Kup

teraz

 

 

7 (20) 2018, nr 2

SPIS TREŚCI

 

Spis treści pdf_small

 

Mirosław Sitarz https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

Od Redaktora Naczelnego

From the Editor-in-chief

 

ARTYKUŁY

 

Historia prawa
 

Jitka Jonová https://orcid.org/0000-0002-3936-6515

Modification of the Statutes of the Metropolitan Chapter of Olomouc and the Appointment of the Vacant Canons in Connec­tion with the Issue of the 1917 Code of Canon Law

» Pełny tekst pdf_small

 

Vasyl Plakhotka  https://orcid.org/0000-0003-2429-6144

Recepcja norm kodeksowych w Synodzie Łuckim z 1927 roku

Reception of the Code at the 1927 Synod of Lutsk

» Pełny tekst pdf_small

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła

 

Mariusz Bakalarz  https://orcid.org/0000-0001-6942-4563

Wpływ ustroju prawnego Kościoła łacińskiego na kształtowanie się aktualnego porządku prawnego katolickich Kościo­łów wschodnich na przykładzie urzędów protosyncela i syncela

Influence of the Legal System of the Latin Church on Formation of the Current Legal Order of the Eastern Catholic Churches as Illustrated by the Offices of protosyncellus and syn­cellus

» Pełny tekst pdf_small

 

Joanna Przybysławska  https://orcid.org/0000-0003-3525-0002

Metropolitalne organy władzy w Kodeksie Pra­wa Kanonicznego z 1983 roku

Metropolitan’s Authority in the 1983 Code of Canon Law

» Pełny tekst pdf_small

 

Uświęcające zadanie Kościoła i kościelne prawo małżeńskie

 

Marcin Bider  https://orcid.org/0000-0001-9446-1753

Vir baptizatus podmiotem święceń diakonatu w Kode­k­sie Prawa Kanonicznego w ujęciu historyczno-prawnym

Vir baptizatus as the Subject of Ordination of the Dia­co­nate in the Code of Canon Law Seen from a Historical-Legal Per­spective

» Pełny tekst pdf_small

 

Angelo Dąbrowski  https://orcid.org/0000-0003-0547-1429

Zawieranie małżeństw mieszanych pomiędzy wier­nymi Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Conclusion of Mixed Marriages Between the Faith­ful of the Roman Catholic Church and the Polish Catholic Church of the Republic of Poland

» Pełny tekst pdf_small

 

Malwina Kędracka https://orcid.org/0000-0002-6943-8268

Ewolucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeństwami mieszanymi

Evolution of the Codex Regulations Concerning Pastoral Care of Mixed Marriages

» Pełny tekst pdf_small

 

Daniel Przygoda https://orcid.org/0000-0001-9142-1094

Problematyka dopuszczenia do Komunii św. osób ży­jących w tzw. sytuacjach nieregularnych

Availability of the Holy Communion to People Living in the So-Called Irregular Situations

» Pełny tekst pdf_small

 

Kamil Rutecki https://orcid.org/0000-0002-3207-5846

Wpływ schizofrenii na zdolność konsensualną do za­warcia małżeństwa

Implications of Schizophrenia on the Consensual Ca­pa­bility to Enter into Marriage

» Pełny tekst pdf_small

 

Lucjan Świto https://orcid.org/0000-0002-6392-4599

Małgorzata Tomkiewicz https://orcid.org/0000-0001-8854-2928

Matrimonium per procura w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku – zarys prawno­porównawczy

Matrimonium per procura in the 1917 and 1983 Codes of Canon Law – a Comparative Outline

» Pełny tekst pdf_small

 

Kościelne prawo karne i publiczne

 

Natalia Grochowska https://orcid.org/0000-0002-3106-0335

Pojęcie świadka w kanonicznym i polskim postę­powaniu karnym

The Definition of Witness in Canonical Criminal Procedure and Polish Criminal Procedure

» Pełny tekst pdf_small

 

Agnieszka Romanko https://orcid.org/0000-0001-9206-747X

Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku

The Origin and Subject of the 1993 Concordat Between the Holy See and the Republic of Poland

» Pełny tekst pdf_small

 

Mirosław Sitarz https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II

Identity of Europe in the Teaching of John Paul II

» Pełny tekst pdf_small

 

Ireneusz Skubiś

Troska Prymasa Wyszyńskiego o tożsamość kultu­ro­wą Europy

Primate Wyszyński’s Concern for the Cultural Iden­ti­ty of Europe

» Pełny tekst pdf_small

 

SPRAWOZDANIA

 

Malwina Kędracka https://orcid.org/0000-0002-6943-8268

II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Chri­sti» Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Sesja IV: Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 roku

II International Congress of the Movement «Eu­ro­pa Christi» The vision of Europe according to St. John Paul II. IV Ses­sion: Law and values in Europe, Lublin, 17th of October 2018

» Pełny tekst pdf_small

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019, godz. 10:49 - Magdalena Sawa