Kierunek studiów: Pedagogiki specjalna 

Studia jednolite magiesterskie na kierunku pedagogika specjalna

 

w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II skoncentrowane na przygotowanie specjalistów do sprawowania troskliwej opieki oraz prowadzenia twórczej i wszechstronnej działalności pedagogicznej (wspierającej, wychowawczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, rewalidacyjnej i edukacyjnej i readaptacyjnej) wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności („ułomnościami”) i wynikającymi z nich specjalnymi potrzebami uwzględniającymi sytuację osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, doświadczanymi przez nich w życiu codziennym i relacjach społecznych oraz w rozwoju osobowym i edukacji.  

 

Studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają pięć lat i są realizowane przez dziesięć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym z możliwością wyboru specjalności:

 

1/ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3/ logopedia

 

 

 

Studia II° stopnia na kierunku pedagogika specjalna (magisterskie)

 

pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy humanistycznej oraz wrażliwości na potrzeby człowieka w zakresie kompetencji dających możliwość pracy we wszystkich instytucjach wspomagających rozwój osoby z uszkodzeniami organizmu i zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami funkcjonowania psychofizycznego lub społecznego. Absolwent nabywa umiejętność tworzenia racjonalnych kontekstów diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych uwzględniając sytuację osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W czasie studiów zdobywa szczególne umiejętności wartościowania i oceny kontekstu społecznego i osobowego istniejących koncepcji teoretycznych, a także dysponuje odpowiednimi możliwościami interpretacyjnymi. Otrzymuje wyposażenie teoretyczne i praktyczne do realizowania własnej tożsamości zawodowej w różnych wymiarach autonomii i kreatywności. Nabywa umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z kompetencjami kierowania zespołami współpracowników i organizowania adekwatnej pomocy. Zdobyte wykształcenie pozwoli na większą profesjonalną mobilność i wybranie indywidualnej drogi kariery zawodowej.

 

Studia II° stopnia trwają dwa lata i są realizowane przez cztery semestry. Odbywają się w trybie stacjonarnym, z możliwością wyboru następujących specjalności:

 

1/ Edukacja integracyjna i włączająca – absolwent jest przygotowany merytorycznie i metodycznie do pracy pedagoga w zakresie prowadzenia edukacji integracyjnej i włączającej;

 

2/ Pedagogika osób z autyzmem absolwent uzyskuje wiedzę humanistyczną i biomedyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby osoby z autyzmem – wymagającej specjalistycznego wsparcia w zakresie edukacji, terapii i rehabilitacji;

 

 

Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna we wszystkich instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego, które nabywają w ramach realizacji studiów (odpowiednia liczba zajęć teoretycznych i praktyk).

 

Kandydaci na studia II°, którzy takiego przygotowania nie posiadają mogą je uzyskać w Instytucie Pedagogiki w ramach studiów podyplomowych. Studia podyplomowe można podjąć równocześnie z realizacją studiów II stopnia, bądź po ich ukończeniu. Na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego obowiązuje odrębna rekrutacja.

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019, godz. 23:42 - Agnieszka Linca-Ćwikła