Studia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówce wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, w tym katolickich, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego – punktach i zespołach przedszkolnych).

 

Zrównoważone przygotowanie teoretyczne i praktyczne zapewnia program studiów, kadra pedagogiczna oraz odpowiednio przygotowane Laboratorium wychowania przedszkolnego i Laboratorium wczesnoszkolnej edukacji, pozytywnie ocenione przez Uczelnianą Komisję Akredytacyjną (Raport UKA, 22.02.2012 r., s. 17).


Drugą bardzo ważną cechą studiów jest przygotowanie studentów do projektowania
autorskich szkół, placówek wychowania przedszkolnego, klas innowacyjnych. Studia są planowane w oparciu o podstawę programową dla tego kierunku zatwierdzoną przez MNiSW i szczegółowe wytyczne oraz doskonalone zgodnie z sukcesywnie pojawiającymi się aktami prawnymi.


Ponadto studia zwierają dydaktyczną wartość dodaną, która zbudowana jest na bazie
dotychczasowych doświadczeń Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w prowadzeniu
specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Studiów podyplomowych w
zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, realizowanych od
kilkunastu lat w KUL oraz działalności środowiskowej tej Katedry o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym. Tę działalność, zwłaszcza prof. dr hab. K. Chałas, wysoko oceniła Uczelniana Komisja Akredytacyjna (Raport UKA, 22.02.2012 r., s. 9).

 

Dzięki temu studia uzyskują pogłębiony wymiar praktyczny między innymi poprzez:
1.  Możliwość formalnego zatrudnienia (np. o umowę o dzieło lub umowę zlecenie – po uzgodnieniu z Władzami KUL) sprawdzonych, kompetentnych i posiadających
kwalifikacje (certyfikaty) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej do
prowadzenia wybranych i konkretnych zajęć o charakterze praktycznym;
2. Stały kontakt z placówkami przedszkolnymi i szkołami, traktowanymi jako
„przedszkola ćwiczeń” i „szkoły ćwiczeń”, umożliwiający bieżącą obserwację
wdrażania teorii do praktyki edukacyjnej.

Autor: Anna Badora
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020, godz. 19:35 - Anna Badora