Dofinansowanie do wypoczynku

 

Pracownicy zatrudnieni w KUL na podstawie umowy o pracę lub mianowania, korzystający w 2021 roku z urlopu wypoczynkowego, obejmującego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, mogą składać wnioski o dofinansowanie do wypoczynku.

Do 18 maja 2021 należy złożyć wniosek o dofinansowanie do wypoczynku (załącznik nr 2) oraz oświadczenie majątkowe za 2020 r. (załącznik nr 3a) - niezłożenie oświadczenia majątkowego uprawnia do przyznania świadczenia w najniższej wysokości (Regulamin ZFŚS KUL § 13 ust. 2);

wybierając jedną z poniższych możliwości:

 

1. drogą mailową ze swojej skrzynki służbowej skan lub zdjęcie podpisanych odręcznie dokumentów na adres funduszsocjalny@kul.pl (zgodnie z zaleceniem Inspektora Ochrony danych Osobowych KUL wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe powinny być szyfrowane, hasło należy przekazać w zgłoszeniu do DSP ZFŚS),

 

2. pocztą tradycyjną (na adres KUL z dopiskiem: Sekcja Spraw Socjalnych)

 

lub w wyjątkowych sytuacjach

 

3. złożyć osobiście do skrzynki w Kancelarii Ogólnej p. 104 (GG).

 

Małżonkowie zatrudnieni w KUL mogą uzupełnić wspólne oświadczenie majątkowe (załącznik nr 3b).

W Oświadczeniu majątkowym wpisujemy kwotę dochodu, obliczoną na podstawie wszystkich dochodów rodziny za 2020 rok: na podstawie PIT (kwotę dochodu pomniejszamy o składki społeczne), dochody z działalności rolniczej, otrzymanych alimentów, zasiłków (rodzinny, wychowawczy – tzw. 500+ itp.), stypendiów, emerytur, rent itp.;

Pracodawca zastrzega sobie możliwość wglądu do zeznania podatkowego, na podstawie którego zostało wypełnione oświadczenie majątkowe, a także w dokument poświadczający naukę dzieci do 25 roku życia (Regulamin ZFŚS KUL § 8 ust. 8).

 

Począwszy od 25 czerwca 2021 r. (Regulamin ZFŚS KUL § 15) nastąpi wypłata dofinansowania dla osób, które złożą wniosek w terminie do 18 maja 2021 r. włącznie.

 

Pracownikom, którzy złożą wniosek po wskazanym wyżej terminie ale nie później niż do 14 grudnia br. , dofinansowanie będzie wypłacane w kolejnych transzach.

 

 

W przypadku stwierdzenia przyznania świadczenia wczasowo-wypoczynkowego w 2020 r., pomimo niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, Pracodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyznania świadczenia w 2021 roku (Regulamin ZFŚS KUL § 14 ust. 2).W ramach przyznanych środków dla pracownika i członków jego rodziny istnieje możliwość pokrycia do 90% faktycznie poniesionych kosztów wypoczynku spełniającego łącznie poniższe warunki:

- wypoczynek dotyczy dzieci i młodzieży do 18 lat,

- wypoczynek jest zorganizowany (dofinansowanie nie obejmuje wczasów „pod gruszą”, pobytu u rodziny),

- organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (zajmuje się statutowo organizowaniem wypoczynku lub prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą),

- wypoczynek musi przybrać formę wczasów, kolonii, obozów, zimowisk (w tym również połączonych z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym itp.

Dofinansowanie nie obejmuje: półkolonii, wypoczynku organizowanego „na własną rękę” przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach,  gospodarstwach agroturystycznych, wynajmowanych pokojach.

 

Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony wyjazd zawierającego następujące dane:

  • nazwę i adres organizatora wypoczynku wraz z pisemnym potwierdzeniem, że podmiot jest uprawniony przepisami prawa do prowadzenia działalności w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18,

  • tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.)

  • imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

  • imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

  • miejsce i termin wypoczynku,

  • kwotę do zapłaty, a w przypadku dokonania zapłaty - datę jej dokonania.

 

Pytania proszę kierować na adres mailowy katarzyna.drobek@kul.pl lub pod numerem telefonu 81 445 32 06.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona