Ze względu na epidemię prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do sytuacji absolutnie koniecznych i kontaktowanie się telefonicznie, korespondencyjnie lub za pomocą poczty elektronicznej, wyłącznie na adres dss-kul@kul.pl

 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela oraz przyjmuje wnioski studentów i doktorantów mgr Anna Lewkowicz tel. (81) 445 44 18

 

Informacji  udziela również:

 

mgr Małgorzata Stróżyńska

Kierownik Działu Studenckich Spraw Socjalnych

tel. 81 445 32 44

 

mgr Agnieszka Dziurka

tel. 81 445 44 16

 


Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta nałożony jest na:

1. Rodziców studenta i doktoranta:

 • do 26 roku życia, jeżeli student/doktorant jest na ich wyłącznym utrzymaniu,

2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w przypadku studenta i doktoranta:

 • obcokrajowca, który studiuje w KUL i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (bez względu na wiek studenta/doktoranta),
 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 Osoby, które spełniają warunki określone w punkcie 2 powinny zgłosić się do Działu Studenckich Spraw Socjalnych (Collegium Norvidianum p. 001B lub 002 ) z następującymi dokumentami:

 • dowodem osobistym,
 • aktualną legitymacją studencką lub doktorancką,
 • cudzoziemcy powinni zgłosić się z paszportem oraz z zaświadczeniem z Ambasady o polskim pochodzeniu w rozumieniu przepisów o repatriacji lub z ważną Kartą Polaka.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

 

Oświadczenie oraz formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA, ZUS ZCNA).

 

Przypominamy również, że studenci i doktoranci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:

 • pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą,
 • być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • być zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np.: członka rodziny osoby ubezpieczonej - pracujący małżonek).

Przypominam również, że w chwili zaistnienia którejkolwiek z ww. sytuacji bądź utraty statusu studenta/doktoranta (obrona pracy mgr., lic. lub dr, rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów), student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Działu Studenckich Spraw Socjalnych KUL w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego.
  
Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:
 1. ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
 2. wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

 

 
Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021, godz. 11:33 - Małgorzata Stróżyńska