

158. Maciej Zachara MIC. L'ordine dei sacramenti dell'inizizione cristiana. la storia del loro conferimento nella liturgia romana fino alla dell XIII secolo. Lublin 2003 s. 299[Recenzja]. "Liturgia Sacra" 13:2007 nr 1 s. 233-235.

159. Formacja kandydatów do sakramrentu bierzmowania. W: Przekaż mojemu ludowi co mówi Bóg. Red. K. Klauza, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 221-252.

160. Niedzielna Eucharystia i celebracja sakramentów świętych. W: Scio ciu credidi. Red. I.S. Ledwoń [i in.] Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 737-753.

161. Inkulturacja liturgii w świetle Synodu Biskupów dla Afryki i adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Africa.. W: Confitemini Domino quoniam bonus. Red. J. Nowak. Warszawa: Wydawnictwo USKW 2007 s. 223-239.

162. Formacja kandydatów do sakramentu bierzmowania. W: Przekaz mojemu ludowi co mówi Bóg. Red. K. Klauza. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 221-252.

163. Modlitwy przy konających w rytuale Sakramenty chorych. „Liturgia Sacra” 13:2007 nr 1 s. 91-103.

164. Kult świętej Anny w Kościele. „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 100:2007 s. 565-575.164. Potrzeba kształtowania świadomości eucharystycznej głoszącego homilię. „Przegląd Homiletyczny” 11:2007 s. 7-18.

165. Bierzmowanie: teologia, liturgia, katecheza. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 s. 57-92.

166. Wielki Tydzień w liturgii i pobożności ludowej. W: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych. Red. J. Bień [i in.]. Lublin 2007 s. 142-155.

167. Philip Goyret. Namaszczenie Duchem. Chrzest i bierzmowanie. Tł. Janusz Kaczmarek. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC 2006 ss. 207. (Tytuł oryg. L’unzione nello Spirito. Il Battesimo e la Cresima. Città del Vaticano: Liberia Editrice Vaticana 2004). „Teologia i Człowiek”. 6:2007 nr 9 s. 225-255 [Recenzja].

168.Wychowanie do świadomości chrzcielnej. LS 13:2007 nr 2 s. 341-368.

2008

169. Gdzie Kościół celebruje liturgię? W: Introibo ad altare dei. Red. S. Szczepaniec [i in.]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008 s. 237-248.

170. Mediator Dei początkiem generalnej reformy liturgicznej Piusa XII – RT 55:2008 z. 8 s. 143-162.

171. Przegląd bibliografii liturgicznej z wybranych polskich czasopism w 2007 r. RT 55:2008 z. 8 s. 325-332.

172. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych w 2007 r. RT 55:2008 z. 8 s. 314-324.

173. Prośby (Preces), Modlitwa Pańska i modlitwa końcowa. W: Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: dzieje i teologia. Red. H.. J. Sobeczko. Opole 2008 s. 349-362.

