Organizacja roku akademickiego

 

Przebieg każdego roku akademickiego wyznacza kalendarium, wprowadzane co roku zarządzeniem Rektora KUL. Określa ono początek i koniec semestrów oraz sesji egzaminacyjnych, dni wolne od zajęć (tzw. dni rektorskie), uroczystości uniwersyteckie oraz inne ważne terminy.

 

W trakcie roku akademickiego mogą być także ustalane dodatkowe dni lub godziny rektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych dla całej uczelni) oraz dziekańskie (wolne od zajęć dydaktycznych na danym wydziale - dla kierunków ekonomia i zarządzanie określa je Dziekan Wydziału Nauk Społecznych).

 

Informacje związane z przebiegiem studiów i organizacją roku akademickiego studenci ekonomii mogą uzyskać - w zależności od sprawy, jakiej one dotyczą:

> w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych:

    >> w zakresie obsługi studentów - pokój C-542 - 81 445 35 42

    >> w zakresie procesu kształcenia - pokój C-426 - 81 445 34 25

 

W serwisie eKUL na bieżąco dostępny jest aktualny:

> program studiów (karty przedmiotów 2020/2021)

> plan zajęć dydaktycznych

 

 

Społeczność akademicka on-line

 

W czasie studiów można aktywnie działać na rzecz społeczności akademickiej dzięki przynależności do:

> Uczelnianego Samorządu Studentów

> Rady Wydziałowego Samorządu Studentów WNS

 

Studenci ekonomii mogą również rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, włączając się w prace i działalność funkcjonujących w Instytucie Ekonomii i Finansów kół naukowych

> Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii (zobacz też: fb)

> Koła Naukowego Rachunkowości i Podatków KUL (fb)

 

 

Praktyki, staże, wyjazdy podczas studiów

 

> obowiązkowe praktyki studenckie przewidziane w programie studiów

     >> regulamin praktyk zawodowych dla studentów studiów I stopnia na kierunku ekonomia

 

> możliwość odbycia praktyk, staży i szkoleń za pośrednictwem Biura Karier KUL

 

> możliwość odbycia części studiów (jednego semestru lub jednego roku akademickiego) na innej polskiej uczelni w ramach programu MOST

 

> możliwość wyjazdu na stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (lista uczelni partnerskich)

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów
korzystających z programów mobilności studenckiej (MOST, Erasmus+)

 

> lista przedmiotów uznawanych za podstawowe w programie kształcenia dla kierunku ekonomia:

     >> I stopnia
     >> II stopnia

 

Prace i egzaminy dyplomowe

 

Poniżej zamieszczono odnośniki do ważnych dokumentów, określających zasady przygotowania i obrony pracy dyplomowej na kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Ekonomii i Finansów:

 

> Zasady dyplomowania w KUL

  > zarządzenie Rektora KUL z 27 maja 2020 r. (częściowo zawieszone zarządzenie Rektora KUL z 10 stycznia 2020 r.)

     >> Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych na KUL

     >> Wniosek o zatwierdzenie tytułu pracy i powołanie promotora (składany przez e-kul)

     >> Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy (składany przez e-kul)

     >> Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy oraz zmiany kierującego pracą (składany przez e-kul)

     >> Wniosek o zatwierdzenie zmiany kierującego pracą (składany przez e-kul)

     >> Oświadczenie do składanej pracy dyplomowej (składane przez e-kul)

     >> Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wersja edytowalna)

     >> Strona tytułowa pracy dyplomowej
     >> Strona tytułowa, gdy wyznaczono opiekuna pomocniczego pracy

     >> Zasady polityki antyplagiatowej w KUL

     >> Formularz recenzji pracy dyplomowej (wersja edytowalna) ZMIANA

     >> Protokół egzaminu dyplomowego

 

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych (zaktualizowane!!!)

> zarządzenie Dziekana WNS z 25 maja 2021 r. w sprawie egzaminów i obron

     >> Zasady sporządzania przypisów i bibliografii w Instytucie Ekonomii i Finansów

     >> Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL
          (z grudnia 2021r. - przyjęte przez Wydziałową Komisję Jakości 13 stycznia 2022r.)

     >> Tezy na egzamin licencjacki i magisterski na kierunku ekonomia

     >> Wymogi dotyczące przygotowania i złożenia pracy dyplomowej w roku 2021/2022 (NOWE!)

 

Perspektywy zawodowe absolwentów

 

Odwiedzając wskazane poniżej strony można zapoznać się z kompetencjami nabywanymi podczas studiów oraz perspektywami zawodowymi ich absolwentów:

 

> Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie)

> Ekonomia - studia II stopnia (magisterskie)

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022, godz. 01:22 - Zdzisław Błasiak