1. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2003 (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2003/2004, które dotyczyły poziomu czytelnictwa wśród maturzystów. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co czytają maturzyści?, „Zeszyty Szkolne" 2004, nr 3, s. 128-140].
  2. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2005" (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2004/2005, które dotyczyły sytuacji w gimnazjach po sześciu latach reformy oświaty. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 68-75].
  3. Sekretarz konferencji naukowej „e-polonistyka" (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 21-22.11.2007).
  4. Udział w pracach nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Program „Promocja czytelnictwa"; Priorytet 2. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa; Nazwa zadania: „Internet źródłem wiedzy. Promowanie czytelnictwa, nauki i kultury wysokiej za pomocą Internetu wśród dzieci i młodzieży".
  5. Udział w pracach nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu celowego: Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagającej zarządzanie oświatą.
  6. Sekretarz konferencji naukowej „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski" organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną (6-7 listopada 2008 r.) - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  7. Sekretarz merytoryczny konferencji „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (26-27 listopada 2008 r.) organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009, godz. 17:09 - Aleksandra Dziak