II tom polskiej edycji dzieł Ratzingera - o kapłaństwie

mj / Lublin (dla KAI – Marta Jachowicz)

 

Rozważania o istocie kapłaństwa, kapłańskiej duchowości oraz kazania na ten temat zawiera kolejny tom z edycji polskiej Opera Omnia Josepha Ratzingera wydany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tom 12 „Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń” prezentowany był księżom archidiecezji lubelskiej podczas tegorocznych Duszpasterskich Wykładów Akademickich.


Z okazji wydania tomu list nadesłał prefekt Kongregacji Nauki Wiary bp Gerhard Ludwig Mueller. „Rozmawiałem często z Ojcem Świętym o obecnym kryzysie w Kościele i zgadzam się z Nim, że pokonanie tego kryzysu jest możliwe dzięki głębokiemu odnowieniu teologii i żywej duchowości kapłańskiej. Nowa ewangelizacja, szczególnie w krajach chrześcijańskiej Europy, nie jest możliwa bez odnowienia gorliwości apostolskiej w przepowiadaniu Słowa, w duszpasterstwie i w czynnej miłości bliźniego” – napisał prefekt. Bp Mueller wyraził też nadzieję, że wydanie dzieł w języku polskim przyczyni się do odnowienia chrześcijańskiego życia w Polsce. „Kraj Wasz przynależy do trwałego dziedzictwa chrześcijaństwa, ale tak jak inne kraje o głębokiej tradycji chrześcijańskiej, nie może żyć wyłącznie własną tradycją i przeszłością, lecz powinien ciągle wracać do źródeł, by odważnie i z mocą iść ku przyszłości. Tę drogę ku przyszłości powinni podjąć przede wszystkim biskupi i prezbiterzy Kościoła Chrystusowego, krocząc na przedzie całej wspólnoty ludzi wierzących” - dodał.


Ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor edycji polskiej Opera Omnia, wyjaśnia, że życzeniem Benedykta XVI było, aby po tomie o liturgii ukazał się tom o kapłaństwie. Tom składa się z trzech głównych części. Pierwsza jest dogmatyczna: przedstawia teologię sakramentu święceń, ukazuje istotę kapłaństwa, kreśli genezę sakramentu święceń, a także przybliża teologię urzędu biskupa, teologię prezbiteratu i sprawę kształcenia kapłanów. Druga część zawiera medytacje o duchowości kapłańskiej, stanowiące inspirację do medytacji czy rekolekcji kapłańskich. Na ostatnią część składają się kazania Josepha Ratzingera na temat kapłaństwa. Jak zauważa ks. prof. Góźdź, mowy te odznaczają się intensywną inspiracją biblijną, ubogaconą przez obrazy z życia codziennego, pozwalające głębiej dotrzeć do istoty omawianej rzeczy. W prezentowanym dziele można znaleźć także teksty poświęcone kwestiom takim jak kapłański celibat, święcenia kobiet, demokracja czy chrystokracja w Kościele, relacja kapłana i osób świeckich, sprawa wydziałów teologicznych i seminariów duchownych.


Patronat honorowy nad 12. tomem objął Episkopat Polski. Redaktor serii podkreśla, że obydwa wydane przez KUL tomy Opera Omnia są doskonałym przygotowaniem do Roku Wiary, który rozpocznie się w całym Kościele 1 października tego roku. Pierwszy z tomów wydany w edycji polskiej prezentowany był w lutym tego roku. 6 czerwca delegacja KUL zawiozła tom Ojca Świętemu. - Na koniec tego roku planujemy prezentację tomów 8/1 i 8/2, ok. 1600 stron, pod hasłem „Kościół - znak między narodami. Eklezjologia i teologia ekumeniczna” podczas międzynarodowego sympozjum – zapowiada ks. prof. Góźdź. „Dzieła zebrane” obejmują wszechstronny dorobek filozoficzno-teologiczny Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. KUL ma prawa wyłączności do druku dzieł w języku polskim. Sponsorem tomu 12. jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona