Oświadczenie o przystapieniu do Programu GROSIK

…………………, dn. ………………………………

 

O Ś W I A D C Z E N I E
o przystąpieniu do Programu Grosik

 

 

* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

* 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NSZZ „Solidarność” oraz podmioty przez nią powołane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

 

Imię ……………………………………………………………………………………………..

 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………

 

Miejscowość/kod………………………………………………………………………………..

 

Ulica/nr domu……………………………………………………………………………….......

 

PESEL…………………………… ……………………………………………………………..

 

Telefon/komórka…………………………   …/E-mail…………………………………............

 

Stanowisko służbowe……………………………………………………………………………

 

Członek NSZZ „Solidarność” w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja.

Dane osobowe będą zebrane, na zasadzie dobrowolności, w Gdańsku przy ul. Targ Drzewny 3/7 oraz w Bielsku Białej przy ul. Piekarskiej 50 przez Solkarta Sp. z o.o. dla Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24 w celu:

1) budowania bazy danych członków NSZZ „Solidarność”,

2) uczestnictwo członków NSZZ „Solidarność” w Programie Grosik, w tym przydzielanie karty rabatowej Grosik.

Do zbierania, przetwarzania danych, ich ochrony, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz innych spraw dot. danych osobowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udziału w Programie Grosik.

 

                                                                                      Podpis……………………………..........

 

* niepotrzebne skreślić

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona