Ur. 16 czerwca 1944 r. w Księżomierzu (pow. Kraśnik, diecezja lubelska). Szkoła Podstawowa w Księżomierzu (1951-1958). Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku (1958-1962). Egzamin dojrzałości tamże w 1962. Studia na Wydziale Teologii KUL (Wyższe Seminarium Duchowe w Lublinie) w latach 1962-1968. Magisterium z teologii moralnej: „Ideał moralny człowieka na podstawie pism Plutarcha", promotor ks. doc. dr hab. Stanisław Witek. Święcenia prezbiteratu dnia 16.06.1968 z rąk bpa Piotra Kałwy. Praca duszpasterska w Zamościu: wikariusz parafii św. Tomasza Apostoła (1968-1970) i w Lublinie w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1970-1971). W latach 1970-1973 studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (liturgika), licencjat z teologii pastoralnej w 1973 r. na podstawie egzaminów i pracy pt. „Sakrament bierzmowania według najnowszych dokumentów Stolicy Apostolskiej 1963-1972", promotor ks. doc. dr hab. Wacław Schenk. Doktorat z teologii w 1978 r. na podstawie pracy „Teologia sakramentu namaszczenia chorych według Ordo Unctionis Infirmorum z 1972", promotor ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański. Przewód habilitacyjny otwarty na Wydziale Teologii KUL w marcu 2003 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym"(Lublin 2003 ss. 470). Kolokwium habilitacyjne 24 czerwca tegoż roku zatwierdzone 24.11.2003 decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Kierownik Katedry Teologii Liturgii w Instytucie Teologii Pastoralnej. Uchwałą Senatu Akademickiego KUL z dnia 29.11.2004 powołany na stanowisko profesora KUL. Od 1 września 2008 do 30 września 2009 Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 12:29 - Zbigniew Głowacki