dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
II Katedra Historii Nowożytnej
od 11 V 2014 Katedra Historii XIX Wieku
 
Telefon: (081) 445 40 21
 
 
 

Kariera naukowa

magisterium – 1989

doktorat – 1996

habilitacja – 2009

aktualne stanowisko – profesor nadzwyczajny

 

Zainteresowania badawcze

 

historia XIX wieku – Królestwo Polskie; powstanie listopadowe; historia Kościoła; historia kobiet; historia Rosji; Stolica Apostolska a ziemie polskie pod zaborami; dyplomacja watykańska

 

Udział w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Towarzystwo Naukowe KUL - członek współpracownik od 1997, członek korespondent od 2010
 • Komisja Historyczna Oddziału PAN w Lublinie (od 2009 sekretarz)
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe                                                 
 • Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku

Publikacje

Monografie

 • Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 410.
 • Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 910 + tabl.

Współredakcje

 • Ojczyzna i wolność. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek, Lublin 2000, ss. 824.
 • Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001, ss. 685.
 • Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek, Lublin 2004, ss. 706.
 • Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, ss. 992.
 • Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, ss. 298.

Artykuły (nowsze)

 • Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, w: Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 113-140.
 • „Sous la protection et sous la surveillance”. L’Eglise catholique romaine dans le Royaume de Pologne (1815-1830), w: La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans le contexte international. Actes du colloque tenu à l’Institut Catholique de Paris, 21-22 octobre 2004, red. J. Kłoczowski, I. Goral, Warszawa-Lublin 2007, s. 41-48.
 • Fiodor Kuźmicz – syberyjskie życie po życiu cara Aleksandra I. Dzieje legendy, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, red. E. Niebelski, Lublin 2008, s. 385-398. [Przeł. na ros.: Фёдор Кузьмич – сибирская жизнь после смерти императора Александра I. История легенды, "Российско-польский исторический альманах", [Ставрополь-Волгоград] 6:2012, s. 19-34 i „Славянский Альманах” 2012, Москва 2013, s. 97-113]
 • „O kupnie wiktuałów, jakoby w święta i niedziele koniecznie potrzebnym”. Spór o handel w dni świąteczne w Królestwie Kongresowym (1828-1830), w: Archiva temporum testes. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 37-47.
 • Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25-26 października 2007 r., t. II: Wiek XIX, XX, red. P. Skibiński, A. Przeszowska, Warszawa 2009, s. 39-40, 91-92, 132-133 [udział w panelu dyskusyjnym]
 • „Byłem ostoją porządku”. Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Universitas Gedanensis" 22 (2010), t. 39, s. 18-33. 
 • Nuncjusze wiedeńscy wobec problemów kościelnych i politycznych w zaborze rosyjskim (1801-1863), w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 239-268.
 •  „Zapobiec ubywaniu subiektów do sprawowania obrządków czci Bożej”. Biskupi Królestwa Polskiego o kryzysie powołań (1818), w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2010, s. 415-424.
 • Profesor Maria Ewa Jabłońska-Deptuła, w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2010, s. 17-22.
 • Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym[popularnonaukowy] http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:detronizacja-mikoaja-i-w-powstaniu-listopadowym&catid=177:polityka-ustroj-i-dyplomacja&Itemid=606 [25 I 2011]
 • Czy car Aleksander I przyjął wiarę katolicką? Tajna misja generała Michaud de Beauretour do papieża Leona XII, „Przegląd Wschodni” 11 (2009), nr 2 (42) [druk 2011], s. 319-339.
 • Wymarsz korpusu wielkiego księcia Konstantego z Królestwa Polskiego w świetle wspomnień Nadieżdy Iwanowny Golicyny, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, 8 (2011), s. 16-30.
 • Sto osiemdziesiąt lat później. Kilka uwag na marginesie Rozważań o dyplomacji księcia Adamai Studium Marka Kornata, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 10:2012, z. 4, s. 29-44.
 • Pologne: une insurrection sans révolution?, w: La liberté guidant les peuples. Les révolutions de 1830 en Europe, red. S. Aprile, J.-C. Caron, E. Fureix, Seyssel 2013, s. 143-152.

 • Polscy katolicy na Podolu i Kijowszczyźnie w ocenie „papieskiego szpiega” (relacja ks. Ambrogia Campodonico z 1822 roku), w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 407-420.
 • Raport dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej o postawie urzędników województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego, w: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s. 106-137.
 • Jabłońska-Deptuła Maria Ewa, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014, s. 85-87.

Recenzje, sprawozdania

 • Jubileusz Dr. Jana Skarbka, „Przegląd Uniwersytecki” 2010, nr 5-6 (127-128), s. 36-37.
 • [rec.] Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009, ss. 416, „Przegląd Wschodni” 11 (2009), nr 1 (41), s. 212-216.
 • Sprawozdanie z konferencji „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, 8 (2011), s. 219-220.
 • [rec.] Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Warszawa 2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 315, [12], „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), nr 4, s. 800-804.
 • [rec.] Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 597, „Kwartalnik Historyczny” 120 (2013), nr 3, s. 626-632.

Złożone do druku

 • Kościół i przemiany religijności w XIX wieku – rozdział w Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t. 4, wyd. DiG
 • Warto było. Profesor Ewy Jabłońskiej-Deptuły życie i dzieło, do „Kwartalnika Historycznego”
 • Polityka polska Aleksandra I – do serii wydawniczej „zielonej”: Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały, tom o Walerianie Łukasińskim, red. W. Śliwowska et al.
 • [współautor: Jan Skarbek] Szynglarski Ignacy, hasło do Encyklopedii Katolickiej

 • Towarzystwo Demokratyczne Polskie (1832-1862), Wielopolski Aleksander, Wiosna Ludów – hasła do Encyklopedii Katolickiej

 • Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801-1830) – na stronę internetową projektu Polski Petersburg

 • Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830) ok. 15 ss., do publikacji zbiorowej Drogi Polaków do niepodległości pod red. W. Cabana i in.

 • Warłaam (Grigorij Stiepanowicz) Szyszacki - biogram, do PSB.
 • Udział i rola kobiet w powstaniu styczniowym - do publikacji pokonferencyjnej, wyd. Uniwersytet w Oldenburgu

Konferencje i wykłady (nowsze)

 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich - sesja "Badania nad XIX wiekiem między Zjazdami krakowskim i olsztyńskim", Olsztyn 16-19 IX 2009. Referat: Dorobek Instytutu Historii KUL i Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w dziedzinie historii XIX wieku za okres 2004-2009 (publikacje i projekty badawcze).
 • Konferencja krajowa „Wokół powstania listopadowego – 180. rocznica”, Kraków 29 XI 2010. Referat: Powstanie listopadowe w oczach kobiet: Natalia Kicka - Joanna Grudzińska – Nadieżda Golicyna.
 • Konferencja międzynarodowa „1830. Une révolution européenne?” [1830. Rewolucja europejska?], Paryż 21 I 2011. Referat: Révolte ou révolution? L’insurrection polonaise de 1830-1831, histoire et mémoire [Rewolta czy rewolucja? Powstanie listopadowe: historia i pamięć].
 • Wykład gościnny Geneza i dzieje legendy o Aleksandrze I – Fiodorze Kuźmiczu w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, 1 III 2011.
 • Konferencja krajowa „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”, Lublin 28-29 XI 2011. Referat: Postawy urzędników lubelskich w czasie Powstania Listopadowego w świetle anonimowego raportu dla III Oddziału Kancelarii Cesarskiej.
 • Wykład gościnny Polski, cesarski czy rzymski? W poszukiwaniu nowego modelu stosunków między Kościołem a Państwem po 1795 roku w Instytucie Historii PAN w Warszawie, 9 XII 2011.
 • Polsko-rosyjska konferencja „Польский Петербург – история и память” [Polski Petersburg – historia i pamięć], Petersburg 11-12 IV 2013. Referat: Rola Rosji w Europie w koncepcjach Adama Jerzego Czartoryskiego (1801-1830).
 • Międzynarodowa konferencja „Drogi Polaków do Niepodległości. Od kółek samokształceniowych do walk zbrojnej. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”, Warszawa-Kielce 15-17 IV 2013. Referat: Polskie dążenia niepodległościowe w oczach wielkiego księcia Konstantego (1815-1830).
 • Polsko-rosyjska konferencja „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”, Warszawa 28-30 XI 2013. Udział w dyskusji panelowej Historia relacji katolicko-prawosławnych i polsko-rosyjskich w kontekście dialogu, poszukiwania prawdy i porozumienia. Wiek XIX.
 • Polsko-rosyjska konferencja „Европа как наследие и как задание” [Europa jako dziedzictwo i jako zadanie], Petersburg 11-12 XII 2013. Udział w dyskusji panelowej Проблема цивилизованного единства Европы [Problem cywilizacyjnej jedności Europy].
 • Międzynarodowa konferencja "Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte" [Powstanie styczniowe 1863 - historia powiązań i postrzegania], Oldenburg 31 III - 3 IV 2014. Referat: Die Rolle der Frauen im Januaraufstand [Rola kobiet w powstaniu styczniowym].

Stypendia

 17 IX – 14 X 2001, Rzym, stypendium École française de Rome

1 XI 2002 – 31 I 2003, Rzym, stypendium American Academy in Rome, Mellon East-Central Europe Visiting Scholar

1 II – 31 III 2003, Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich

Granty

 • Grant wydawniczy na publikację Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, przez Towarzystwo Naukowe KUL, 1998
 • Grant na indywidualny projekt badawczy nr 1 H01G 036 26, tytuł: Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja 1815-1830, przez Towarzystwo Naukowe KUL, na okres 18 V 2004 – 17 V 2007   
 • Grant wydawniczy na publikację Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), przez Towarzystwo Naukowe KUL, 2008
 • Grant wydawniczy na publikację Narrata de fontibus hausta. Wokół problematyki religijnej i politycznej XVIII-XX w., przez Towarzystwo Naukowe KUL, 2010
 • Uczestnik grantu nr N N108 265139, tytuł: Ruch niepodległościowy polski w pierwszej połowie XIX wieku – studia i materiały, kierownik: prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska, projekt własny realizowany w Instytucie Historii PAN, na okres: 24 V 2010 – 23 V 2013

Nagrody

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” 2008 w kategorii dzieł krajowych za książkę Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Lublin 2008

Nagroda indywidualna Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną, 18 XII 2009

 

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2014, godz. 18:41 - Anna Barańska