Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

KOMUNIKAT w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów oraz uczestników kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim - NAWA pochodzenia polskiego zgłoszonych do ubezpieczenia do 31.12.2022 r. przez Dział Studenckich Spraw Socjalnych

 

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela oraz przyjmuje wnioski studentów i doktorantów mgr Anna Lewkowicz tel. (81) 445 44 18
 
Informacji  udziela również:
mgr Małgorzata Stróżyńska
Kierownik Działu Studenckich Spraw Socjalnych
tel. 81 445 32 44
mgr Agnieszka Dziurka
tel. 81 445 44 16
 
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta nałożony jest na:
1. Rodziców studenta i doktoranta:
 • do 26 roku życia, jeżeli student/doktorant jest na ich wyłącznym utrzymaniu,
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w przypadku studenta i doktoranta:
 • obcokrajowca, który studiuje w KUL i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (bez względu na wiek studenta/doktoranta) i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Osoby, które spełniają warunki określone w punkcie 2 powinny zgłosić się do Działu Studenckich Spraw Socjalnych (Collegium Norvidianum p. 001B) z następującymi dokumentami:
 • dowodem osobistym,
 • aktualną legitymacją studencką lub doktorancką,
 • cudzoziemcy powinni zgłosić się z paszportem oraz z zaświadczeniem z Ambasady o polskim pochodzeniu w rozumieniu przepisów o repatriacji lub z ważną Kartą Polaka.
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje Dział Studenckich Spraw Socjalnych.
Przypominamy również, że studenci i doktoranci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:
 • pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą,
 • być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • być zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np.: członka rodziny osoby ubezpieczonej - pracujący małżonek).
Przypominam również, że w chwili zaistnienia którejkolwiek z ww. sytuacji bądź utraty statusu studenta/doktoranta (obrona pracy mgr., lic. lub dr, rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów) lub utraty ważności Karty Polaka, student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Działu Studenckich Spraw Socjalnych KUL w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:
 1. szkołę ponadpodstawową - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
 2. studia lub szkołę doktorską - wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

 

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona