Listopad 2011

Profesor Piotr Oleś został wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN.

Gratulujemy!


17.10.11 - Profesor Piotr Oleś laureatem wyróżnienia Teofrasta

Monografia Profesora Piotra Olesia pt. "Psychologia człowieka dorosłego" została wyróżniona w tegorocznej edycji Nagrody Teofrasta.

Gratulujemy!

 

Jest to nagroda przyznawana dla najlepszych książek psychologicznych. Książka Profesora Piotra Olesia zdobyła wyróżnienie specjalne redaktora naczelnego magazynu "Charaktery".

http://www.nagrodateofrasta.eu/


Wrzesień 2011 - Dialog z samym sobą

Ukazała się nowa monografia na temat dialogowego Ja:

Oleś, P.K., Puchalska-Wasyl, M., Brygoła, E. (red.) (2011). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

dialog.JPG

Monografia nawiązująca do teorii dialogowego Ja Huberta Hermansa, wydana jako podsumowanie znacznej części badań przeprowadzonych w ramach subsydium profesorskiego „Mistrz”, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „Dialogowe funkcje Ja”. Zawiera szesnaście rozdziałów poświęconych teorii wraz jej poszerzeniem i krytyką oraz licznym wynikom badań empirycznych prowadzonych na jej gruncie i z jej inspiracji


Maj 2011 - Psychologia człowieka dorosłego

Ukazała się nowa monografia Profesora Piotra Olesia pt. "Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana - interacja", wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

dorosly.JPG

Oryginalna monografia poświęcona psychologii rozwoju osobowości w okresie życia dorosłego:

  • przedstawia całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości
  • zawiera treści należące do minimum programowego studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii biegu życia i psychologii osobowości
  • prezentuje oryginalne koncepcje dotyczące między innymi wykorzystania osobistego potencjału, dojrzewania osobowości, kryzysu połowy życia, syndromu Paula Gauguina czy bilansu życia
  • może być podręcznikiem lub lekturą uzupełniającą dla studentów psychologii, pedagogiki i pokrewnych dyscyplin

Piotr K. Oleś – profesor zwyczajny w KUL – Kierownik Katedry Psychologii Osobowości i w SWPS – Kierownik Katedry Diagnozy Psychologicznej; przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów; redaktor naczelny Roczników Psychologicznych; laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006-2010). Psycholog osobowości, prowadzi badania na temat dialogów wewnętrznych, systemu znaczeń osobistych, systemu Ja i tożsamości oraz przemian osobowości w ciągu życia i orientacji pozytywnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą oraz monografii: „Psychologia przełomu połowy życia” (TN KUL, 2000), „Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie” (Scholar, 2009) i „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja” (PWN, 2011) – książka wyróżniona w konkursie Teofrasta, październik 2011; współredaktor książki „Dialog z samym sobą” (PWN, 2011). Międzynarodowy konsultant konfrontacji z sobą; specjalista psycholog kliniczny.


Nowe wydanie podręcznika

Ukazało się nowe wydanie podręcznika prof. Piotra K. Olesia

"Wprowadzenie do psychologii osobowości'  

 

Ze wstępu „Słowo od autora: drugie wydanie”

„Minęło sześć lat od pierwszego wydania tego podręcznika. W psychologii osobowości - choć przybyły tysiące nowych wyników - nie zmieniło się tak wiele. Ciągle jesteśmy na etapie kumulacji i integracji wiedzy. Na rewolucyjne zmiany zapewne przyjdzie jeszcze czas. Obecny kształt wiodących teorii osobowości jest zbliżony do tych z pierwszych lat XXI wieku. Perspektywa jest jednak inna, stąd konieczne stały się uzupełnienia i korekty tekstu wydanego przed paroma laty.

Katalog rozszerzeń i ważniejszych uzupełnień jest dość znaczny. Obejmuje teorie J. Bowlby’ego, D. Cervone’go, S. Epsteina, J. Kozieleckiego, znaczne rozszerzenia dotyczące teorii relacji z obiektem i psychodynamicznej teorii Ja, koncepcji podpisu behawioralnego i podejścia interakcyjnego w psychologii osobowości. Dwie zmiany są szczególnie znamienne: poszerzenie wiedzy o automatycznym poziomie osobowości - signum temporis - oraz propozycja nowego rozwiązania koncepcyjnego w odniesieniu do kwestii Ja podmiotowego, intencjonalnego. Więcej uwagi poświęciłem też podsumowaniu trzech głównych kontrowersji wyznaczających osie tematyczne podręcznika, jak również zagadnieniu integracji wiedzy o osobowości, a także statusu i perspektyw. Wprowadziłem kilka bloków rozszerzających, rysunków i tabel, zaktualizowałem też bibliografię i listy literatury zalecanej. Lecz czy to oznacza, że nic się nie zdezaktualizowało? Postęp w dziedzinie osobowości - podobnie jak jej zmiany - nie zachodzi tak szybko.”


