Spis treści RNS 40, nr 4: 2012

(redakcja naukowa numeru: Grzegorz Adamczyk, Peter Gostmann)

 

 

Od Redakcji

 

 

SOCJOLOGICZNA PERSPEKTYWA PROCESÓW KSZTAŁTOWANIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

Wprowadzenie (Grzegorz Adamczyk, Peter Gostmann)

 

Gerhard W a g n e r, Angelika Z a h n, Nacja, dyseminacja i trzecia przestrzeń. Wkład Homi K. Bhabhas do teorii tożsamości zbiorowej

 

Steffen M a u, Dynamika nierówności w europejskiej przestrzeni

 

Dirk T ä n z l e r, Korupcja jako metafora

 

Peter G o s t m a n n, Thomas M e y e r, Formal aspects of „The Nature of Politics and Society”. An Analysis of the „University in Exile”

 

Elmar L a n g e, Konsumpcja kompensacyjna, zakupoholizm oraz zadłużenie dzieci i młodzieży

 

Daniela G r u n o w, Silke A i s e n b r e y, Marie E v e r t s s o n, Polityka rodzinna, wykształcenie i kariera zawodowa matek w Niemczech, USA i Szwecji

 

 

POTĘGA TRADYCJI

40. TOM „ROCZNIKÓW NAUK SPOŁECZNYCH”

 

Marek W ó d k a OFMConv, Warstwa ideowo-filozoficzna „Roczników Nauk Społecznych”

 

 

KOMENTARZE

 

Jan M a z u r OSPPE, Remarks on the position of John Paul II to the capital punishment (Uwagi o stanowisku Jana Pawła II wobec kary śmierci)

 

Bp Ignacy D e c, Filozof komplementarnych ujęć (laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r.)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Małgorzata S z y s z k a, Sprawozdanie z konferencji „Bariery ograniczające dzietność w Polsce” (Warszawa, 5 grudnia 2012 r.)

 

Marek W ó d k a OFMConv, Sprawozdanie z konferencji „Religia w przestrzeni publicznej” (Lublin, 16 maja 2012 r.)

 

Anna M a r k i e w i c z, Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczna Odpowiedzialność Gospodarki (Lublin 15-16 października 2012 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2013, godz. 13:01 - Tomasz Peciakowski