Spis treści

Od wydawcy

Wykaz skrótów


CZĘŚĆ A 
O TEOLOGII SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ

 

O istocie kapłaństwa 
Rozważanie wstępne. Problemy 
1. Ustanowienie nowotestamentalnego urzędu: apostolat jako uczestnictwo w posłannictwie Chrystusa 
2. Sukcesja apostołów 
3. Powszechne i szczególne kapłaństwo - Stary i Nowy Testament 
4. Wnioski dla współczesnego kapłana

 

Urząd duchowy a jedność Kościoła. Koreferat do wykładu Wilfrieda Joesta "Das Amt und die Einheit der Kirche" [Urząd i jedność Kościoła] 
I. Czym jest Kościół? 
II. Istota i egzystencja urzędu duchowego 
1. Podstawa w posłannictwie Chrystusa 
2. Początki urzędu duchowego w czasach Jezusa historycznego 
3. Dane u św. Pawła 
4. O dalszym rozwoju urzędu 
III. Urząd a jedność Kościoła 
1. Orzeczenie wczesnochrześcijańskie 
2. Rozwinięta katolicka forma urzędu 
3. Wynik

 

Kościelna nauka o sacramentum ordinis 
Uwaga wstępna 
1. Rewizja średniowiecza u Piusa XII 
2. Wkład Soboru Watykańskiego II 
a) Prezbiterat i episkopat 
b) Successio apostolica 
3. Sobór Trydencki

 

Ofiara, sakrament i kapłaństwo w rozwoju Kościoła 
Rozważania wstępne 
Podstawowa forma starożytnego Kościoła jako stałe kryterium 
Rozwój średniowieczny 
Protest Lutra 
Odpowiedź Trydentu 
Rozważania końcowe

 

Kapłan jako pośrednik i sługa Jezusa w świetle nowotestamentalnej Nowiny 
I. Pojęcie pośrednika w Nowym Testamencie 
II. Urzędy posługiwania w Nowym Testamencie 
1. Urząd apostolski 
2. Pozostałe kościelne urzędy posług 
III. Wnioski

 

Kapłaństwo mężczyzny - naruszenie praw kobiety?

Granice kościelnej władzy. Wprowadzenie do listu apostolskiego "Ordinatio sacerdotalis" (1994) 
Dokument w kontekście nowszych wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego 
Przyczyna najnowszej ingerencji Urzędu Nauczycielskiego 
Wiążący powód przedłożonej nauki i kilka aspektów jej znaczenia dla Kościoła 
Metodologiczne założenia i autorytet tekstu 
Najważniejsze aktualne implikacje doktryny

 

O celibacie katolickich kapłanów. Stanowisko do artykułu ks. prałata prof. dr. Richarda Egentera "Erwägungen zum Pflichtzölibat" [Rozważania nad obowiązkowym celibatem]

Demokratyzacja Kościoła? 
Wstęp 
I. Pojęcie demokracji jako punkt wyjścia 
1. Demokracja totalna 
2. Państwo konstytucyjne 
II. Demokratyczna interpretacja podstawowych elementów pojęcia Kościoła 
1. Różnorodne pojęcia częściowe 
2. "Lud Boży" 
3. Kwestia "struktury synodalnej" 
III. Możliwości i zadania 
1. Ograniczenie zakresu urzędu duchowego 
2. Podmiotowy charakter wspólnot: kwestia obsadzania urzędów przez wybory 
3. Kolegialna struktura Kościoła 
4. "Głos ludu" jako instancja Kościoła

 

Demokratyzacja Kościoła - trzydzieści lat później

 

Bez urzędu wolni dla świata. Wywiad dla tygodnika "Rheinischer Merkur", 1987

 

Każdy ma swoje zadanie. Kilka uwag do Instrukcji o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów (1997)


O TEOLOGII URZĘDU BISKUPA

 

Prymat, episkopat i successio apostolica 
1. Nauczanie Kościoła na temat prymatu i episkopatu 
2. Ogólne rozważania nad istotą successio apostolica 
3. Successio papalis i successio episcopalis - wzajemna relacja i różnica

 

Pastoralne implikacje doktryny o kolegialności biskupów 
I. Podstawy dogmatyczne 
1. "Kolegialność" apostołów 
2. Kolegialny charakter duchowego urzędu w Kościele starożytnym 
3. Kolegialność biskupów i prymat papieża 
II. Implikacje pastoralne wypowiedzi dogmatycznej 
1. "Ja" i "my" w Kościele 
2. Mistyczne i eucharystyczne Ciało Chrystusa 
3. Jedność w wielości 
4. Odnowa wychodząca od początków - w kierunku nadziei

 

Biskup i Kościół. Jubileusz 10-lecia święceń biskupich Rudolfa Grabera

 

Biskup jest niosącym Chrystusa. Przemówienie podczas własnych święceń biskupich, 1977

 

Biskup musi być także teologiem. Wywiad dla Radia Watykańskiego1977

 

Przedmowa do: Rudolf Graber, "Stärke deine Brüder. Predigten - Ansprachen - Vorträge" [Umocnij Twoich braci. Kazania - przemowy - wykłady], Regensburg 1978

 

Episcopale munus. Wstęp do księgi jubileuszowej dla biskupa Joannesa Gijsena

 

Drogowskaz wiary. Mowa z okazji święta emerytowanego biskupa Ratyzbony Rudolfa Grabera, 1983

 

Misja biskupa i teologa w obliczu problemów moralności naszych czasów. Wykład podczas warsztatów dla biskupów w Dallas, USA, 6-9 lutego 1984 roku: o pytaniach teologii moralnej 
I. Cztery źródła poznania moralnego i ich problemy 
1. Redukcja do "rzeczowości"? 
2. Subiektywność i sumienie 
3. Wola Boża i jej objawienie 
4. Wspólnota jako źródło moralności 
II. Dwa główne problemy: sumienie i rzeczowość 
1. Czym jest sumienie i w jaki sposób przemawia? 
2. Natura, rozum i rzeczowość 
III. Zastosowania 
1. Biskup jako nauczyciel moralności 
2. Zadania teologa moralisty 
3. Relacja biskupa i teologa 
4. Krytyka Urzędu Nauczycielskiego: jej reguły i granice

 

Osobiste spotkanie jest niezastąpione. Przemówienie do biskupów peruwiańskich, 1986

 

Jaki powinien być dzisiaj biskup? Rozważania z okazji jubileuszu biskupiego 
1. Obrazy biblijne 
a) Pasterz 
b) Rybak 
2. Cnoty dzisiejszego biskupa 
a) Wiara 
b) Mądrość 
c) Męstwo

 

O władzy nauczania biskupów

 

Paliusz - znak katolickiej jedności i szerokości. Kazanie z okazji przekazania paliusza arcybiskupowi Ederowi w Salzburgu, 1989

 

Biskup - głosiciel i stróż wiary 
I. Podstawy biblijne 
1. Mowa pożegnalna w Milecie (Dz 20,17-38) i zachęta dla duszpasterzy w Pierwszym Liście św. Piotra (5,1-4) 
2. Preskrypt Listu do Rzymian (Rz 1,1-7) 
3. Spojrzenie na listy pastoralne 
II. Posługa biskupa dla wiary dziś - cztery trudności i odpowiedzi dla nich 
1. Wolność i związanie 
2. Orientacja w zamęcie specjalizacji 
3. Pokój w Kościele i zmagania o ochronę wiary 
4. Dobro wiary 
Końcowe spostrzeżenia dotyczące uświadamiania sobie wiary


O TEOLOGII PREZBITERATU

 

Pytanie o sens posługi kapłańskiej 
I. Zaduma biblijna 
1. Koniec starego kultu według Listu do Hebrajczyków 
2. Nowy początek i jego korzenie w chrystologii 
3. Konkretyzacja w pojęciu apostolatu 
4. Urząd jako wikariat 
II. Wypowiedzi Soboru 
1. Urząd nauczycielski i urząd kapłański 
a) Współprzenikanie się słowa i sakramentu 
b) Wymóg słowa 
c) Eucharystia jako przepowiadanie 
d) Urząd a jedność Kościoła 
2. Urząd pasterski 
3. Kapłan i osoba świecka 
4. Asceza i posługa 
5. Nieodwołalność urzędu kapłańskiego

 

Kapłan na przełomie czasów 
Doświadczenie przełomu 
Nowa koncepcja 
Krytyczne pytania 
Chrystokracja - demokracja? 
Posługa apostoła 
Apostoł i prezbiter 
Kryteria i imperatywy

 

Urząd kapłański

 

Nasza kapłańska posługa. Przemowa do kapłanów w Ekwadorze, 1978

 

Słowo wstępu do: Dimitrij Dudko, "Ein ungeschriebens Buch. Aufzeichnungen eines russischen Priesters" [Niepisana książka. Zapiski rosyjskiego kapłana], Graz 1978

 

Kto ma oceniać grzechy, musi je także znać. Wyjaśnienie motu proprio "Misericordia Dei" (2002)

 

KSZTAŁCENIE KAPŁANÓW

 

"Być budowani jako duchowa świątynia". Rozważania do 1 P 2,5

Przygotowanie do posługi kapłańskiej. Wykład z okazji 400-lecia Seminarium Duchownego w Würzburgu 
Dać się budować jako duchowa świątynia: formacja rodziny Bożej 
Pasja prawdy 
Dom i świątynia: posługa Słowu, które stało się ciałem 
Słowo i sakrament - miejsce kultu

 

Pytania dotyczące kształcenia kapłanów w Niemczech 
Uwaga wstępna 
1. Problemy 
2. W poszukiwaniu odpowiedzi 
a) Dalszy rozwój wydziałów i pokrewnych ośrodków 
b) Znaczenie seminarium duchownego

 

Przedmowa do: Walter Friedberger, Franz Schnider (red.), "Theologie - Gemeinde - Seelsorger" [Teologia - wspólnota - duszpasterz], München 1979

 


CZĘŚĆ B 
SŁUDZY WASZEJ RADOŚCI MEDYTACJE O DUCHOWOŚCI KAPŁAŃSKIEJ

 

Słudzy Waszej radości. Medytacje o duchowości kapłańskiej

 

Wstęp

 

I. Zawsze znajdą się ziarna, które dojrzeją, by wydać plon. "Siewca wyszedł siać..." (Łk 8,4-15)
Wśród oskarżeń i zniechęcenia 
Siewca słowa dziś 
Rozpoznać bliskość Boga 
Być pszenicznym ziarnem Boga

 

II. Poddać się Jego woli. "Pójdź za Mną!" (Łk 9,51-62) 
"Zostać wziętym" 
Ogień, który odnawia 
Wyjść poza to, co własne 
Tej godziny nie da się przełożyć 
Mieć odwagę być blisko Ognia 
Zwiastować radość

 

III. Zawierzyć Mu we wszystkim. "I wielu cieszyć się będzie..." (Łk 1,5-17) 
Usłyszana i wysłuchana modlitwa 
Modlitwa - droga dla nas samych 
"Nie puszczę cię..." 
Co powinniśmy czynić? 
Zaprowadzać pokój 
Z radością i weselem

 

IV. Bez Niego wszystko daremne. "Idę łowić ryby" (J 21,1-14) 
Na Jego słowo 
Dać wszystko, by otrzymać wszystko 
Pełnia i jedność

 

V. Posługa świadka. "To jest Pan" (J 21,1-19) 
Bóg odpowiedział 
Co czyni świadkiem? 
Co powinien czynić świadek? 
Pasterzować 
Naśladować 
Dać się poprowadzić tam, dokąd nie chcesz

