ARTYKUŁY

 

 

LITURGIKA

 

 

 • Ks. Tadeusz B r a t k o w s k i. Pieśń sakralna czasu Adwentu,

  (The Sacred Song of the Advent Time) (Sum.)

 • David W. F a g e r b e r g. Liturgical Theology as Point of Synthesis,
  (Teologia liturgiczna jako punkt syntezy) (Sum.)
 • Ks. Zbigniew Michał G ł o w a c k i. Dlaczego sakramenty potrzebują wiary?,
  Why Do Sacraments Need Faith?) (Sum.)
 • Ks. Kazimierz M a t w i e j u k. Celebracja Mszy w. w wierności lex orandi Kościoła,
  (Celebration of the Holy Mass Faithful to the Church’s Lex Orandi) (Sum.)
 • Ks. Bogusaw M i g u t. Msza Święta w życiu chrzecijańskim w nauczaniu Kościoła od Soboru Trydenckiego do Jana Pawła II,
  (The Holy Mass in Christian Life in the Church’s Teaching from the Council of Trent to John Paul II (Sum.)
 • Ks. Dominik O s t r o w s k i. “Figli della promessa” in Veronense e Gelasianum Vetus,
  ("Synowie obietnicy” w Veronense i Gelasianum Vetus) (Sum)
  Ks. Andrzej R u t k o w s k i. Charytologia liturgiczna Ps 118 (117) w uroczystości, święta i wspomnienia świętych Pasterzy,
  (Liturgical Charitology of Psalm 118 (117) on Solemnities, Feasts and Memorials of Saint Pastors) (Sum.)
 • Helena S ł o t w i ń s k a. Celebracja Liturgii Godzin w życiu i w posłudze kapłana,
  (Celebration of the Liturgy of the Hours in the Priest’s Life and Service) (Sum.)

 

HOMILETYKA

 

 

 • Ks. Stanisław D y k. Podstawowe aspekty homilii w Mszach z udziałem dzieci,
  (Basic Aspects of the Homily in the Holy Mass in Which Children Participate) (Sum.)
 • Ks. Władysław G ł o w a. Homilia jako część liturgii,
  (The Homily as a Part of Liturgy) (Sum.)
 • Ignacy K o s ma n a OFMConv. Homilia prawosławna, jej charakter i oryginalność (na podstawie „Homilii” św. Mikoaja Serbskiego),
  (The Orthodox Homily, Its Nature and Originality (Presentation Based on “Homilies” by St. Nicholas the Serbian)) (Sum.)
 • Ks. Andrzej K r a s o w s k i. Abraham – ojciec wiary,
  (Abraham — Father of Faith) (Sum.)
 • Ks. Witold O s t a f i ń s k i. Waga pierwszego zdania, czyli jak zaczynać  kazanie,
  (The Importance of the First Sentence, or How to Start a Sermon) (Sum.)
 • Ks. Leszek P i n t a l. Obecność  liryki w homilii,
  (The Presence of Lyric Poetry in the Homily) (Sum.)
 • Ks. Wojciech T u r o w s k i. Drama w dydaktyce homiletycznej jako nowy sposób wspomagania skutecznego przepowiadania słowa Bożego,
  (Drama in Homiletic Didactics as a New Form of Supporting Efficient Preaching of God’s Word (Sum.)

 

RECENZJE, MATERIAY I SPRAWOZDANIA

 

 

 • Gerard S i w e k CSsR. Rekolekcje wczoraj i dziś (ks. Jan Twardy)
 • Ks. Tadeusz L e w a n d o w s k i. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów wocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa (ks. Władysław Głowa)
 • Z Chrystusem do Ojca. Modlitewnik Kościoła domowego. [Red. ks. prof. dr hab. Czesław
  K r a k o w i a k] (ks. Czesaw Murawski)
 • Ks. Czesław K r a k o w i a k. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z roku 2010
 • Ks. Dominik O s t r o w s k i, Adelajda S i e l e p i n CHR. „Pogrzeb chrzecijański: obrzędy, teologia, liturgia”. 47. Sympozjum Wykadowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych.
 • Góra św. Anny, 6-8 wrzenia 2011 roku
 • Ks. Leszek P i n t a l. Sprawozdanie z dziaalnoci Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2010/2011

 

 

 początek strony

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, godz. 14:26 - Zbigniew Głowacki