Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych np: osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

KOMISJA STYPENDIALNA (wszystkie wnioski prosimy drukować dwustronnie)

 

Wniosek stypendialny o przyznanie świadczeń - załącznik nr  2

         - stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych   

                     

Wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń - załącznik nr 7

            

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów w roku akademickim 2021/2022 w roku egzaminu maturalnego - załącznik nr 3

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów - załącznik nr 4

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym/letnim - załącznik nr 4a  

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:      

           -architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia

           -pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia

           -inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia- Filia KUL w Stalowej Woli.

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów - załącznik nr 5

 

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi - załącznik nr 6 - 2020/2021 do 06.09.2021 r

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi - załącznik nr 6 - 2021/2022 od 07.09.2021 r.

         

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA (wszystkie wnioski prosimy drukować dwustronnie)

 

 

Wniosek w sprawie odmowy przyznania świadczeń - załącznik nr 8

        INNE

Informacja o numerze konta bankowego informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium (należy złożyć w przypadku zmiany numeru konta w trakcie roku akademickiego)

 

Oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy tylko studentów i doktorantów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL)

 

Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (dotyczy tylko studentów i doktorantów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL)

 

Formularz zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA (dotyczy tylko studentów i doktorantów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL)

 

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021, godz. 11:42 - Małgorzata Stróżyńska