DOCTORATES IN THE DEPARTMENT


1. Alicja Olszak. PhD dissertation entitled Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych [Psychopedagogical Competencies of Special-School Teachers]. Registered 1992, completed 1997 .

2. Bogumiła Witkowska. PhD dissertation entitled Uwarunkowania postaw personelu domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi [Determinants of the Attitudes of Nursing Homes Staff towards People with Mental Disorders]. Rector of the Catholic University of Lublin’s Award. Registered 1997, completed 1999.

3. Waldemar Klinkosz. PhD dissertation entitled Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących [Personality-based Determinants of Academic Achievement of Blind and Visually Impaired Students]. Registered 2000, defended October 2002. Rector’s Award. Promotion grant KBN. 1 H01F 034 19.

4. Małgorzata Siekańska. PhD dissertation entitled Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych [Psychological Determinants of Job Satisfaction in Gifted Persons]. Registered 2000, defended May 2003. Promotion grant KBN. 1 H01F 034 21. Rector’s Award.

5. Małgorzata Karpińska-Ochałek. PhD dissertation entitled Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym [Professional Interests and their Selected Psycho-social Correlates in Mentally Impaired Adolescents]. Defended 2004.

6. Renata Smoleń. PhD dissertation entitled Poczucie jakości życia i jego wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym [The Sense of the Quality of Life and its Selected Psycho-social Correlates in Mentally Impaired Adolescents]. Defended 2005.

7. Grzegorz Wiącek. PhD dissertation entitled Psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym [Psycho-social Correlates of Success in Inclusive Education]. Defended October 2005.

 

8. Krzysztof Śmigórski. PhD dissertation entitled Procesy utajone u osob twórczych [Processes of Latent Cognition in Creative People]. Promotion grant. Defended: December 2007.

 

9. Anna Wołpiuk-Ochocińska, PhD dissertation entitled Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych [The Selected Aspects of Social Functioning of Gifted Students]. Defended: May 2008.

 

10. Magdalena Pankiewicz. PhD dissertation entitled Osobowościowe wyznaczniki preferencji ryzyka u osób uzdolnionych twórczo [The Personality Determinants of Risk Preferences in Creatively Gifted People]. Defended: October 2008.

 

11. Ewelina Soszyńska. PhD dissertation entitled Operacje wyobrażeniowe u osób twórczych [Mental Operations in Creative People]. Defended: June 2010.

 

12. Barbara Ostrowska. PhD dissertation entitled Obraz własnego ciała a funkcjonowanie społeczne adolescentów [Body Image of Adolescents and their Social Functioning]. Defended: June 2010.

 

13. Beata Łubianka. PhD dissertation entitled Psychologiczna analiza systemu wartości młodzieży o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych [Psychological analysis of value systems in young people of various school achievements]. Defended: June 2011.

 

14. Tomasz Knopik. PhD dissertation entitled Psychospołeczne uwarunkowania poczucia dobrostanu osób wybitnie zdolnych. Defended: June 2012.

 

15. Angelika Bąk. PhD dissertation entitled Psychologiczne uwarunkowania nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych. Defended: October 2012.

 

16. Weronika Augustynowicz. PhD dissertation entitled Wybrane psychospołeczne korelaty wysokich osiągnięć szkolnych. Badania w Polsce i na Ukrainie. Defended: June 2013.

 

17. Agata Kapeluszny. PhD dissertation entitled Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia studentów z wysokimi osiągnięciami akademickimi. Defended: July 2014.

 

18. Małgorzata Rachwał. PhD dissertation entitled Wybrane wyznaczniki zadowolenia z pracy u osób wykonujących zawody o różnym prestiżu społecznym. Defended: May 2015.

 

19. Barbara Cichy-Jasiocha. PhD dissertation entitled Wybrane psychospołeczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie [The selected psychological determinants of the sense of quality of life in artistically gifted adults]. Defended: June 2015.

 

20. Olha Bilyakovska. PhD dissertation entitled Psychologiczna charakterystyka osób studiujących za granicą. Badania studentów z Polski i Ukrainy. Defended: October 2015.

 

21. Martyna Płudowska. PhD dissertation entitled Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej [The selected psychological correlates of the quality of life in people with materialistic orientation]. Defended: June 2016.

 

22. Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. PhD dissertation entitled: Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi [Perception of family by high achievement students]. Dissertation defended: October 2016.

 

23. Wojciech Napora. PhD dissertation entitled: Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u artystów scenicznych [The selected psychological determinants of the sense of quality of life in stage actors]. Defended: November 2019.

 

24. Agnieszka Żmuda. PhD dissertation entitled: Psychospołeczne uwarunkowania potrzeby poznania u osób o wysokich osiągnięciach edukacyjnych [Psychosocial determinants of the need for cognition in people with high educational achievements]. Obrona pracy: March 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020, godz. 12:10 - Barbara Cichy-Jasiocha