KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Instytut Pedagogiki KUL JP II
20-950 Lublin
al. Racławickie
14-
15 listopada 2006r.


Tytuł/stopień naukowy, nazwisko,imię ..................................................................
Miejsce pracy: nazwa, adres, telefon, fax .............................................................
Adres do korespondencji .....................................................................................
Nr telefonu (także kierunkowy), fax, e mail ............................................................
Temat wystąpienia ..............................................................................................
Planowana grupa dyskusyjna.....1 ........... 2..........3 ...........4 ..............5................
Rezerwacja noclegów :
14-15 XI  tak/nie;
15-16 XI  tak/nie
Rezerwacja obiadu 15 XI  tak/nie
Udział w uroczystej kolacji w dniu 15 XI  tak/nie;

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy odesłać w terminie nie przekraczającym
1 czerwca 2006 r. na adres:

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JP II;
Al. Racławickie 14, p.329 C;
20-950 Lublin;
memor@kul.lublin.pl
Lublin ,
11 lutego 2006 r.


Pieczątka Jednostki                                                             
Miejscowość, Data


Oświadczenie

Oświadczam, że nasza firma ........................... jest płatnikiem Vat upoważnionym
do otrzymywania faktur VAT.
Nasz nr NIP................................................................
Jednocześnie upoważniamy Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu


Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2007, godz. 10:22 - Magdalena Krawczyńska