Rekrutacja zimowa 2017/2018 prowadzona jest na następujących kierunkach:

 

 

1. Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk: przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub sztuki.

 

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu, po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia, mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia, w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

 

 

2. Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

 

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna, po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia, mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia, w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

 

Dokumenty składane podczas rejestracji:

 

1. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej.

 

2. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia poza KUL składają:

 

1) kwestionariusz na studia – podpisany i wydrukowany po rejestracji internetowej na stronie: http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny);

2) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.

 

Dokumenty składane przez zakwalifikowanych:

 

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest w odpowiednim dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 

1) wypełnioną okładkę na dokumenty – okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty;

2) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo (potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału);

3) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia inżynierskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię; 

4) 2 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);

 5) odpis metryki chrztu św. – dotyczy chrześcijan świeckich;

 6) formularz dla osób zakwalifikowanych na studia.

 

Vademecum rekrutacji 

Biuro Rekrutacji KUL

 

 

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 19:19 - Anna Położyńska