Historia Instytutu Ekonomii i Finansów

Początek studiów ekonomicznych w KUL przypada na rok 1918, kiedy to został uruchomiony Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W takim kształcie Wydział funkcjonował do wybuchu wojny. W 1945 r. przy Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych zostało uruchomione Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. W 1949 r., na mocy rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zabroniono przyjmowania kandydatów na I rok studiów na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, co w efekcie doprowadziło do likwidacji tego Wydziału. W 1951 r. zakazano także prowadzenia Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. Poczynając od 1957 r. elementy programu studiów ekonomicznych (wraz z socjologią) pojawiły się w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w obrębie Sekcji Filozofii Praktycznej. Sekcja ta funkcjonowała do 1980 roku.

8 listopada 1980 r. Senat Akademicki KUL uchwalił wznowienie działalności byłego Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych w postaci Wydziału Nauk Społecznych z sekcjami: społeczną (socjologia, ekonomia) i psychologiczną. Od 5 grudnia 1981 r. w ramach tego Wydziału formalnie została reaktywowana Sekcja Ekonomii, która rozpoczęła działalność od roku akademickiego 1982/1983.

Pierwszym Kierownikiem Sekcji został prof. dr hab. Stefan Kurowski. Baza materialna Sekcji ograniczała się do siedzib dwóch Katedr oraz czytelni bibliotecznej dzielonej z sekcją socjologii, mieszczących się w starym gmachu KUL. W roku akademickim 1982/1983 limit przyjęć na pierwszy rok studiów dziennych wynosił 20 osób. Od początku istnienia sekcji realizowane programy dydaktyczne były wzorowane na programach studiów ekonomicznych w najlepszych uczelniach europejskich i amerykańskich.

Dzięki współpracy z Fundacją Fulbrighta w skład kadry naukowej Sekcji wchodziło dwóch profesorów uczelni amerykańskich, którzy oprócz prowadzenia wykładów i badań, brali udział w unowocześnianiu programu dydaktycznego.

Jeszcze przed 1989 r. Sekcja Ekonomii przygotowywała absolwentów do działalności w warunkach gospodarki rynkowej i w tym też kierunku zmierzały prace naukowe pracowników. Oprócz indywidualnych programów badawczych Sekcja zorganizowała trzy konferencje naukowe dotyczące:
- reform politycznych i ustrojowych,
- scenariuszy prywatyzacji gospodarki polskiej, zakończoną uchwaleniem Karty Prywatnej Przedsiębiorczości,
- procesu transformacji polskiej gospodarki (konferencja międzynarodowa w czerwcu 1989 r.).

W tej sytuacji przełom lat 1989-1990 nie wymagał dokonania gwałtownych zmian w programie naukowo-dydaktycznym.

18 maja 1996 r. Senat Akademicki KUL dokonał zmiany Statutu uczelni, nadając między innymi Sekcji Ekonomii status Instytutu Ekonomii w ramach Wydziału Nauk Społecznych. W związku z oddaniem do użytku nowego gmachu Kolegium Jana Pawła II w 1998 r. Instytut Ekonomii przeniesiony został do nowych pomieszczeń, w których funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dzięki temu warunki materialne uległy niewielkiej poprawie. W tym okresie limit przyjęć na studia dzienne w Instytucie Ekonomii wynosił 50 osób.

 

cjp_ii

 

Instytut Zarządzania i Marketingu KUL został utworzony w ramach Wydziału Nauk Społecznych decyzją Senatu Akademickiego z dnia 25 kwietnia 1998 roku. W ramach Instytutu funkcjonowało sześć Katedr oraz Koło Naukowe Studentów Zarządzania i Marketingu.

W latach 2003-2004 Instytut zorganizował cykl wykładów, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Orleanie (Bourges) oraz Uniwersytetu w Sewilii oraz cztery ogólnopolskie i jedną międzynarodową konferencję naukową.

Instytut oferował studia magisterskie (5-letnie) w systemie dziennym oraz zaoczne studia zawodowe licencjackie (3,5-letnie) i uzupełniające studia magisterskie (1,5-roczne). Początkowo studia zaoczne były częściowo prowadzone w Tomaszowie Lubelskim, a w 1999 r. zostały w całości przeniesione do nowoutworzonego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Uchwałą Senatu Akademickiego KUL z dnia 27 września 2007 r. na wniosek JM Księdza Rektora, połączono Instytut Ekonomii oraz Instytut Zarządzania i Marketingu tworząc z dniem 1 października 2007 r. Instytut Ekonomii i Zarządzania.

 

W wyniku reformy systemu szkolnictwa wyższego z dniem 1 października 2019 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych KUL. Instytut Ekonomii i Zarządzania przekształcono w Instytut Ekonomii i Finansów, wyłączając z jego struktury dwie katedry związane z zarządzaniem, które weszły w skład Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania.

 

W Instytucie działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi obecnie ponad 30 pracowników naukowych. Wielu z nich to znakomici teoretycy i praktycy z dziedziny ekonomii, finansów, rachunkowości. W skład Instytutu Ekonomii i Finansów wchodzi dziś pięć Katedr i centrum badawcze (szerzej: katedry i pracownicy).


Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska lokalnego, odzwierciedleniem czego jest szereg ekspertyz (np.: na zamówienie komisji sejmowych czy jednostek samorządowych), badania w zakresie aktualnych problemów polskiej gospodarki uwzględniające kontekst lokalny, szkoleniaanalizy. Na uwagę zasługuje m.in. opracowanie – jak dotychczas najobszerniej traktujące kompleksowo ujęte problemy rozwoju tzw. ściany wschodniej – Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Założenia, którego współautorem była  prof. Zyta Gilowska. Pracownicy Instytutu współorganizowali także szkolenia podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego, współfinansowane ze środków EFS. Pracownicy Instytutu zajmują się m.in. wdrażaniem nowoczesnych metod w rachunkowości i controllingu, kompleksową współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów, leasingu, pozyskiwaniem dotacji UE.

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów KUL prowadzą stałą współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Spośród najważniejszych jednostek i instytucji zagranicznych warto wymienić:

 • EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
 • Center for Research, Inc, University of Kansas
 • Institut Catholique de Paris
 • University of Joensuu, Finlandia
 • University of Helsinki, Finlandia
 • Metropolitan Autonomous University (Meksyk)
 • Katolicka Univerzita v Ružomberku (SK)
 • Dublin City University, Dublin,Irlandia
 • Uniwersytet Letni w Rzymie
 • University of Tennessee
 • Columbia University – Nowy Jork
 • Uniwersytet w Łucku


Współpraca z jednostkami zagranicznymi uwidacznia się głównie poprzez:

 • wykłady zagraniczne pracowników Instytutu (wykłady i referaty wygłaszane były m.in. w następujących zagranicznych uczelniach: IBM Sindelfingen (Niemcy), Uniwersytecie Letnim Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (Włochy), Institut Catholique de Paris (Francja), University of Joensuu (Finlandia), University of Helsinki (Finlandia), Metropolitan Autonomous University w Meksyku);
 • realizację projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi: m.in. System analiz samorządowych (Brytyjski Fundusz Know How); Creditworthiness Enhancement Program – Gdańsk; Poland-Ukraine Budget Reform;
 • wykłady gości z ośrodków zagranicznych w Instytucie, m.in.: prof. V. Heikal (University of Helsinki) – Applications of mathematical methods to cryptology, prof. Ch. Jörgensen (Technishe Universität Berlin) – A boundary value problem for Beltrami differential equation, prof. Jose Ignacio Rufino Rus (Uniwersytet w Sewilii) – New Economy and Entrepreneurship oraz Service Quality Management.

 

Także studenci - oprócz nauki - aktywnie działają na rzecz Instytutu Ekonomii i Finansów. Co roku organizowany jest Tydzień Ekonomiczny, na który składają się konferencje, dyskusje panelowe z doświadczonymi ludźmi świata nauki i biznesu, a przede wszystkim profesjonalne szkolenia, treningi i warsztaty związane z rozwijaniem umiejętności i kwalifikacji oraz pogłębianiem wiedzy. Najważniejszym punktem Tygodnia Ekonomicznego jest konferencja, ze względu na aktywną obecność wielu ważnych dla sceny ekonomicznej osób. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród studentów wszystkich lubelskich uczelni.

 

W ramach Instytutu Ekonomii i Finansów funkcjonuje Samorząd Wydziałowy oraz koła naukowe (szerzej: dla studentów).

 
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2020, godz. 23:34 - Joanna Nucińska