Dr hab. Alicja Puszka

 

 

Kariera naukowa

 

1985 - praca magisterska  Zasobność dworów szlacheckich w powiecie lubelskim w II połowie XVII wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. W. Müllera na seminarium Historii Kultury Polski Nowożytnej.

1997 - rozprawa doktorska Nauczyciele historii i geografii w Galicji w okresie autonomii (1868-1914) przygotowana na ogólnopolskim seminarium Historii Historiografii i Dydaktyki Historii pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Maternickiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

2001 – studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą.

2014 - stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku,


Zatrudnienie

 

1987 - Katedra Historii Szkolnictwa i Wychowania Instytutu Historii KUL

2009 - II Katedra Historii Nowożytnej Instytutu Historii KUL

2014 - Katedra Historii XVI-XVIII wieku

 

Stypendia

 

1989 – stypendium językowe Goethe Institut na Uniwersytecie Konstanz w Niemczech

1990-1991 – stypendium Canadian Polish Millenium Fund w Toronto, Kanada

 

Zainteresowania badawcze

 

Historia szkolnictwa i wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX w., opieka społeczna, dydaktyka nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Publikacje

Monografie

 • Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868-1914), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 372.
 • [współautor: Joanna Szady] Dom dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublinie w latach 1855–2010, Werset, Lublin 2011, ss. 657.