Monografia Jolanty Tomczuk - Wasilewskiej

jpg_615

 

Książka „Psychologia humoru” Jolanty Tomczuk-Wasilewskiej wypełnia lukę wydawniczą dotycząca wiedzy na temat poczucia humoru. W tekście przytoczone są najbardziej znane teorie humoru, zebrane w dwie podstawowe grupy: teorii psychodynamicznych i kognitywnych. Wyjaśnione są kwestie terminologiczne. Zrelacjonowane są również funkcje poczucia humoru, począwszy od wyróżnionych przez Martina (humor w służbie ego, agresywny, afiliacyjny, masochistyczny), skończywszy na funkcjach światopoglądowych i wspierających zdrowie fizyczne.

            Autorka wskazuje na pojecie dystansu jako swoistego pomostu łączącego poczucie humoru z teorią wielogłosowego JA Hermansa, którą wykorzystuje do opisu kontradykcji i uzgadniania niespójności w komizmie, analizowanego jako zjawisko intrapsychiczne. Wprowadzenie teoretyczne jest uzupełnieniem części empirycznej. Opisane tu po raz pierwszy badania służą poznaniu zjawiska komizmu i zrozumienia człowieka jako istoty wykorzystującej humorystyczny punkt widzenia. Autorka analizuje treściowe i afektywne cechy ujęcia zdarzeń z perspektywy humorystycznej oraz konsekwencje zmian perspektywy na humorystyczną. Odnajduje związki pomiędzy cechami ujęć humorystycznych z cechami osobowości, stylami humoru i temperamentalnymi cechami humoru.


III Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne

W dniach od 4 do 7 czerwca 2009r., w Kazimierzu Dolnym odbyło się III Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne, zorganizowane z ramach Subsydium Profesorskiego „Mistrz” przyznanego prof. dr hab. Piotrowi Olesiowi przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Forum jest miejscem spotkania i wymiany myśli młodych pracowników nauki reprezentujących różne ośrodki akademickie. Gościem specjalnym tegorocznej, trzeciej już edycji Forum był prof. dr hab. Dariusz Doliński.

 

Szczegółowy program Forum


Publikacja "Tożsamość i jej przemiany a kultura"

tozsam_oles_425

Ukazała się książka pod redakcją Piotra Olesia i Anny Batory
pt. "Tożsamość i jej przemiany a kultura"

 

             Czym jest tożsamość człowieka? Czy w ogóle można ją poznać? Czy stanowi ją zestaw kategorii jakimi opisujemy siebie i odróżniamy siebie od innych? Czy jest historią życia? Czy unikatowym sposobem interpretowania doświadczeń? Czy wiązką procesów pozwalających utrzymać wewnętrzną jedność i integrację? Jaki wpływ na tożsamość ma kultura? Czy tożsamość współczesnego człowieka pełni jeszcze rolę integrującą osobowość? Czy może pozwala raczej poszukiwać nowych zakresów doświadczeń i wyznacza otwartość na zmiany? Czy możliwa jest złożona i wielogłosowa tożsamość?

            Wokół takich pytań skupiają się interdyscyplinarne rozważania autorów, których rozdziały pomieszczono w tej inspirującej monografii. Zawiera teksty pisane z perspektywy filozofii, antropologii, socjologii kultury, psychiatrii, ale przede wszystkim psychologii: poznawczej, kulturowej i narracyjnej. Autorzy nawiązują zarówno do bogatej tradycji myśli psychologicznej i socjologicznej, jak również do najnowszych osiągnięć badawczych - teoretycznych i empirycznych dotyczących szeroko pojętych zjawisk tożsamościowych. Autorzy reprezentują nie tylko odmienne dziedziny wiedzy o człowieku, ale też różne środowiska naukowe. Dużym atutem książki jest fakt, że książka tyleż daje odpowiedzi na „stare" pytania o tożsamość, co wzbudza „nowe" - intrygując Czytelnika wielością perspektyw i możliwych wyjaśnień.


Monografia Małgorzaty Sobol - Kwapińskiej


10 czerwca 2007

 zycchwila        Ukazała się książka Małgorzaty Sobol - Kwapińskiej pt.

ŻYĆ CHWILĄ? POSTAWY WOBEC CZASU A POCZUCIE SZCZĘŚCIA

  
Książka została wydana przez Wydawnictwo KUL.


Monografia Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl

25 stycznia 2007

puchalska
Ukazała się książka Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl pt. "Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka". Książka została wydana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu "Monografie". Autorka poszukuje w niej m.in. odpowiedzi na pytania:
Czym są wewnętrzne dialogi? Kto je prowadzi? W jakim celu człowiek podejmuje wyobrażeniową aktywność tego typu? Na ile powszechne jest omawiane zjawisko? Kim są nasi wyimaginowani interlokutorzy? Jak można interpretować dialogowość w świetle różnych teorii psychologicznych? Książka adresowana jest do psychologów, którzy pragną lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka w aspekcie dialogowości.
Polecamy ją również wszystkim tym, którzy prowadzą wewnętrzne dialogi oraz tym, których po prostu interesują psychologiczne wyjaśnienia intrygujących ludzkich zachowań.