PREZENTACJA CENTRUM

 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (ICBN) jest częścią struktury Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (kampus "Poczekajka"). Służy zarówno wspólnocie akademickiej, jak też społeczeństwu w całym regionie. Celem działania ICBN jest nawiązanie współpracy zespołów badawczych z różnych dyscyplin naukowych, aby wspólnie prowadzić szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badania naukowe oraz wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

W strukturze ICBN utworzono sześć laboratoriów, zaprojektowanych do innowacyjnych badań
i aplikacji w obszarze nauk przyrodniczych:

 • Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN;
 • Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej;
 • Laboratorium Optyki Rentgenowskiej;
 • Pracownia Stresu Oksydacyjnego;
 • Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii;
 • Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.

 

Laboratoria i pracownie ICBN zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą pozwalającą prowadzić badania na światowym poziomie, w tym  również unikalną aparaturę zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki badawczej realizowanej w  ICBN. Badania naukowe prowadzone w wymienionych jednostkach obejmują takie dziedziny jak biologia, chemia, medycyna, farmacja, kosmetologia, ochrona zdrowia, optyka rentgenowska, żywienie człowieka, ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo i leśnictwo oraz budownictwo.

Innowacyjne, nowoczesne centrum ICBN jest miejscem kooperacji zespołów badawczych, rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych i specjalistycznych grup - praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej potrzebują niejednokrotnie wsparcia w rozwiązywaniu problemów naukowych i technicznych. Centrum ICBN to przede wszystkim zespół naukowców - specjalistów w dziedzinie chemii i biologii, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, swoim "know-how" potwierdzonym licznymi publikacjami naukowymi, stanowią gwarancję sukcesu w rozwiązywaniu problemów badawczych. 

Misją ICBN jest integracja potencjału rozwojowego regionu w zakresie wiedzy, nauki
i przedsiębiorczości, w połączeniu z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jesteśmy otwarci na problemy, z którymi niejednokrotnie borykają się przedsiębiorcy, zarówno te w obszarze doskonalenia produktu, jak i kontroli jakości czy ochrony środowiska. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi zespołami naukowo-badawczymi, aby wzmocnić potencjał naukowy regionu i przyczynić się do rozwoju Lubelszczyzny.

 

OFERTA CENTRUM

1. Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN

Usługi badawcze:

 • obserwacja i dokumentacja mikrofotograficzna. Dzięki wysokiej klasy optyce i zautomatyzowaniu pracy mikroskopów i kamer (funkcja zapisywania i przywoływania ustawień) obserwacja i dokumentacja mikrofotograficzna są niezwykle szybkie i proste, a uzyskiwane rezultaty - najwyższej jakości,
 • liofiliacja - laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę do identyfikacji nicieni (metodami morfologicznymi i morfometrycznymi, genetycznymi i molekularnymi), do badań biologii i ekologii EPN,
 • izolacja, hodowla oraz badania biologii i ekologii EPN.

2.Pracownia Stresu Oksydacyjnego

Usługi badawcze:

 • badania dotyczące nowej generacji słodzików – ocena ich toksyczności, efektów ubocznych,
 • badania dotyczące produktów na bazie wyciągów roślinnych (substancje biologiczne czynne pozyskiwane z owoców) - ocena ich toksyczności, efektów ubocznych, efektów pro-zdrowotnych,
 • badania dotyczące produktów na bazie wyciągów roślinnych (substancje biologiczne czynne pozyskiwane z warzyw) - ocena ich toksyczności, efektów ubocznych, efektów pro-zdrowotnych,
 • badania dotyczące suplementów diety (związki opóźniające osteoporozę) - ocena ich toksyczności, efektów ubocznych.

