WNIOSKI/PODANIA 2019/2020

 

Wnioski o pomoc materialną można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych np: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

 

 

KOMISJA STYPENDIALNA

 

Wniosek o przyznanie świadczeń - załącznik nr 2

 -stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - drukować dwustronnie

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 w roku egzaminu maturalnego -  załącznik nr 3

- drukować dwustronnie

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów załącznik nr 4

- drukować dwustronnie

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym/letnim załącznik nr 4a

- drukować dwustronnie

                           

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

 

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia

  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

  •  

Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów - załącznik nr 5  

- drukować dwustronnie

 

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi - załącznik nr 6  

- drukować dwustronnie

 

Wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń - załącznik nr 7

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

 

Wniosek w sprawie odmowy przyznania świadczeń - załącznik nr 8

-drukować dwustronnie

 

 

INNE

 

 

Informacja o numerze konta bankowego   informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium (należy złożyć w przypadku zmiany numeru konta w trakcie roku akademickiego)

 

Oświadczenia  - ubezpieczenie zdrowotne  oświadczenie (dotyczy tylko studentów i doktorantów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL)

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2019, godz. 13:15 - Izabela Mazur