Artykuły, hasła w encyklopediach i słownikach, recenzje

 • Janiszewski (Jean Chrysostome), évêque auxiliaire de Poznań, W: Dictionnaire d’Histoire et de Geographie Ecclesiastique, Paris 1987, Fascicules 152-153, s. 901-903.
 • Jelenia Góra, en allemande Hirsberg, villede Basse Silesie, tamże, R. 1999, Fascicule 159, s. 974-975.
 • Juszyński (Michel Jerome), tamże, R. 2002, Fascicule 164, s. 687-688.
 • Krasicki (Ignace-Blaise-Francois), prince-évêque de Warmie, tamże, R. 2006, Fascicule 171, s. 789-790.
 • Recenzja książki P. Borawskiego i A. Dubińskiego Tatarzy polscy, dzieje, obrzędy, legendy, tradycje (Warszawa 1986), „Revue d’histoire ecclesiastique”, Leuven 1989, s. 588-590.
 • Ubiory szlachty powiatu lubelskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w świetle inwentarzy pośmiertnych z lat 1663-1778, „Roczniki Humanistyczne”, T. XXXIX-XL (1991-1992), z. 2, s. 63-80.
 • Nauczanie historii w szkołach podstawowych i średnich w Kanadzie, „Wiadomości Historyczne”, R. XXXVI (1993), s. 164-169.
 • Kwalifikacyjny egzamin nauczycieli historii w Galicji w latach 1868-1914, „Gryfita”. Białostocki Magazyn Historyczny, R. 1996, nr 1, s. 28-29.
 • Kościół katolicki w Japonii, „Gryfita”, R. 1996, nr 2, s. 7-8.
 • Wykształcenie nauczycieli historii w Galicji w okresie autonomii, W: Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, pod red. M. Kujawskiej, Poznań 1996, s. 16-22.
 • Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii, „Summarium”, Towarzystwo Naukowe KUL, 26-27 (46-47), 1997-1998, s. 79-87.
 • Wychowanie chrześcijańskie i patriotyczne w szkołach państwowych Galicji w latach 1868-1914, „Roczniki Humanistyczne”, T. XLVII (1999), z. 2, s.193-214.
 • Sieć państwowych szkół średnich w Galicji w latach 1868-1914. W: Historia, poznanie i przekaz, pod red. B. Jakubowskiej, Rzeszów 2000, s. 389-394.
 • Programy nauczania w gimnazjach państwowych Galicji w okresie autonomii, W: Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2000, s. 323-333.
 • recenzja książki B. Gromady,  Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej, Lublin 2000, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R (2002).
 • Wychowanie religijne i patriotyczne w gimnazjum państwowym w Mielcu w latach 1905-1939, „Rocznik Mielecki”, R. 2002, t. V, s. 61-85.
 • Sieć szkolna miasta Lwowa w 1913 roku, W: Religie, edukacja, kultura. Księga Pamiątkowa Dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, pod red. M. Surdackiego, Lublin 2002, s.431-441.
 • Status nauczycieli historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868-1914), W: Między nauką a oświatą. Na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX w., Przemyśl 2003, s. 125-140.
 • Bibliografie pedagogiczne, historia religii i kościołów, historia sztuki, pieśni historyczne, wycieczki historyczne, wykład szkolny, zabytki historyczne, W: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004.
 • Gimnazjum mieleckie na tle państwowych szkół średnich w Galicji środkowej w latach 1868-1914, W: Księga Pamiątkowa na 100-lecie Gimnazjum w Mielcu, Mielec 2005.
 • Wychowanie religijne i patriotyczne w Gimnazjum i Liceum w Mielcu w latach 1905-1939, W: Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, pod red. J. Skrzypczaka, Mielec 2005, s. 219-247.
 • Państwowe szkoły średnie w Galicji środkowej okresu autonomii, W: Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, pod red. J. Skrzypczaka, Mielec 2005, s. 22-31.
 • Nauczyciele historii i geografii pochodzenia ukraińskiego w szkolnictwie  średnim Galicji w okresie autonomii, W: Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, pod red. H. Wójcik- Łagan, Kielce 2005, s. 73-85.
 • Krasicki (Ignace-Blaise-Francois), Prince-èvêque de Warmie, W: Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, pod red. R. Aubert, Paris 2006, F. 171, s. 789-790.
 • Wychowanie młodzieży w Gimnazjum w Drohobyczu w okresie galicyjskim i czasach II Rzeczpospolitej, W: Drogobickij Krajeznawczij zbirnik, red. Ł. Timoszenko, Drogobicz 2006, B. X, s. 406-417.
 • Zarys dziejów nauczania historii Kościoła na Uniwersytecie Lwowskim w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, T. LIV (2006), z. 2, s. 37-53.
 • Nauczyciele historii – weterani Powstania Styczniowego i ich wpływ na wychowanie młodzieży w szkołach średnich Galicji okresu autonomii, W: Archiva temporum testes. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, Lublin 2008, s. 436-452.
 • Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju badań historycznych i geograficznych w Galicji w II poł. XIX wieku, W: Galicja i jej dziedzictwo. Rzeszów 2008, T. XX, s. 94-114.
 • Sodalicje Mariańskie młodzieży szkół średnich w diecezji lubelskiej w czasach II Rzeczypospolitej, W: W służbie piękna. Księga Pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi  Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, pod red. P. Kawałko, Z. Krzyszowski, S. Sieczka, Lublin 2009, s. 239-254.
 • Sodalicje Mariańskie i ich działalność w Chełmie w latach 1918-39, w: Chełm nieznany. Ludzie. Miejsca. Wydarzenia, pod red. M. Karwatowskiej, Chełm 2009, s. 89-100.
 • Sodalicje mariańskie uczniów szkół średnich Krakowa w XIX wieku i w okresie II Rzeczpospolitej, „Roczniki Humanistyczne”, T. LVII, 2009, s.121-158.
 • Obraz Zakonu Pijarów w podręcznikach historii Polski z drugiej połowy XIX wieku, W: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, Kraków-Lublin 2010, T. II, s. 99-118.
 • Sodalicje Mariańskie młodzieży szkół średnich w czasach drugiej RP i ich rola wychowawcza, W: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata-religia-kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, Katowice 2010, Cz. II, s. 259-271.
 • Die Geschichts – Und Geographielehrer der staatlichen Mittelschulen In Galizien In der Zeit der Autonomie (1868-1914), „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, R. 2010, T. VII, s. 111-138.
 • Noryśkiewicz Jan Kanty, W: Encyklopedia Katolicka, T. XIII, s. 1431-1432.
 • Osuchowski Antoni, W: Encyklopedia Katolicka, T. XIV, s. 992-993.
 • Koncepcje bezpieczeństwa i stabilności na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej w XIX-wiecznej edukacji historycznej, „Bezpieczeństwo. Świat. Region. Polska”, Białystok, nr 1(2)/2012, s. 71-91.
 • Kobiece oblicze dobroczynności wobec sierot w XIX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie funkcjonowania Sali Sierot w Lublinie, w: Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku, pod red. E. J. Kryńskiej, Ł. Kalisza, A. Konopackiego, Białystok 2012, s. 39-55.

Udział w konferencjach

 • Konferencja V Ogólnopolska Konferencja „Środowiska Historyczne II Rzeczypospolitej”, organizator Zakład Historii Historiografii UW, Katedrę Historii Oświaty i Wychowania WSP w Krakowie, 5-7 XII 1988 r., Kraków.
 • Konferencja Rozwijanie umiejętności uczniów w procesie nauczania historii, org. Komisja Dydaktyki Historii PAN, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Jeleniej Górze, 17-19 IV 1989 r., Jelenia Góra.
 • Konferencja Podręczniki historii – perspektywy modernizacji u progu reformy szkolnej, org. Zakład Dydaktyki Historii IH UAM w Poznaniu, 16-18 IX 1993 r., Poznań.
 • I Szkoła Dydaktyków Historii – Dydaktyka Historii w akademickim kształceniu nauczycieli, org. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Narodowej w Krakowie, 14-16 XII 1995 r. Kraków.
 • Konferencja i warsztaty, Konstytucjonalizm na lekcjach historii, org. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 10-12 I 1997 r. w Konstancin-Jeziorna.
 • Konferencja międzynarodowa Partnerzy w kształceniu nauczycieli edukacji obywatelskiej, org. Centrum Edukacji Obywatelskie w Warszawie i College of Education The Ohio State University, Konstancin-Jeziorna 13-15 VI 1997 r.
 • Ogólnopolska konferencja nauczycieli „Dzieje Żydów w Polsce w edukacji szkolnej. Nauczanie o Holocauście”, 16-19 IX 1998 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.
 • III Szkoła Dydaktyków Historii – Edukacja historyczna w zreformowanej szkole, org. WSP im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie, Instytut Historii WSP w Rzeszowie, Instytut Filozoficzno-Historyczny WSP w Częstochowie, 25-26 V 1999 r., Kraków.
 • Konferencja Edukacja w procesie integracji europejskiej, org. Uniwersytet Białostocki i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 25-26 III 2003, Białystok.

Udział w konferencjach z referatem

 • Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauczyciel historii wczoraj, dziś, jutro, org. Zakład Dydaktyki Historii IH Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 21-23 IX 1995, Poznań.
 • Referat na konferencji Między nauką a oświatą: na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, org. Koło Naukowe Historyków studentów UJ i PWSZ w Przemyślu, 13 I 2003 r., Przemyśl.
 • Referat na konferencji Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, org. Kieleckie Tow. Naukowe i zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej, 21-22 X 2004 r. w Cedzynie k. Kielc.
 • Referat na konferencji naukowej System oświaty w Galicji 1772-1918 i jego rola w przemianach cywilizacyjnych, org. przez Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zakład Historii Oświaty Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 29-31 V 2006 r. w Iwoniczu Zdrój.
 • Referat na Międzynarodowej Konferencji „Drohobycko-Samborskie Podgórze poprzez pryzmę wieków”, w Drohobyckim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki, Drohobycz 12-13 X 2006 r.
 • Referat na międzynarodowej konferencji Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza, org. przez Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, 14-15 V 2009 r., Chełm.
 • Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009”, org. Instytut Historii UŚ w Katowicach, 20-21 X 2009, Katowice.
 • Referat Jezuici na kartach XIX-wiecznych podręczników do nauki historii. Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Pamięć historyczna a edukacja teraźniejszość”, org. Katedra Historii Wychowania Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Kraków 10 VI 2010.
 • Referat Kobiece oblicza dobroczynności wobec sierot w XIX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym w Lublinie na przykładzie funkcjonowania „Sali Sierot”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność patriotyczna kobiet z perspektywy XXI wieku”, org. Zakład Historii Wychowania, Wydz. Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 6-7 IX 2010 r., Supraśl.
 • Referat Koncepcje stabilności na rubieżach Rzeczypospolitej w XIX-wiecznej edukacji historycznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo wschodniego regiony Polski, jako granicy Unii Europejskiej i NATO, org. WSAP im. S. Staszica w Białymstoku, Akademia Obrony Narodowej, WAT w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2-3 VI 2011 r., Białystok.
Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 13:40 - Katarzyna Bojko