Badania prowadzone przez pracowników Katedry Etyki Szczegółowej koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  • Poszukiwania metody przekładu norm ogólnych na normy szczegółowe, tj. sposobu oceny moralnej działań w obrębie różnych obszarów działalności człowieka, np. biomedycyny, działalności gospodarczej i politycznej, środków masowego przekazu, badań naukowych. Jest to zarazem próba ustalenia relacji pomiędzy tradycyjnie uprawianą etyką szczegółową, a powstającymi dzisiaj dziedzinami tzw. etyki stosowanej, które w swoich założeniach metodologicznych wykluczają często istnienie ogólnie wiążących norm przyjmując rozwiązania o charakterze kazuistycznym bądź sytuacjonistycznym. Rozwiązania takie starają się respektować pluralizm poglądów obecny we współczesnym społeczeństwie. Wielość proponowanych ocen i norm spowodowana jest również przyjmowaniem założeń różnych teorii etycznych. W polu zainteresowań pracowników Katedry znajdują się stąd również metody współczesnej etyki (m.in. kantyzm, utylitaryzm, współczesna etyka cnoty), szczególnie sposób w jaki przy ich pomocy rozstrzygane są szczegółowe kwestie moralne.
  • Rozwiązywanie dylematów oraz poszukiwanie moralnej oceny w konkretnych dziedzinach etyki szczegółowej, w szczególności w obszarze biomedycznych ingerencji w naturę człowieka (moralne aspekty ingerencji genetycznych, dopuszczalność ingerencji w psychikę
  • Analiza wyznaczników moralnego działania – problem wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników na odpowiedzialność moralną oraz ocenę moralną działania. Wiąże się on z problemem możliwości powiązania uniwersalnych standardów oceny moralnej z warunkami ograniczonej stopniowalności odpowiedzialności i winy moralnej. W ramach tych badań podejmowana jest dyskusja nad trafem moralnym, rolą uczuć w ocenie sytuacji moralnej, wyzwaniami stojącymi przed uzasadnieniem absolutyzmu moralnego, możliwościami i ograniczeniami neuroetyki, a także dyskusja z etyką sytuacjonistyczną i partykularyzmem.
  • Problem uzasadnienia szczególnych kategorii obowiązków moralnych: wobec przyszłych pokoleń, wynikających ze specjalnych relacji oraz obowiązków formułowanych na gruncie etyk zawodowych (m.in. etyki prawniczej, etyki zawodu psychologa, etyki mediów).
  • Kolejna dziedzina badań wiąże się z historią etyki i polega na analizie sposobu, w jaki do rozstrzygania problemów w etyce podchodzili jej klasycy. Analizuje się tu dociekania etyczne poszczególnych autorów, między innymi: J.S. Milla, J. Benthama, D. Hume`a, I. Kanta, G. Marcela i innych.
  • Podstawowe nurty i dyskusje we współczesnej metaetyce, szczególnie problem realizmu moralnego, oraz krytyka naturalizmu. Problem sensowności i przydatności teorii moralnej w refleksji etycznej. Analiza rozwiązań proponowanych przez antyteoretyków.
  • Zagadnienia z zakresu etyki społeczno-politycznej: historia doktryn społeczno-politycznych, teoria środków masowego przekazu.

Autor: Barbara Chyrowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 08:56 - Andrzej Zykubek