Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego 
Od wydawcy 
Wykaz skrótów


CZĘŚĆ A
BRATERSTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE

Braterstwo chrześcijańskie 
Uwaga wstępna 
Analiza danych historycznych 
Pojęcie brata przed i poza chrześcijaństwem 
"Brat" w rozumieniu Greków 
Pojęcie brata w Starym Testamencie 
Rozwój w hellenizmie 
Oświecenie i marksizm 
Rozwój pojęcia brata we wczesnym chrześcijaństwie 
"Brat" w słowach Jezusa 
Rozwój w Nowym Testamencie, szczególnie u Pawła 
Pojęcie brata w epoce ojców Kościoła 
Próba rzeczowej syntezy 
Podstawa chrześcijańskiego braterstwa: wiara 
Zniesienie granic w obrębie chrześcijańskiego braterstwa 
Granica ściślejszej wspólnoty braterskiej 
Autentyczny uniwersalizm 
Posłowie

 

O duchu braterstwa

 

Antropologiczne podstawy miłości braterskiej 
I. Socjologiczny i eklezjologiczny kontekst katolickich związków opieki nad dziewczętami 
1. Socjologiczny punkt wyjścia 
2. Model otwartego Kościoła jako odpowiedź na nową sytuację 
3. Model odpowiedzialności i wolności świeckich 
II. Tło antropologiczne 
1. Braterskość na wzór Brata Jezusa Chrystusa 
2. Jednostka i całość 
Zakończenie: pewna żydowska opowieść i jej chrześcijańskie znaczenie


CZĘŚĆ B
GENEZA, ISTOTA I MISJA KOŚCIOŁA

 

Kościół jako miejsce posługiwania w wierze

 

Los Jezusa a Kościół 
Jezus - uosobienie królestwa Bożego 
Ustanowienie kręgu Dwunastu 
Tak zwany kryzys galilejski 
Ostatnia Wieczerza Jezusa 
Podsumowanie

 

O genezie i istocie Kościoła 
A. Kościół - znak i tajemnica wiary 
B. Jedność obydwu aspektów pojęcia Kościoła 
I. Geneza Kościoła 
II. Ujęcie pojęcia Kościoła u św. Pawła 
III. Głos ojców 
IV. Refleksje końcowe

 

Kościół i liturgia 
I. Chrystus, Kościół i nowy kult 
A. Chrystus i kult 
B. Kościół i liturgia 
1. Kościół 
2. Liturgia 
C. Refleksja końcowa 
II. Wspólnota realizowana w życiu 
A. Chrześcijańskie pojęcie kultu według Listu do Hebrajczyków 
B. Wspólnota realizowana w życiu 
C. Słowo Augustyna

 

Utożsamianie się z Kościołem 
1. Człowiek w poszukiwaniu tożsamości 
2. Co znaczy "tożsamość"? 
3. Kościół i jego tożsamość 
4. Utożsamienie i odnalezienie siebie 
5. Wyniki

 

Powszechność i katolickość


CZĘŚĆ C
KOŚCIÓŁ - POWSZECHNY SAKRAMENT ZBAWIENIA W CHRYSTUSIE

 

Kościół - opracowanie systematyczne [artykuł w leksykonie, 1961]

 

Geneza i istota Kościoła 
1. Wstępne uwagi metodyczne 
2. Geneza i istota Kościoła w świetle nowotestamentalnego świadectwa 
a) Jezus a Kościół 
b) Samookreślenie Kościoła jako ἐκκλησία 
c) Pawłowa nauka o Kościele jako Ciele Chrystusa 
3. Wizja Kościoła w Dziejach Apostolskich

 

SAKRAMENT ZBAWIENIA

 

Kościół jako sakrament zbawienia 
Geneza sformułowania na Vaticanum II 
Teologiczna treść sformułowania 
Związek z podstawowymi pytaniami człowieka 
Problem urzeczywistnienia

 

Eklezjologia II Soboru Watykańskiego 
1. Kościół jako Ciało Chrystusa 
a) Obraz Mistycznego Ciała 
b) Eklezjologia eucharystyczna 
2. Kolegialność biskupów 
3. Kościół jako lud Boży 
Dodatek: nowożytne warianty pojęcia ludu Bożego

 

LUD BOGA OJCA I CIAŁO CHRYSTUSA

 

Dom. Dom Boży [artykuł w leksykonie, 1961]

 

Ciało Chrystusa [artykuł w leksykonie, 1961]

 

Pojęcie Kościoła i kwestia członkostwa w Kościele 
I. Kwestia istoty Kościoła 
1. Historyczne tło encykliki "Mystici Corporis" 
2. Aktualny stan dialogu 
II. Kwestia członkostwa Kościoła 
1. Ciało Chrystusa a Kościół rzymskokatolicki 
2. Przynależność do Kościoła 
III. Kościół a zbawienie świata

 

Komunia - wspólnota - misja. O powiązaniu między Eucharystią, wspólnotą (społecznością) i misją w Kościele

I. Klucz do tematu: słowo κοινωνία (komunia) 
1. Opis Kościoła w Dz 2,42 
2. Prawnicza, sakramentalna i praktyczna treść communio w Dz 2,42 i Ga 2,9-10 
3. Świeckie korzenie pojęcia κοινωνία i ich znaczenie dla nowej rzeczywistości chrześcijańskiej 
a) Zmiana świeckiego znaczenia słowa w Ewangelii Łukasza 
b) Korzenie żydowskie 
c) Greckie korzenie i problem hellenizacji chrześcijaństwa 
II. Eucharystia - chrystologia - eklezjologia: chrystologiczne centrum tematu 
1. Eucharystia i chrystologia 
2. Komunia Bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie 
3. Kwestia ekskomunikowanych 
Uwaga końcowa

 

ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Kościół jako świątynia Ducha Świętego 
1. Chrystologiczne i pneumatologiczne rozumienie Kościoła 
2. Kościół jako sakrament zbawienia

 

Uwagi dotyczące charyzmatów w Kościele 
I. Charyzmat w Nowym Testamencie 
1. Kwestia historycznego przyporządkowania 
2. Sformułowanie językowe 
3. Wątki treściowe 
II. Charyzmat w Kościele

 

Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce 
I. Próby wyjaśnienia przez dialektykę zasad 
1. Instytucja i charyzmat 
2. Chrystologia i pneumatologia 
3. Hierarchia i proroctwo 
II. Perspektywy historii: sukcesja apostolska i ruchy apostolskie 
1. Urzędy powszechne i lokalne 
2. Ruchy apostolskie w dziejach Kościoła 
3. Rozpiętość pojęcia sukcesji apostolskiej 
III. Rozróżnianie i kryteria

 

Ruchy, Kościół, świat. Dialog podczas seminarium poświęconego tematowi "Ruchy kościelne i nowe wspólnoty w pasterskiej trosce biskupów", czerwiec 1999

 

Dzielnie realizować dzieło Jezusa. Kazanie podczas mszy dziękczynnej za papieskie uznanie duchowej rodziny Das Werk

 

Wolność i zobowiązanie w Kościele 
1. Pojęcie "wolności" w historii myśli epoki nowożytnej 
a) Punkt wyjścia podstawowej przesłanki oświecenia 
b) Wolność przez instytucje 
c) Wolność przez logikę historii 
2. Nowożytne pojęcie wolności w życiu Kościoła 
a) Próba zdefiniowania wolności 
b) Zastosowania nowożytnych uwarunkowań wolności w Kościele 
3. Uwagi odnoszące się do biblijnego pojęcia wolności 
4. Wnioski do tematu "Wolność i zobowiązanie w Kościele"

 

Otwartość i posłuszeństwo. Stosunek chrześcijanina do swojego Kościoła 
1. Podstawy: świętość a grzech w Kościele 
2. "Czarna jestem, lecz piękna" (Pnp 1,5) 
3. Świadectwo chrześcijanina

 

"Czyń wszystko z zastanowieniem" (Prz 31,3). Przemówienie na tradycyjnym noworocznym przyjęciu rad, Monachium, 13 stycznia 1978

 

Jan Chrzciciel. Kazanie wygłoszone z okazji rozesłania asystentów duszpasterskich w parafii Świętej Rodziny, Monachium-Harlaching, 24 czerwca 1978

 

Posłani, by "wprowadzać pokój". Kazanie z okazji rozesłania asystentów duszpasterskich w parafii św. Ignacego, Monachium-Blumenau, sobota 14 czerwca 1980 (czytania z roku C - 11. niedziela w ciągu roku, Łk 7,36-8,3)

 

Krytyka Kościoła? Uwagi dogmatyczne: Kościół świętych - Kościół grzeszników 
I. Podstawowe zasady 
II. Konsekwencje praktyczne

 

Wina Kościoła. Prezentacja dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Pamięć i pojednanie"

 

"Tylko szczere przebaczenie umożliwia wyznanie grzechów"

 

Duch Święty a Kościół


CZĘŚĆ D
KOMUNIJNA STRUKTURA KOŚCIOŁA

 

Kościół powszechny i Kościół partykularny. Posłannictwo biskupa 
1. Eklezjologia eucharystyczna a urząd biskupa 
2. Struktury powszechności Kościoła w eklezjologii eucharystycznej 
3. Następstwa dla urzędu i zadań biskupów

 

Prawo społeczności chrześcijańskiej do Eucharystii? "Społeczność chrześcijańska" a powszechność Kościoła 
I. Nowsze dyskusje na temat prawa społeczności chrześcijańskiej do Eucharystii 
II. Wyjaśnienie pojęć 
1. Wypowiedzi Soboru Watykańskiego II 
2. Korzenie współczesnego pojęcia społeczności chrześcijańskiej 
3. Wnioski

III. Poprawne sformułowanie problemu i rzeczywiste zadanie

 

Pytania dotyczące struktury i zadań synodu biskupów 
I. Synod biskupów w nowym KPK 
1. Istota i cele synodu 
2. Określenia uzupełniające 
3. Wyniki 
II. Pytania dotyczące reformy synodu 
1. Modele bezużyteczne 
2. Wyjaśnienie podstawowych elementów ustroju Kościoła 
3. Refleksja końcowa: Po co synody?

 

Eklezjologia Konstytucji "Lumen gentium"

 

Kościół lokalny a Kościół powszechny. Odpowiedź dla Waltera Kaspera

 

PRYMAT PAPIEŻA

 

Prymat [artykuł w leksykonie, 1963]

 

Prymat Piotra a jedność Kościoła 
1. Pozycja Piotra w Nowym Testamencie 
a) Misja Piotra w całości nowotestamentalnej Tradycji 
b) Piotr w kręgu Dwunastu według tradycji synoptycznej 
c) Słowa posłannictwa w Mt 16,17-19 
2. Kwestia sukcesji na urzędzie Piotra 
a) Zasada sukcesji w ogólności 
b) Rzymska sukcesja na urzędzie Piotra 
3. Refleksje końcowe

 

Prymat a episkopat 
I. Rozwój zagadnienia w Kościele starożytnym 
1. Prawo Nicei i jego uwarunkowania 
2. Kwestia początków prymatu rzymskiego 
3. Rozwój po soborze nicejskim 
II. Aspekty rozwoju w średniowieczu 
III. Kwestia interpretacji Vaticanum I 
IV. Wnioski końcowe

 

Prymat papieża a jedność ludu Bożego 
I. Duchowe podstawy prymatu i kolegialności 
1. Kolegialność jako wyraz społecznej struktury wiary 
2. Wewnętrzna podstawa prymatu: wiara jako osobiście odpowiedzialne świadectwo 
II. Wsteczna próba: martyrologiczna struktura prymatu 
1. Struktura świadectwa prymatu jako konieczne następstwo przeciwstawienia świata i Kościoła 
2. Zarys martyrologicznie ujętej idei prymatu 
Zakończenie: spojrzenie na sytuację chrześcijaństwa

 

"We wspólnocie z naszym papieżem Pawłem VI". Kazanie wygłoszone w niedzielę papieską 10 lipca 1977 roku

 

Paweł VI - papież ekumenizmu i rzecznik narodów. Kazanie wygłoszone podczas mszy papieskiej 2 lipca 1978 roku

 

"Przewodniczenie w miłości". Ołtarz katedry św. Piotra w Rzymie 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona