„Roczniki Historii Kościoła” swoją metryką sięgają lat 50. XX wieku. Rozpoczęto wtedy, w ramach działalności Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydawanie specjalistycznych czasopism, które reprezentowały poszczególne wydziały uczelni. Tak narodziły się Roczniki Teologiczne, których 4. zeszyt był poświęcony historii Kościoła, a odpowiedzialność za treść czasopisma spoczęła na pracownikach Instytutu Historii Kościoła. Zamieszczane na jego łamach artykuły dotyczyły szeroko pojętych dziejów Kościoła od starożytności do współczesności. Stały się z czasem ważną platformą wymiany refleksji historycznej ważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.

 

W 2009 roku z dotychczasowych zeszytów poszczególnych Roczników Teologicznych, utworzono samodzielne tytuły z nowym ISSN i nową numeracją tomów. Zaznaczyć jednak należy, że kolejny tom każdego tytułu posiada równoległą numerację ciągłą nawiązującą do tytułu poprzedniego. Dotychczasowe Roczniki Teologiczne. Zeszyt 4. Historia Kościoła zmieniły nazwę na Roczniki Historii Kościoła.

 

Już w 1. numerze wyodrębniono trzy działy czasopisma: Artykuły, Źródła i materiały oraz Recenzje. W pierwszym publikowane są teksty ukazujące we panoramicznym kontekście czasowym wybrane aspekty obecności Kościoła w świecie czy Polsce.

 

Wśród autorów można wskazać historyków polskich reprezentujących najważniejsze rodzime ośrodki naukowe oraz zagranicznych, gdzie tytułem egzemplifikacji wystarczy wymienić USA czy Papuę Nową Gwineę. W dziale Źródła i materiały czytelnicy zaznajamiają się z krytycznymi edycjami tekstów, dokumentującymi ważne wydarzenia w dziejach Kościoła. Tam także prezentowana jest dydaktyczno-naukowa działalność pracowników Instytutu Historii Kościoła i Patrologii, realizowana m.in. przez niepodważalny wkład w rozwój kadry naukowej historyków, co znajduje odzwierciedlenie w wypromowanych magistrach (spisy prac magisterskich ukazują się drukiem) oraz doktorach (publikowane są streszczenia rozpraw oraz spisy treści).

 

Cennym uzupełnieniem są recenzje książek ważnych do dziejów Kościoła.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:04 - Włodzimierz Bielak