Stypendium dla osób niepełnosprawnych 2022/2023

Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się przy portierniach. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2022/2023 przyjmowane w okresach o których mowa w § 2 ust. 4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2022 r.
Termin złożenia wniosku:
 • do 15 września br.
 • do 5 marca - studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023
Wymagane dokumenty: 
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
Wypłata:
 • Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego  środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia) z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr i nie dłużej niż na okres 9 miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach Rektor lub prorektor właściwy do spraw studenckich może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłat świadczeń do lipca w danym roku akademickim, czyli maksymalnie do 10 miesięcy.
 • W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca.
 • Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12.
Sposób wypłaty:
 • Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne polskie konto bankowe studenta lub doktoranta.
 • Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.
Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego:
 • Stypendium w trakcie urlopu może być przyznane studentowi i doktorantowi  na jego wniosek.
Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń:
Świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach jednolitych magisterskich.
Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia; nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Łączny okres, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął studia jednolite magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5 Regulaminu świadczeń KUL, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego albo naukowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy § 9 ust. 4 i 6 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio.
Przepisy § 9 ust. 1-7 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona