1 (14) 2012

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

Przedmowa [do pierwszego tomu – 1979] (ks. Józef Krukowski)

Od Komitetu Redakcyjnego (ks. Mirosław Sitarz)

 

ARTYKUŁY

 

Normy o chrześcijanach

 

Michał Grochowina

Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [STRESZCZENIE]

Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Słowikowska

Uczestnictwo w liturgii Mszy św. – pojęcie i wymogi [STRESZCZENIE]

Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła

 

Emilia Bołtromiuk

Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego [STRESZCZENIE]

The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Delmanowicz

Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [STRESZCZENIE]

Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences the pastors of the Church for instruments of social communication in Directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Mariola Lewicka

Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [STRESZCZENIE]

Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.   [STRESZCZENIE]

Mediation council in the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Mariusz Sitko

Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [STRESZCZENIE]

The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Sylwia Tyl

Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [STRESZCZENIE]

The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009) [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościelne prawo publiczne

 

Stanisław Kawa

Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [STRESZCZENIE]

Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Agata Warmuz

Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [STRESZCZENIE]

Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Aleksandra Zonik

Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskim Konkordacie z 1993 r. [STRESZCZENIE]

Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993 [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo procesowe

 

Magdalena Kołbuc

Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [STRESZCZENIE]

Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Marcin Królik

Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [STRESZCZENIE]

Votum separatum in a process of search for the objective truth [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo karne

 

Magdalena Tacikowska

Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego  [STRESZCZENIE]

Crime of euthanasia in the catholic Church legislation [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

Urszula Wasilewicz

Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.  [STRESZCZENIE]

Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 (Urszula Wasilewicz)

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sylwia Tyl, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary. „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”,Lublin, 18 października 2012

» Pełny tekst (PDF)

 

Kinga Przepiórka, Konferencja Naukowa „Drogi kariery prawniczej Absolwentów Wydziału Prawa KUL”, Lublin, 10 listopada 2012

» Pełny tekst (PDF)

 

Agnieszka Romanko, Sympozjum Naukowe  „Wolność wiary a posłuszeństwo prawu”, Kraków, 14 listopada 2012

» Pełny tekst (PDF)

 

Sylwia Tyl, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia  i etyka w edukacji publicznej”, Warszawa, 16 listopada 2012 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 09:08 - Mirosław Sitarz