Ważne terminy 2022/2023

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2022/2023 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2022 r.
Do 15 września - termin złożenia wniosków dla studentów/doktorantów, którzy ubiegają się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych.
Do 30 września - termin złożenia wniosków o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023, o stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 i o stypendium rektora dla  doktorantów.
Uwaga! Wniosek o stypendium rektora dla  studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 - załącznik nr 4a składają studenci kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:
  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia - Filia KUL w Stalowej Woli.
Do 15 października - komisje kwalifikacyjne dokonują oceny merytorycznej wniosków o stypendium rektora studentów i stypendium rektora dla doktorantów.
październik/listopad   
  • po przekazaniu przez komisje kwalifikacyjne opinii, o której mowa wyżej zostaje przygotowana wstępna lista rankingowa, która podlega weryfikacji ze strony wnioskodawców w terminie 14 dni od ogłoszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana ostateczna lista rankingowa osób ubiegających się o stypendium rektora dla studentów na dany rok akademicki.
  • posiedzenie Komisji Stypendialnej, która rozpatrzy wnioski złożone do 30 września.
Od 1 do 5 listopada, od 1 do 5 grudnia, od 1 do 5 stycznia, od 1 do 5 lutego, od 1 do 5 marca, od 1 do 5 kwietnia, od 1 do 5 maja, od 1 do 5 czerwca - kolejne terminy składania wniosków o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Ww. terminy nie dotyczą stypendium rektora dla studentów i stypendium rektora dla doktorantów.
W miarę posiadanych środków, uprawnione organy mogą rozpatrzyć wnioski o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, złożone po terminach określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL.
Wnioski, wraz z obowiązującymi załącznikami, należy składać w terminie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem okresu od lipca do października. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia stała się ostateczna.
Do 5 marca - termin składania wniosków o stypendium: socjalne, dla osób niepełnosprawnych dla studentów przyjętych na studia od semestru letniego.
Do 28 lutego - termin składania wniosków o o stypendium rektora dla studentów na semestr letni w roku akademickim 2022/2023. Wniosek o stypendium rektora dla studentów na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 - załącznik nr 4a składają studenci kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:
  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia - Filia KUL w Stalowej Woli.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona