19 (2009), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Grzegorz Jędrejek

Legitymacja sądu karnego do złożenia wniosku o wpis do hipoteki przymusowej

The Power of a Penal Court to Submit a Request to Register a Tacit Mortgage

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Cioch

Forma zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postepowania cywilnego

The Form of an Arbitration Clause according to the Code of Civil Procedure

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Krzysztof Orzeszyna

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim

Charter of Basic Rights in the Lisbon Treaty

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Bucińska

Status prawny członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Legal Status of a Family Member of an EU Citizen

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Magdalena Pyter

Status prawny i działalność lwowskich towarzystw naukowych (1900-1939)

Legal Status and Activities of Lviv Scientific Societies (in the Year 1900-1939)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Katarzyna Kędzior

Europejskie postępowanie nakazowe w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy

European Order for Payment Procedure in Cases of Individual Labour Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Olszak-Pawłowska

Biegły w postępowaniu sądowym. Postulaty de lege ferenda

An Expert in Legal Proceedings. De lege ferenda Postulates

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Gura

Pojęcie fundacji w prawie niemieckim

The Notion of Foundation in German Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Ks. Leszek Adamowicz

Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie

Selected Issues Connected with Catholic Marital Law in the Light of Emigration in Multicultural Europe

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Wojciech Necel TChr

Problematyka duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie

Aus der Thematik der polnischsprechenden Seelsorge in Europa

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Krzysztof Mikołajczuk

Ochrona praw autorskich w odniesieniu do dokumentów Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) oraz Stolicy Apostolskiej. Wybrane zagadnienia

Protection of Copyright for the Documents Writte by John Paul II (Karol Wojtyła), Benedict XVI (Joseph Ratzinger)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Justyna Napruszewska

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w normach trzynastowiecznych polskich synodów legackich

The Sacraments of Christian Initiation in the Norms of Polish 13th Century Legate Synods

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Miriam Maria Bilska CSSJ

Prawne założenie domu zakonnego. Wspólnota zakonna; zakonnicy w diecezji

The Legal Establishment of a Monastic House

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Jan Izdebski

Rozwój zainteresowań nauki administracji w systemie nauk administracyjnych

The Broadening Scope of Interest for Teaching of Administration in the System of Administrative Sciences

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Karpiuk

Nieważność decyzji administracyjnej

Invalidity of an Administrative Decision

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Łukasz Bednarski

Struktura organizacyjna władz oświatowych Księstwa Warszawskiego 1807-1815

The Structure of Educational Authorities in Warsaw Duchy 1807-1815

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Wiesław Wenz, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2008 (Józef Krukowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Kard. Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa - prawo naturalne, filozofia prawa, Kraków: Wydawnictwo „Homo Dei” 2009 (ks. Leszek Adamowicz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Jędrejek, Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2007 (Robert Andrzejczuk)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Роман Шафран, Синоди Києво-Галицької Митрополії (1596-1991). Організаційно-душпастирський аспект, Львів: Видавництво Свічадо 2008 (ks. Krzysztof Mikołajczuk)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Dorota Majcher, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Ecclesia docens. Ecclesia discens”, zorganizowanej w Costa Mesa w Kalifornii (USA), w dniach 8-11 października 2007 r.

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Lidia Fiejdasz, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Wprowadzenie Euro w Polsce - problematyka prawna”, Lublin 23 maja 2009 r.

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2015, godz. 14:04 - Marek Smarzewski