Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek (załącznik nr 4) (2018/2019) lub (załącznik nr 6) (2019/2020) studenta lub doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta/doktoranta w szczególności związanej z:

  1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta,

  2. ciężką chorobą studenta,

  3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),

  4. urodzeniem dziecka
  5. kradzieżą na szkodę studenta,

  6. innym zdarzeniem losowym.

 

Wniosek o zapomogę z przyczyn o których mowa wyżej, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym zaistniało zdarzenie losowe oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone w związku z tym koszty.

 

 

 

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL

tj.stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga;
 stypendium rektora:


    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich

                i studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;


    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

                a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
                b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


    3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

 

Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 08:37 - Izabela Mazur