Artur Kokoszkiewicz

Przewodniczący w latach akademickich 2003/2004 oraz 2004/2005 

Absolwent I L.O. im. S. Staszica oraz Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji KUL na kierunku prawo.

Odbywał staże m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Organizacji Szkół Wyższych czy w Baker and McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy - Doradztwo Podatkowe.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami.

Od stycznia 2009 r. jako Etatowy Członek orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie.

Autor publikacji naukowych: "Międzynarodowe podwójne opodatkowanie w świetle Konwencji między Rzecząpospolitą a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii z 20 lipca 2006 r.", „Szczególne rozwiązania podatkowe w zakresie dochodów osób fizycznych w świetle ustawy abolicyjnej z 25 lipca 2008 r.” i „Kontrowersje w stosowaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w świetle nowelizacji ustawy o podatku rolnym z 6 grudnia 2008 r."

/Źródło: www.efp.org.pl

 

Michał Gargul

Przewodniczący w latach akademickich 2005/2006 oraz 2006/2007

 

Swoją aktywność przedsiębiorczą zaczął na II roku studiów, współtworząc Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, między innymi pełniąc funkcję Przewodniczącego i reprezentując studentów w Radzie Wydziału.
Na III roku studiów został obdarzony mandatem zaufania i wybrany do Parlamentu Studentów KUL, gdzie początkowo był członkiem Komisji Budżetowej, później został jej Przewodniczącym. Uwieńczeniem swojej działalności było objęcie stanowiska Przewodniczącego Parlamentu Studentów KUL. Jako Przewodniczący koordynował pracami Parlamentu i reprezentował środowisko studentów KUL przed władzami, jako członek Senatu KUL, a także na zewnątrz uczelni przed innymi uczelniami w Polsce i za granicą.

Współpracował z Kołem Naukowym Prawników KUL, będąc członkiem zarządu, a także z Komisją Studiów Prawniczych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Swoje doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już od II roku studiów praktykując w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie, dalej w Sądzie Rejonowym w Lublinie. W 2007 r. został laureatem konkursu „Najlepsi u Najlepszych" organizowany przez Biuro Karier KUL, w konsekwencji czego został przyjęty na staż do Lubelskiej Korporacji Prawniczej. Po zakończeniu stażu postanowił, iż włączy się w tworzenie ówczesnej Lubelskiej Fundacji Przedsiębiorczości wraz z Arturem Kokoszkiewiczen i Michałem Mazkiem - pełniąc początkowo funkcje Przewodniczącego Rady Fundacji, póżniej w procesie reorganizacji, zmiany siedziby i nazwy Fundacji został Prezesem Zarządu.

Michał Gargul obecnie jest doktorantem w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, prawnikiem w dziale podatkowym w Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz sp. k. z Krakowa, wykładowcą na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Autor publikacji,  m.in. „Kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej)", „Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług", "Sukcesja podatkowa, w przypadku podziału przez wydzielenie. Uwagi na tle stanowiska organów podatkowych", "Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w dobie kryzysu".

/Źródło: www.efp.org.pl

 

Łukasz Sadowski

Przewodniczący w latach akademickich 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010

Absolwent II Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. 

W 2005 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę pro publico bono zaczął w strukturach Samorządu Studentów od pierwszego roku studiów, obejmując funkcję Starosty roku. Kolejno, członek Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, współpracownik Parlamentu Studentów KUL - biura Rzecznika Praw Studenta. Na II roku wybrany do Parlamentu Studentów KUL, gdzie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, później Prawnej; członek wielu komisji, uczestnik procesu tworzenia uczelnianych regulaminów. Przez długi okres czasu piastun najwyższych studenckich stanowisk samorządowych Wydziału i Uczelni. Na ostatnim roku wybrany przedstawicielem studentów do Senatu Akademickiego KUL.

Doświadczenie zawodowe na studiach zdobywał praktykując w Sądzie Rejonowym w Lublinie oraz Prokuraturze Rejonowej w Białej Podlaskiej, również jako pracownik Kancelarii Komorniczej w Lublinie. Współorganizator ówcześnie największych imprez studenckich Wydziału, zarówno kulturalno-edukacyjnych jak i integracyjnych. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Wydziału Prawa KUL.  Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę prawnika w Kancelarii Prawnej Omega.

Pasjonata procesu tworzenia prawa. Za życiowy cel stawia sobie postulat "bycia uczciwym człowiekiem" oraz ukończenie aplikacji legislacyjnej.

 

 

Piotr Pokorny

Przewodniczący w latach akademickich 2009/2010 i 2010/2011

 

Absolwent I L.O. im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie oraz absolwent studiów I stopnia na kierunku Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie student studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Administracja KUL oraz student Prawa KUL.

Od pierwszego roku aktywnie uczestniczył w życiu Wydziału i Uczelni. Początkowo współpracownik Samorządu Studentów WPPKiA. Od października 2008 roku członek zwyczajny Samorządu Wydziału.   W maju 2009r. wybrany na przedstawiciela studentów w Parlamencie Studentów KUL oraz na Przewodniczącego Komisji Prawnej Parlamentu Studentów KUL. W październiku 2009 roku wybrany Wiceprzewodniczącym Samorządu Studentów WPPKiA. Od kwietnia 2010r. aż do października 2011 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od września 2011 r. członek Senatu KUL.

Członek Koła Naukowego Studentów Administracji - od października 2008r. do stycznia 2010r. pełnił funkcję Wiceprezesa. Ponadto członek zwyczajny Koła Naukowego Studentów Prawa.

Od najmłodszych lat zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych i ogólnopolskich firmach takich jak Coca-Cola HBC Polska, Profi-Lingua, KPMG Audyt. Współorganizator wielu konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym, sportowym i kulturalnym.

W listopadzie 2011 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Prawnej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2012 roku Zjazd PSRP udzielił mu absolutorium oraz pozytywnie zaopiniował jego kandydaturę do ponownego powołania na piastowane stanowisko w kadencji 2013-2014.

Od 1 października 2012 r. jest asystentem w Katedrze Nauki Administracji KUL i prowadzi zajęcia dydaktyczne z materialnego prawa administracyjnego, ustrojowego prawa administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego.

Prywatnie fan Manchesteru United, muzyki filmowej i... stolarstwa. Ponadto interesuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym a w szczególności zagadnieniami postępowania administracyjnego.

 

 

Bartosz Rojek

Przewodniczący w roku akademickim 2011/2012

 

 

 

 

Michał Wiśniewski

Przewodniczący w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2014, godz. 14:09 - Aleksander Radliński