Jednorazowa zapomoga 2022/2023

Studenci i doktoranci w przejściowo trudnej sytuacji mogą ubiegać się o zapomogę.
Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta - informuje prorektor do spraw studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL. Studenci i doktoranci KUL z Ukrainy mogą składać wnioski online przez www.e-kul.pl.
Przyznawanie zapomóg jest regulowane zgodnie z § 23 Regulaminu świadczeń KUL, a ze względu na typ tego świadczenia - jak dodała prorektor - wnioski są rozpatrywane wielokontekstowo. Uprawnienia cudzoziemców do pomocy materialnej, w tym zapomogi określa § 4 Regulaminu świadczeń KUL.
W przypadku studentów i doktorantów przebywających na terenie Ukrainy, ze względu na dramatyczne wydarzenia wojenne, dopuszcza się składanie wniosków o przyznanie zapomogi oraz pozostałych dokumentów w formie elektronicznej z adresu elektronicznej poczty uniwersyteckiej (wyłącznie przez e-kul – poczta elektroniczna z końcówką @student.kul.lublin.pl)" - powiedziała dr hab. Beata Piskorska.
Dla tych osób, które złożą wniosek za pomocą elektronicznej poczty kulowskiej (skan dokumentów) zniesiona zostaje konieczność dostarczania papierowych dokumentów (w tym podpisanego własnoręcznie wniosku i załączników) do Działu Studenckich Spraw Socjalnych. W przypadku wniosków niekompletnych wezwania do uzupełniania dokumentacji przesyłane będą na adres elektronicznej poczty uniwersyteckiej i wymagają mailowego potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę - dodała.
Przesłanie wniosku w powyżej opisany sposób wszczyna postępowanie w sprawie przyznania świadczenia. Skan wniosku o przyznanie świadczenia w formacie PDF należy wysłać (wraz z wymaganymi załącznikami) wyłącznie na adres mailowy: dss-kul@kul.pl
Komunikacja w sprawach stypendialnych prowadzona jest wyłącznie z adresu elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Wnioski przesłane z adresów mailowych poczty elektronicznej pozauniwersyteckich uważa się za niezłożone.
Więcej informacji o właściwych w tej sprawie przepisach (wraz z regulaminem świadczeń KUL) znajduje się na stronie https://www.kul.pl/stypendium-socjalne,19115.html, a także na stronie https://www.kul.pl/files/2022_2023/regulamin_swiadczen_zal-.pdf
 
Студенти та аспіранти, так само з України, можуть отримати фінансову допомогу
Студенти та аспіранти, які тимчасово перебувають у скрутному становищі, можуть звертатись за фінансовою допомогою. Кожна заявка буде розглядатись в індивідуальному порядку, залежно від ситуації конкретного студента. Про це інформує проректор зі справ студенів, аспірантів та розвитку док.н. Беата Піскорська, проф. KUL. Студенти та аспіранти з України можуть подати заявку за допомогою www.e-kul.pl.
Як зазначає проректор, призначення фінансової допомоги регулюється спеціальним положенням KUL (§ 23 Regulaminu świadczeń KUL). З огляду на тип фінансової допомоги, заявки на її отрмання будуть розглядатись у широкому контексті. Права іноемних студентів на отримання фінансової допомоги викладені у § 4 Положення (Regulaminu świadczeń KUL).
Студенти та аспіранти, що зараз перебувають на території України, з огляду на військові дії, можуть подати заявку на отимання фінансової допомоги, а також інші документи в електронній формі через електронну скриньку університету (тільки через e-kul - електронну пошту з закінченням @student.kul.lublin.pl )” - наголошує док.н. Беата Піскорська.
Тим, хто подає заявку в електронній формі через електронну пошту KUL (скани документів), НЕ потрібно надсилати оригінали документів (в тому числі підписаної заявки та додатків до неї) до відділу соціальних справ студентів. У разі неповних заяв, запити на доповнення документації надсилаються на корпоративну скриньку заявника. Просимо обов’язково підтвердити отримання заявнником такого листа.
Подання заявки у вищевказаному порядку розпочинає процедуру надання фінансової допомоги. Скан заявки про надання допомоги у форматі PDF потрібно надіслати (разом із необхідними додатками) на електронну адресу: dss-kul@kul.pl
 Будь-яка комунікація щодо стипендій та фінансової допомоги ведеться виключно через електронну пошту університету. Заявки, що будуть надіслані іншим способом, розгялядатись не будуть. 
Додаткову інформацію про відповідні положення можна знайти на сторінці: https://www.kul.pl/stypendium-socjalne,19115.html
 
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek załącznik nr 6 studenta lub doktoranta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta/doktoranta w szczególności związanej z:
 1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta,
 2. ciężką chorobą studenta,
 3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),
 4. urodzeniem dziecka
 5. ze skutkami wywołanymi koronawirusem
 6. kradzieżą na szkodę studenta,
 7. innym zdarzeniem losowym.
Wniosek o zapomogę z przyczyn o których mowa wyżej, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami.
Termin składania wniosków:
Wnioski w danym roku akademickim przyjmowane są co miesiąc, nie później jednak niż do 5 września br. Wnioski składane od 6 września danego roku powinny być składane na wzorach wniosku na kolejny rok akademicki.
Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń:
Świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach jednolitych magisterskich.
Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia; nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął studia jednolite magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5 Regulaminu świadczeń KUL, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 
Przepisy § 9 ust. 1-7 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona