Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej realizowane we współpracy z NBP

 

Projekt „Złoty bezgotówkowy jest lepszy”

(Umowa nr DEW/1472/2013 z dnia 17.07.2013 r.)

Okres realizacji: 17.07.2013 r. – 30.12.2013 r.

Wartość projektu: 25.024 PLN (w tym: 18.384 PLN dofinansowania NBP)

 

Cel Projektu:

Podniesienie poziomu, aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród:

 • słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,
 • przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji, studentów kierunków ekonomicznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego, dzięki wydaniu i bezpłatnej dystrybucji monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce”,
 • przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich (konferencja).

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie wiedzy kleryków (przyszłych kapłanów w parafiach) na temat zasad funkcjonowania, możliwości i korzyści płynących z bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rachunków bankowych oraz kart płatniczych,
 • zwiększenie możliwości samokształcenia studentów kierunków ekonomicznych, przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego w zakresie rozwiązań systemowych i instrumentów płatniczych służących rozliczeniom bezgotówkowym,
 • usystematyzowanie wiedzy, zdiagnozowanie aktualnego stanu oraz tendencji rozwojowych obrotu bezgotówkowego w Polsce dla potrzeb dalszych badań oraz pracy dydaktycznej pracowników naukowych z dziedzin bankowości i finansów,
 • popularyzacja obrotu bezgotówkowego i sposobów wykorzystania narzędzi oferowanych przez polski system płatniczy,
 • aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań systemowych oraz przewidywanych kierunków rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich.

 

Działania w zrealizowane w ramach Projektu:

 

 • szkolenieObrót bezgotówkowy w parafiach dla słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (październik 2013 r.) - w szkoleniu wzięło udział 52 alumnów,
 • konferencja krajowa „Obrót bezgotówkowy w Polsce - dylematy i wyzwania (18.11.2013 r.) z udziałem pracowników naukowych 9 uniwersytetów z 6 miast Polski, przedstawicieli najważniejszych instytucji polskiego systemu płatniczego: Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Związku Banków Polskich, Visa Europe i Master Card, a także jednego z krajowych banków komercyjnych - Banku Ochrony Środowiska SA – na konferencji oficjalnie zarejestrowało się 65 uczestników
 • wystawa banknotówPieniądz papierowy w Europie” (18-20.11.2013 r., hall Collegium Norwidianum KUL) - eksponaty prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów dostarczonych przez Narodowy Bank Polski, Bank Grecji oraz prywatnej kolekcji Pana prof. dr. hab. Mariana Żukowskiego,
 • opublikowanie i dystrybucja krajowa 450 egzemplarzy monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce” pod red. H. Żukowskiej i M. Żukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
   

Projekt „Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: nowe perspektywy”

Umowa nr DEW/2270/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Okres realizacji: 18.12.2015 r. – 15.04.2016 r.

Wartość projektu: 26.123 PLN (w tym: 18.293 PLN dofinansowania NBP)

 

Cel Projektu:

Usystematyzowanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce, jak również podniesienie jej poziomu i aktualizacja.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy studentów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie na temat zasad funkcjonowania, możliwości, bezpieczeństwa i korzyści płynących z bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rachunków bankowych oraz kart płatniczych,
 • umożliwienie samokształcenia w zakresie rozwiązań systemowych i instrumentów płatniczych służących rozliczeniom bezgotówkowym studentom kierunków ekonomicznych, przedstawicielom instytucji, które otrzymują regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotom sektora finansów publicznych, organom administracji oraz wszystkim zainteresowanym problematyką obrotu bezgotówkowego,
 • zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki obrotu bezgotówkowego, zdiagnozowanie aktualnego stanu, zmian uwarunkowań prawnych i technicznych oraz nowych kierunków i tendencji rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce dla potrzeb pracy dydaktycznej pracowników naukowych z dziedzin bankowości i finansów, przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i ośrodków akademickich
 • ukierunkowanie dalszych badań nad zagadnieniem obrotu bezgotówkowego w Polsce.

 

Działania zrealizowane w ramach Projektu:

 

 • konferencja krajowa „Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce (07.12.2015 r.) z udziałem pracowników 6 uniwersytetów z 4 miast Polski, przedstawicieli instytucji polskiego systemu płatniczego: Narodowego Banku Polskiego, Visa Europe, Master Card, Polskiego Standardu Płatności sp. z o. o., a także jednego z krajowych banków komercyjnych - Banku Polska Kasa Opieka S. A.,

 • szkolenieRozliczenia bezgotówkowe w finansach parafii dla słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie - w szkoleniu wzięło udział 53 alumnów,
 • opublikowanie i dystrybucja krajowa 300 egzemplarzy monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy” pod red. P. Boliboka i M. Żukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

 

   

Projekt "Lider Ekonomii"

Umowa nr NBP-DEW-PE-AK-0691-0360-2016

Okres realizacji: 31.10.2016 r. – 30.05.2017 r.

Wartość projektu: 33.025 PLN (w tym: 23.827,50 PLN dofinansowania NBP)

 

Cel Projektu:

Zwiększenie świadomości ekonomicznej i rozbudzenie zainteresowania ekonomią wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Cele szczegółowe:

 • Popularyzacja wiedzy na temat bankowości centralnej w Polsce i dzisiejszej roli NBP w systemie finansowym państwa,
 • Wzrost wiedzy uczniów na temat historii i stabilności pieniądza oraz obrotu bezgotówkowego
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych (umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Działania zrealizowane w ramach Projektu:

 • Wykłady dla uczniów uczestniczących w projekcie:
  • Historia pieniądza i bankowości centralnej
  • Funkcje oraz zadania banku centralnego w Polsce
  • Inflacja i deflacja – zagrożenia dla gospodarki i społeczeństwa
  • Tajemnice polskich monet i banknotów, zabezpieczenia przed fałszowaniem
  • Euro – pieniądz Europejczyków
 • Konkurs „Lider Ekonomii”
 • Warsztat: Rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych. Planowanie działalności gospodarczej
 • Gala – Uroczyste podsumowanie projektu i rozdanie nagród dla laureatów Konkursu ”Lider Ekonomii”

 

Zobacz też: zaproszenie do udziału w projekcie

 

Projekt "Lider Ekonomii 2"

Umowa nr NBP-DEW-WPE-AB-066-0038-2018

Okres realizacji: 20.11.2017 r. – 31.05.2018 r.

Wartość projektu: 25.162,50 PLN (w tym: 18.922,50 PLN dofinansowania NBP)

 

Kontynuacja realizacji celu głównego i celów szczegółowych projektu "Lider ekonomii" (patrz wyżej)

 

Działania zaplanowane w ramach Projektu:

 

 • Wykłady dla uczniów uczestniczących w projekcie:
  • Od muszelek kauri do numerycznego zapisu na koncie – czyli historia pieniądza na świecie i w Polsce
  • Historia bankowości centralnej oraz obecne funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego
  • Gotówka czy karta? Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
  • Instytucje rynku finansowego
  • Bank czy skarpeta? Czy warto, a jeśli tak, to jak inwestować i oszczędzać na przyszłość?
 • Konkurs „Lider Ekonomii 2018”
 • Warsztat: Formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Gala – Uroczyste podsumowanie projektu i rozdanie nagród dla laureatów Konkursu ”Lider Ekonomii 2018”

 

Zobacz też: zaproszenie do udziału w projekcie; ulotka informacyjna; plakat

 

Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"

 

Materiały do pobrania:

   

Projekt "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"

 

Sektor bankowy i technologiczny razem dla edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa – to główne przesłanie porozumienia o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, podpisanego podczas Kongresu Edukacji Finansowej 2017, który odbył się 28 marca 2017 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Jak wskazują jego sygnatariusze, edukacja i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, to w obliczu postępującej cyfryzacji kraju, jedno z największych wspólnych współczesnych wyzwań.

Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT. Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jednym z nich jest realizacja dedykowanego moduł edukacyjnego na ponad 120 uczelniach w całej Polsce w ramach Programu NZB. Organizatorzy podkreślili, że ideą projektu, jest stopniowe dołączanie do niego kolejnych podmiotów, co będzie sprzyjało zwiększaniu skali realizacji jego głównych założeń.

Temat cyberbezpieczeństwa był jednym z motywów pierwszej edycji Kongresu, który w salach PGE Narodowego zgromadził ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń.

 

 

Kongres Edukacji Finansowej 2017 był organizowany wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej, w tym m.in. Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, które obchodzą w tym roku swoje 25-lecie.

Licznym panelom i wystąpieniem towarzyszyło centrum wystawiennicze - Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Więcej: www.aleBank.pl/KEF oraz www.nzb.pl

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018, godz. 13:48 - Monika Wójcik