Ojczyzna_i_wolnosc.jpg

 

Ojczyzna i wolność. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi,

red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 824.

 

Polskie_powstania.jpg

 

Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku,

red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, ss. 685.

 

Historia_duszpasterstwa.jpg

 

Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich,

red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 706.

 

Narrata_de_fontibus.jpg

 

Narrata de fontibus hausta.

Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną

ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,

red. A. Barańska, W. Matwiejczyk,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 992.

 

Kobiety_w_powstaniu.jpg

 

Anna Barańska

Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, ss. 410.

 

Nauczyciele.jpg

 

Alicja Puszka

Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich

w Galicji w okresie autonomii (1868-1914),

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 372.

 

Biskupi_senatorowie.jpg

 

Ewa M. Ziółek,

Biskupi-senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, ss. 257.

 

Bitwa_pod_Kaliszem.jpg

 

Marcin Baranowski

Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813,

Wyd. Infort Editions, Zabrze 2006, ss. 198.

 

Miedzy_Warszawa_Petersburgiem_i_Rzymem.jpg

 

Anna Barańska

Między Warszawą, Petersburgiem a Rzymem.

Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830),

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 910 + tabl.

 

Stroynowski.jpg

 

Ewa M. Ziółek

Mowa Hieronima Stroynowskiego kanonika kijowskiego

o Konstytucji Rządu ustanowionej dnia trzeciego i piątego maja r. 1791

czytana na posiedzeniu publicznym Szkoły Głównej W. X. Lit.

dnia pierwszego lipca r. 1791,

Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa M. Ziółek,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, ss. 92.

 

Odbudowa_kawalerii.jpg

 

Marcin Baranowski

Odbudowa kawalerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2011, ss. 290.

 

Dom_dziecka.jpg

 

Alicja Puszka, Joanna Szady

Dom dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublinie w latach 1855–2010,

Werset, Lublin 2011, ss. 657.

 

Armia_napoleonska.jpg

 

Lucien Rousselot,

Armia napoleońska 1790 – 1815,

tłumaczenie i redakcja Marcin Baranowski,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2011

 

Wojewodztwo_lubelskie.jpg

 

Jan Skarbek,

Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, cz. 1-2,

Wyd. KUL, Lublin 2010-2013, ss. 389+578.

 

Masson.jpg

 

Fryderyk Masson,

Kawalerzyści Napoleona,
tłumaczenie Marcin Baranowski, Anna Haberko,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2012, ss. 210.

 

Miedzy_tronem_i_oltarzem.jpg

 

Ewa M. Ziółek,

Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim,

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 803.

 

Kurs_taktyki.jpg

 

Ignacy Prądzyński,

O sztuce wojennej. Kurs taktyki,

z rękopisu odczytał i opracował Marcin Baranowski,

Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2012, ss. 362.

 

 

 

Alicja Puszka, 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku,

Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 552. 

 

 

Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia-Ludzie-Żródła,

red. Anna Barańska, Jan Skarbek,

Wyd. Napoleon V, Lublin-Oświęcim 2013, ss. 298.

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2014, godz. 21:33 - Marcin Baranowski