Katedra Pedagogiki Rodziny prowadzi następujące specjalności

 

 

Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna na I stopniu

 

 

Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny na II stopniu

 

 

 

I stopień

 

Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna

 

 

Celem specjalnosci jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania rodziny i jej uwarunkowań. Dzięki teorii i praktyce, student przygotowany jest do pracy w poradniach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, placówkach wspierających rodzinę w sytuacjach kryzysowych, państwowych agendach działających w obszarze opieki społecznej, specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miejskim, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta jako specjalista/pełnomocnik ds. rodziny, agendach służb specjalnych, samorządowych, MOPR, PCPR. Po uzupełnieniu kwalifikacji jako kurator rodzinny. 

 

 

II stopień

 

Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

 

 

Specjalność pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny adresowana jest do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

 

Celem tej specjalności jest przygotowanie asystentów rodziny, którzy zajmowaliby się w sposób profesjonalny wsparciem rodzin oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku obliguje gminy do udzielania pomocy rodzinom borykającym się ze wszelkiego rodzaju dysfunkcjami. Stosowana pomoc będzie realizowana poprzez działania asystenta rodziny, który wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności będzie zajmował istotną rolę w systemie pracy socjalnej.

Zajęcia proponowane w w/w specjalności umożliwiają: poszerzenie wiedzy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, socjalnej, terapii rodzin, metodyki pracy; wypracowanie umiejętności diagnozowania problemów rodzin dysfunkcyjnych oraz tworzenia planu wyjścia z trudności; wypracowanie umiejętności opracowania i realizacji pomocy rodzinie na poziomie: prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, medycznym, socjalnym, wychowawczym czy zawodowym; wypracowanie umiejętności z zakresu metodyki asystenta rodzinnego; zdobycie wiedzy o potrzebach i kierunkach działań profilaktycznych służących kondycji rodziny; poznanie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej; rozwinięcie własnych kompetencji związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi, negocjacjami i mediacjami; zdobycie wiedzy dotyczącej praktycznych działań zapobiegania dysfunkcjom i organizowania pomocy w zakresie: poradnictwa, terapii oraz aktywizowaniem członków rodziny w kwestiach zawodowych, społecznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych. 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021, godz. 13:46 - Ewelina Świdrak