STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

                                                                                                 Lublin, 2020-03-10

 

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(dotyczy kierunków studiów, na których odbywa się dodatkowa rekrutacja na semestr letni)

 

 

 

 

Na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustalono wstępną listę rankingową stypendium rektora dla studentów na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 dla kierunków studiów, na których odbywa się dodatkowa rekrutacja na semestr letni, a którą ogłasza się w dniu 11 marca br. w celu weryfikacji w terminie 14 dni od ogłoszenia, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca br.

Są to następujące kierunki studiów:

  1. architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia WNŚiNoZ
  2. inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WNIT

 

Na kierunku gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia WNŚiNoZ nie ustalono wstępnej listy rankingowej ze względu na brak złożonych wniosków o stypendium rektora dla studentów.

 

Uwagi do wstępnej listy rankingowej można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych w godzinach przyjęć interesantów.

 

Zgodnie z uchwałą Komisji Stypendialnej z dnia 24.10.2019 r. w sprawie miesięcznych wysokości stypendiów w roku akademickim 2019/2020 stypendium rektora dla studentów otrzyma nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. Przy czym liczba studentów na danym kierunku studiów ustalana jest na dzień podjęcia ostatecznej decyzji. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio do przedziału procentowego wysokość stypendium. Kierunek studiów określa uchwała Senatu KUL, a 10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba.

 

 

I przedział – 2% studentów

1200 zł

II przedział – 3% studentów

900 zł

III przedział – 5% studentów

700 zł

 

Wstępna lista rankingowa na semestr letni 2019/2020.

 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

dr Katarzyna Kułak-Krzysiak

 

 

 

Zastępca przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

Grzegorz Kaczówka

Przedstawiciel WF

Anna Kapińska

 

 

Przedstawiciel WNS

Kinga Bereda

Przedstawiciel WPPKiA

Karol Nowakowski

 

 

 

Przedstawiciel WNH

Ewelina Dubicka

Przedstawiciel WNŚiNoZ

Julia Siewak

 

 

 

Sekretarz Komisji Stypendialnej

mgr Małgorzata Stróżyńska

Zastępca Kwestor KUL

mgr Magdalena Niezgoda-Szyndela

 

 

2020-03-11