174. Udzielanie sakramentów w obliczy śmierci. „Teologia i Człowiek” 2007 nr 10 s. 165-179.

175. Sakramentalia i błogosławieństwa – AK t. 152: 2008 s. 422-433

176. Udział rodziców w przygotowaniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Tranów: Biblos 2007 s. 163-176.

2009
177. Sakrament bierzmowania w Katechizmie Soboru Trydenckiego. W: Gaudium in litteris. Red. S. Janeczek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 231-247.
178. Dlaczego nadzwyczajna forma celebracja Mszy św.? W: Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI. Red. Cz. Krakowiak i B. Bigut. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 159-200.
179. Pascha - uroczystość nad uroczystościami. „Niedziela lubelska” nr 14 (5 IV 2009) s. I. IV-V.
180. 50 lat w służbie "Deo et Patriae". „Niedziela lubelska”. Nr 16 (19 IV) 2009 s. VI-VII.
181. Dlaczego „Watykan”? Pozytywna wizja odnowy liturgicznej po Vaticanum II. „Msza święta” 65: 2009 nr 10 s. 4-8.
182. Liturgia i teologia profesji zakonnic według „Ordo professionis religiosae” (1970). W: W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił. Red. G. Bartoszewski, Sandomierz 2009 s. 399-426.
183. Liturgia epifanią eklezjologii „communio”. W: In persona Christi. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 s. 947-960.
184. Okres oczyszczenia i oświecenia w obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Obrzęd wybrania. W: Chrzest w życiu i misji Kościoła (IV). Red. I. Chłopkowska. Warszawa-Siedlce 2009 s. 24-50.
185. Katolicki pogrzeb po kremacji. „Teologia i Człowiek” 2008 nr 12 s. 175-189.
[Przedruk: WAL 85:2011 s. 157-174]
186. Wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty i pojednania z ogólną absolucją po Vaticanum II. W: Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania. Red. E. Mateja, R. Pierskała. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009 s. 399-415.
187. Symbol Apostolski w liturgii Kościoła rzymskiego. W: Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich. Red. R. Knapiński, Aneta Kramiszewska. Lublin: TN KUL 2009 s. 17-37.
2010
188. Wyznanie wiary (Credo) we Mszy św. „Msza Święta” 66:2010 nr 2 s. 4-6.
189. Funkcja kapłańska rodziny – liturgia domowa. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 245-263.
190. Wielki Post i święta paschalne w Mszale Pawła VI. WAL 84:2010 s. 9-13.
191. Sanktuarium i pielgrzymki. WAL 84:2010 s. 23-34.
192. Komunia święta pod obiema postaciami: historia, teologia, praktyka i posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. W: Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w życiu Kościoła. Red. K. Michalczak. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2010 s. 49-79.
193. Prefacja w Modlitwie eucharystycznej. „Msza święta” 66:2010 nr 7-8 s. 6-8.
194. Wielki Post w pobożności ludowej. AK t. 155:2010 s. 47-56.
195. Wyznanie wiary w liturgii Mszy świętej. W: Praedicamus Christum Crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Red. A. Żądło. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010 s. 203-217.
196. Świętowanie zmartwychwstania Pańskiego. „Scripturae Lumen” 2: 2010 s. 399-413.
197. Problemy pastoralne i liturgiczne w świetle wybranych wizyt biskupów ad limina Apostolorum (1999-2003). W: Memoriale Domini. Red. M. Olczyk, W. Radecki. Gniezno 2010 s. 203-216.
198. Komunia święta wiernych świeckich pod obiema postaciami od konstytucji „Sacrosanctum Concilium” do instrukcji „Redemptionis Sacramentum”. RL-H 1(57):2010 s. 109-125.
2011
199. Imię biskupa w Modlitwie eucharystycznej. W: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 200. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo [i in.] Lublin 2011 s. 175-185.
201. Miejsce sprawowania liturgii słowa Bożego. W: Liturgia słowa Bożego we Mszy św. Red. Cz. Krakowiak. Lublin 2011 s. 29-44.
202. Wykonawcy czytań biblijnych: lektor, diakon, prezbiter. Tamże s. 67-88.
203. Prezbiterzy w Kościele do VI w. „Studia Liturgiczne” 7: 2011 s. 7-17.
204. Pogrzeb II. W chrześcijaństwie EK XV 993-996.
205. Pokuty i pojednania sakrament. D. Aspekt liturgiczny. EK XV 1058-1062.
2012
206. Paschalny kult świętych. W: Misterium Chrystusa w roku liturgicznym. Red. J. Nowak. Poznań: Hlondianum 2012 s. 290-298.
207. Z dziejów liturgii pogrzebu. „Studia Liturgiczne” 8:2012 s. 11-14.
208. Przygotowanie do śmierci w świetle odnowionej liturgii Kościoła. „Studia Liturgiczne” 8:2012 s. 35-45.
209. Po co Praenotanda w księgach liturgicznych? W: Omnia transeunt. Caritas manet. Red. H. Słotwińska [i in.] Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu: Sandomierz 2012 s. 197-206.
5. Inicjacja chrześcijańska dzieci w wieku katechetycznym według rytuału (RCIA) dla katolickich diecezji USA. „Anamnesis” 18:2012 nr 71 s. 83-90.
210. Rok jubileuszowy EK XVII
211 Sacramentum ordninis EK XVII
212. Sakrament EK XVII

2013

213. Sakrament namaszczenia chorych. W: Mysterium Christi. Sakramenty i sakramentalia. Red. W. Świerzawski. Zawichost – Kraków – Sandomierz 2013 s. 157-200
214. Profesja zakonna według „Ordo professionis religiosae (1970)”. W: Mysterium Christi. Sakramenty i sakramentalia. Red. W. Świerzawski. Zawichost – Kraków – Sandomierz 2013 s. 247-280
215. Pogrzeb chrześcijański. W: Mysterium Christi. Sakramenty i sakramentalia. Red. W. Świerzawski. Zawichost – Kraków – Sandomierz 2013 s. 317-341.
216. Rozgrzeszenie warunkowe? „Anamnesis” 19:2013 nr 73 s. 88-96.
217. Inicjacja chrześcijańska dorosłych według rytuału dla katolickich diecezji w USA. „Liturgia Sacra” 18:2012 nr 2 s. 357-371.
218. Skrutynium EK XVIII 315-316.
219. Prezbiterów Msza św. koncelebrowana z biskupem do Mszału Pawła VI. W: Per crucem ad lucem. Księga jubileuszowa… Red. S. Stasiak. Legnica 2013 s. 205-220.
220. Die Katechumenatsmethode in der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung. RL-H 3(59):2012 s. 21-30.
221. Wiara i liturgia. „Scripturae Lumen” 5:2013 s. 453-462.
222. Koncelebracja Mszy świętej w aktualnej praktyce pastoralnej. WAL 87:2013 s. 851-871.
223. Numerus concelebrantium. RBL 66:2013 s. 233-250 (w jęz. angielskim).
224. Drzwi (brama) kościoła w świetle liturgii rzymskiej. W: Fides ex visu. U drzwi Twoich. Red. R. Knapiński, A. Kramiszewska. Wyd. Werset: Lublin 2013 s. 25-38.
225. Warunkowe udzielanie sakramentów świętych. RL-H 4(60):2013 s. 79-96.
226. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z 2011 roku. RL-H 4(60):2013 s. 287-296.
227. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z 2012 roku. RL-H 4(60):2013 s. ??
228. Ks. Jerzy Grześkowiak. „Chwalcie Boga w waszym ciele!”. Część I: Wierzyć wszystkimi zmysłami. TN KUL: Lublin 2012 ss. 274. Recenzja. RL-H 4(60):2013 s. 254-258.

Poczatek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2014, godz. 09:58 - Zbigniew Głowacki