 

3.Laboratorium Optyki Rentgenowskiej

Usługi badawcze:

 • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie szklanych oraz metalicznych kapilar rentgenowskich do formowania mikrozwiązki dla technik takich jak: XRF, XPS, ARPES. Możemy wykonać również kapilary do konkretnej aplikacji, uwzględniając typ posiadanego źródła światła przez użytkownika,
 • osadzanie warstw oraz dwuwarstw metodą rozpylania magnetronowego oraz osadzania z komórki efuzyjnej o ściśle kontrolowanej grubości na podłożach płaskich (krzem, szkło, tworzywa sztuczne itp.) oraz o nietypowym kształcie, np. cienkie druty. Komplementarnie oferujemy możliwość pełnej charakterystyki morfologii powierzchni (AFM, profilometr optyczny, profilometr mechaniczny) oraz składu chemicznego oraz grubości warstw/dwuwarstw (profilometr optyczny, mechaniczny, AFM, TOF-SIMS),
 • osadzenie warstw metalicznych: miedzi, niklu, złota poprzez elektroosadzanie w sposób wysoce kontrolowany (grubość, naprężenia własne i morfologia). Specjalizujemy się również w procesach galwanoplatyczncyh oraz osadzaniu warstw na nietypowych próbkach: m.in. cienkie druty, wałki, przedmioty o nietypowych kształtach.

4.Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych

Usługi badawcze:

 • oznaczenie zawartości anionów: fluorków (F-), chlorków (Cl-), bromków (Br-), azotanów (III) NO2-, azotanów (V) (NO3-), fosforanów (PO43-), siarczanów (SO42-) w roztworach wodnych metodą chromatografii jonowej. Możliwe jest wykonanie oznaczenia jednego wybranego anionu, kilku lub wszystkich wymienionych,
 • badanie materiałów kompozytowych za pomocą spektroskopii ramanowskiej – analiza jakościowa, określenie stopnia jednorodności próbki.

 

5.Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Usługi badawcze:

 • oznaczanie ilościowe mykotoksyny (patuliny) metodą HPLC-DAD w owocach
  i produktach owocowych (przygotowanie próbki metodą QuECheRS),
 • oznaczanie ilościowe metabolitów tryptofanu, w tym wybranych metabolitów szklaku kinureninowego (m.in. kinureniny, 3-hydroksykinureniny, kwas kinureninowy, kwas ksanturenowy, kwas chinolinowy, dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy) w materiale biologicznym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i spektrometrii mas,
 • analiza ilościowa związków organicznych w próbkach o różnym składzie matrycy
  z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i spektrometrii mas,
 • izolacja/oczyszczanie związków organicznych z ekstraktów próbek ciekłych i stałych
  z wykorzystaniem cieczowej chromatografii półpreparatywnej,
 • analiza i charakterystyka białek metodą elektroforezy jedno- i dwukierunkowej na żelu poliakrylamidowym z izofokusowaniem,
 • immunoenzymatyczna identyfikacja oraz ilościowe oznaczanie związków (białek
  i cukrów) za pomocą Western Blottingu oraz metodą ELISA z wykorzystaniem własnych i komercyjnych przeciwciał,
 • badanie toksyczności substancji testem MTT z wykorzystaniem hodowli in vitro,
 • przygotowanie i analiza mikroskopowa preparatów hodowli komórkowych metodą immunofluorescencyjną.

6.Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej

Usługi badawcze:

 • obrazowanie i analizy zamrożonych próbek biologicznych w SEM (system kriotransferu, bez potrzeby chemicznej preparatyki),
 • analiza rentgenowska pierwiastków w wybranych punktach powierzchni próbki (w SEM + EDS - energodyspersyjna analiza rentgenowska),
 • obrazowanie ultrastruktury mikroorganizmów w TEM, obrazowania ultrastruktury tkanek i  komórek w SEM,
 • analiza składu pierwiastkowego w próbkach oraz analizy rozmieszczenia składu określonych pierwiastków w próbkach (TEM + EELS - spektroskopia utraty energii elektronów),
 • obrazowanie rozkładu fazowego powierzchni preparatów, pokazujące rozkład na poszczególne fazy krystaliczne i przestrzenne ułożenie kryształów w fazach (SEM + EBSD),
 • obrazowanie struktur powierzchniowych, defektów, zmian pod wpływem czynników chemicznych i fizycznych (implantów, wypełnień itp.), różnic w strukturze próbek biologicznych oraz materiałów stałych i ciekłych,
 • obrazowanie i dokumentowania zmian chorobowych oraz zmian zachodzących
  w ultrastrukturze komórek, tkanek i narządów.

 

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020, godz. 12:15 - Dorota Prokopiak