PREZENTACJA INSTYTUTU

 

Instytut Językoznawstwa rozpoczął swoją działalność 1 października 2019 roku jako jednostka naukowo-dydaktyczna, skupiająca katedry prowadzące prace w zakresie wielu gałęzi językoznawstwa. Niemniej jednak badania językoznawcze są obecne w KUL od dziesięcioleci. 

 

Aktualnie, kadrę Instytutu stanowi około siedemdziesięciu pracowników, zatrudnionych w trzynastu katedrach. Większość z nich należy do grupy badawczo-dydaktycznej, kilku pracowników jest pracownikami dydaktycznymi. Pracownicy Instytutu pochodzą z kilku krajów europejskich, oprócz Polski, również z Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii czy Holandii, co wpisuje się  w charakterystykę prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych.

 

W ramach oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa prowadzi wspólnie z Instytutem Literaturoznawstwa dwanaście kierunków studiów: filologię polską, filologię angielską, filologię germańską, filologię romańską, filologię słowiańską, filologię klasyczną, filologię niderlandzką, filologię - sinologię, hispanistykę, lingwistykę stosowaną oraz  edytorstwo. W roku akademickim 2020/2021 uruchomiony zostanie nowy kierunek: italianistyka. Pracownicy Instytutu organizują corocznie konferencje naukowe o dużym zasięgu krajowym i zagranicznym: Linguistics Beyond and Within, międzynarodowy kongres niderlandystyczny Dagen van het Nederlands oraz cykliczną konferencję Approaches to Phonology and Phonetics. Instytut redaguje także ważne czasopisma naukowe, które osiągnęły  poziom MNiSW: LingBaW oraz kilka zeszytów Roczników Humanistycznych, czasopisma które może się pochwalić jedną z najwyższych punktacji w kraju.

 

Instytut współpracuje z wieloma ważnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki,  Homelski Uniwersytet Państwowy (Białoruś), Univerzita Palackého w Ołomuńcu (Czechy), Université Paris 7, Université de Strasburg, Université Lumière Lyon 2 (Francja), Universidad de la Rioja, Universidad de Navarra, Universidad de Murcia  (Hiszpania), University College Cork, National University of Ireland (Irlandia), Freie Universität Berlin (Niemcy), Fu Jen Catholic University w Tajpej, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy (Ukraina), University of Notre Dame (USA), University of Nottingham (Wielka Brytania), Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Perugia (Włochy) i wiele innych.

 

Tematyka badawcza

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu opierają się na nowoczesnych metodologiach korpusowych  oraz są osadzone we współczesnych założeniach teoretycznych. Obejmują wszystkie główne językowe obszary narodowe: polskie, słowiańskie, angielskie, germańskie (niderlandzkie i niemieckie), romańskie (francuskie, hiszpańskie i włoskie) a także celtyckie (irlandzkie) oraz chińskie. Oprócz kwestii przypisanym poszczególnym językom narodowym, pracownicy Instytutu podejmują w swych badaniach zagadnienia z każdego poziomu analizy językoznawczej: fonetyki i fonologii, semantyki, leksyki, morfologii, składni, gramatyki tekstu oraz szeroko pojętej pragmatyki językowej. Prowadzone są również badania w takich subdyscyplinach językoznawstwa jak: glottodydaktyka,  akwizycja języków obcych i języka polskiego, gramatyka kontrastywna języka polskiego i języków europejskich, translatoryka a także językoznawstwo historyczno-porównawcze oraz ogólne. Pracownicy Instytutu realizują projekty naukowe w ramach grantów przyznanych przez instytucje krajowe i zagraniczne.

 

Problematyka badawcza podejmowana przez pracowników Instytutu obejmuje w szczególności następujące obszary:

 • przekład tekstów specjalistycznych
 • przekład audiowizualny
 • dydaktyka szczegółowa języków obcych
 • metodyka nauczania języków obcych
 • nauczanie / uczenie się języków specjalistycznych
 • nauczanie / uczenie się języków obcych dla potrzeb zawodowych / biznesowych
 • językoznawstwo kontrastywne
 • językoznawstwo historyczne
 • badania korpusowe
 • e-learning
 • fonologia i fonetyka języków germańskich, celtyckich i słowiańskich

 

OFERTA INSTYTUTU

 

Na zlecenie podmiotów zewnętrznych Instytut Językoznawstwa wykonuje usługi badawcze obejmujące:

 • specjalistyczne kursy języka rosyjskiego z elementami translatoryki (grupa docelowa odbiorców: służby mundurowe: Policja, Wojsko, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, agendy celne)
 • tłumaczenia specjalistyczne rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie o tematyce turystycznej i z zakresu sztuk pięknych
 • rosyjsko-polskie lub polsko-rosyjskie tłumaczenia pamiętników, dzienników, wspomnień
 • tłumaczenia filmowe rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie
 • kursy języka ukraińskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii specjalistycznej
 • opracowanie na zlecenie polsko-ukraińskich słowników specjalistycznych; grupa docelowa odbiorców: pracownicy mediów oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
 • tłumaczenia ustne oraz pisemne polsko-francuskie, polsko-hiszpańskie
 • kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii
 • organizacja sesji egzaminacyjnych w/w ośrodków w Lublinie
 • ewaluacja projektów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z zakresu nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania / uczenia się języków specjalistycznych romańskich
 • rekrutacja na rzecz przedsiębiorstw poszukujących wykwalifikowanych pracowników z potwierdzoną znajomością języków obcych (romańskich) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zawodowej
 • tworzenie materiałów dydaktycznych na potrzeby specjalistycznych kursów językowych (hiszpański, francuski, włoski)
 • analiza statystyczna danych z różnego rodzaju testów angielskojęzycznych
 • ekstrakcja i analiza danych korpusowych tekstów angielskojęzycznych
 • szkolenia z analiz statystycznych
 • szkolenia z zakresu e-learningu oraz udostępnienie platformy e-learningowej Web Class
 • kursy języka irlandzkiego na różnych poziomach zaawansowania
 • tłumaczenia z języka irlandzkiego na język angielski lub polski
 • szkolenia z zakresu języka i kultury Irlandii
 • autorskie programy szkoleń z zakresu fonologii i fonetyki języków germańskich

 

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020, godz. 14:06 - Dorota Prokopiak