 

VI. Na początku jest słuchanie. "I przywołał do siebie tych, których sam chciał" (Mk 3,13-19) 
Wyszedł na górę 
...i przywołał do siebie tych, których wybrał 
Ustanowił Dwunastu... 
...aby byli z Nim... 
Być przy Nim w modlitwie 
Przepowiadać i mieć władzę 
Otrzymać za to stokrotnie więcej

 

VII. O duchowości kapłańskiej. "Na Twoje słowo" (Łk 5,1-11) 
Odbicia obrazu kapłana w opisach powołań Łk 5,1-11 i J 1,35-42 
Duchowość kapłańska w Psalmie 16 [15] 
Dwa zasadnicze wnioski z tekstów biblijnych 
a) Jedność obu Testamentów 
b) Wymiar sakralny i świecki 
Myśl końcowa: dawać i otrzymywać (Mk 10,28-31)


CZĘŚĆ C 
KAZANIA

 

Oleje święte - znak uzdrawiającej mocy Boga i jedności diecezji. Missa chrismatis 1978

 

W przestrzeni tchnienia Jego Ducha stać się "uduchowionymi duchownymi" (Johann Michael Sailer). Missa chrismatis 1979

 

Eucharystia i Zesłanie Ducha Świętego jako źródło Kościoła. Missa chrismatis 1981

 

Oddając siebie, odnajdujemy także siebie samych. Pożegnanie z kapłanami i diakonami 1982

 

O chrześcijaństwo, które unosi. Z okazji głównego święta Wspólnoty Braci Salwatorianów w Straubing, 1998


KAZANIA WYGŁOSZONE Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

 

Działać "in persona Christi" - o potrójnym urzędzie kapłana. Fryzynga 1977

 

Gesty w liturgii święceń kapłańskich - nałożenie rąk i namaszczenie rąk. Uroczystość święceń pięciu kapłanów z zakonu jezuitów w Monachium, 1977

 

Z Chrystusem stać się darem ofiarnym dla zbawienia ludzi. Fryzynga 1978

 

Dać odpowiedź życia - przykład błogosławionego Maksymiliana Kolbego. Fryzynga 1979

 

Piotr - prawzór kapłańskiego posłannictwa. Fryzynga 1981

 

Kapłan zakonny - człowiek modlitwy za lud. Mariawald 1991

 

Wejść w tajemnicę pszenicznego ziarna. Rzym, Bazylika św. Pawła za Murami 1993

 

"Przygotowałeś mi Ciało". Porto Santa Rufina, La Storta (Rzym) 2000 
Na Jego piersi 
Nowy pokarm 
Przemiana świata


KAZANIA WYGŁOSZONE Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ DIAKONATU

 

Uobecniać Diakona Jezusa Chrystusa w czasie Kościoła! Monachium, wrzesień 1977

 

Żywo przekazywać Ewangelię. Monachium, luty 1978

 

Diakon - mistrz dziękczynienia. Monachium, grudzień 1978

 

Żyć z Chrystusowego "tak". Monachium, luty 1979

 

Wiernie trwać w oczekiwaniu. Monachium, grudzień 1979

 

Powołani do weselnej posługi. Monachium, styczeń 1980

 

Radość w Chrystusie. Monachium, grudzień 1980

 

Waszym miejscem w liturgii jest Ewangelia! Monachium, grudzień 1981

 

Wejść z Nim w posługę życia. Monachium, luty 1982


KAZANIA WYGŁOSZONE Z OKAZJI PRYMICJI

 

Rybak ludzi. Dla Franza Niegela, Berchtesgaden 1954

 

Kapłan - człowiek błogosławiący. Dla Franza Niedermayera, Kirchanschöring 1955

 

Rozważanie w dniu prymicji

 

Aby słowo Boże trwało. O ciężarze i radości proroka. Dla Karla Beslera, Traunstein 1973


KAZANIA JUBILEUSZOWE

Być drogowskazem według wskazań Jezusa Chrystusa. Jubileusz 40-lecia sakry biskupiej biskupa Paula Ruscha, Innsbruck 1978

 

"Pokój" jako jedno z imion Eucharystii. 70. urodziny biskupa sufragana Ernsta Tewesa, Monachium 1978

 

W drodze do głębi tajemnicy Chrystusa. Jubileusz 40-lecia kapłaństwa rocznika święceń 1939, Fryzynga 1979

 

Bycie dla Bożego miłosierdzia. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa rocznika święceń 1951, Fryzynga 1981

 

Być blisko ludzi. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa rocznika święceń 1957, Fryzynga 1982 
Wdzięczność i radość 
Zniechęcenie 
Osobista miłość

 

Wielkie ryzyko posługi kapłańskiej. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ojca duchownego Vinzenza Irgera, Monachium 1983 
Poranek 
Południe 
Wieczór

 

Potrzeba czynić tylko jedno i być bogatym przed Bogiem. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa biskupa Rudolfa Grabera, Plankstetten 1986

 

Być świadkiem bezsilnej mocy Chrystusa. Złoty jubileusz kapłaństwa prałata Konrada Millera, Monachium 1987

 

Rzecznik pojednania. 80. urodziny kardynała Franza Hengsbacha, Essen 1990

 

Nawrócenie do światła. Jubileusz 40-lecia kapłaństwa rocznika święceń 1951, Monachium 1991

 

Wewnętrzne centrum kapłańskiego życia. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ojca Martina Bialasa, Schwarzenfeld 1993

 

Przygotowywać ludzi na przyjęcie Jezusa. 80. urodziny i złoty jubileusz kapłaństwa ojca Ignacego Glasmachera, Maria Eck 1994

 

Uczyć i uczyć się miłości Boga. Jubileusz 40-lecia kapłaństwa prałata Franza Niegela, Unterwössen 1994

 

...być posłanym do służby, aby posłannictwo Jezusa było skuteczne. Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej dr. Huberta Luthego, Essen 1994

 

O posłudze biskupa. Jubileusz 30-lecia sakry biskupiej Friedricha kardynała Wettera, Monachium 1998

 

Kościół żyje dzięki trwaniu przy Chrystusie, dzięki złączeniu z Nim. Srebrny jubileusz sakry biskupiej kardynała Meisnera, biskupa sufragana Dicka i biskupa sufragana Plögera, Kolonia 2000 
W łączności z Chrystusem 
Posługa oczyszczania 
Wiara staje się miłością

 

Chrystusa zanosić ludziom, ludzi zanosić do Chrystusa. Złoty jubileusz kapłaństwa prałata Georga Schustera, radcy duchownego Alfonsa Karpfa, radcy duchownego Ludwiga Radlmaiera, pedagoga Georga Warmedingera i radcy duchownego Johanna Warmedingera, Monachium-Pasing 2000


DODATEK

Informacje wydawnicze 
I. O wydaniu zbiorowym 
II. O tomie XII 
Część A: O teologii sakramentu święceń 
O teologii urzędu biskupa 
O teologii prezbiteratu 
Kształcenie kapłanów 
Część B: Słudzy Waszej radości. Medytacje o duchowości kapłańskiej 
Część C: Kazania 
Kazania wygłoszone z okazji święceń kapłańskich 
Kazania wygłoszone z okazji święceń diakonatu 
Kazania wygłoszone z okazji prymicji 
Kazania jubileuszowe

 

Informacje bibliograficzne 
Część A: O teologii sakramentu święceń 
Część B: Słudzy Waszej radości. Medytacje o duchowości kapłańskiej 
Część C: Kazania

 

Wykaz literatury

 

Cytaty z Pisma 
Stary Testament 
Nowy Testament

 

Indeks osobowy 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona