Stypendia fundowane dla studentów i doktorantów

Lublin, 11.07.2023 r.

 

Informuję, że w roku akademickim 2023/2024 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:

 1. Fundusz Stypendialny Benefaktorów KUL
 2. Fundusz Stypendialny im. Paula I.B. Staniszewskiego
 3. Fundusz Stypendialny im. Marii Dorosz – Brzezińskiej
 4. Nagroda im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefańczyk-Senftleben
 5. Fundusz Stypendialny im. Skrzyńskich z Żurawna
 6. Fundusz Stypendialny Tadeusza i Ewy Konopackich
 7. Fundusz Stypendialny im. Władysława i Marii Jaroszów
 8. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
 9. Nagroda im. dr Marianny Sadlak

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.

Nabór wniosków: do 15 października 2023 r.

Wnioski należy złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.

Wniosek o przyznanie powyższych stypendiów należy złożyć wyłącznie na wzorze:

Wniosek o stypendium fundowane w roku akademickim 2023/2024

 
REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
 
 •  
Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 
 
 
 
 

 

Lublin, 15.12.2022 r.

 

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Banku PEKAO SA w roku akademickim 2022/2023
 
Informuję, że Fundacja Banku Pekao S.A. ufundowała 10 stypendiów, w tym 3 stypendia dla studentów zaangażowanym w prace Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao S.A. na okres 10 miesięcy w roku akademickim 2022/2023 w wysokości 800,00 zł miesięcznie.
 
W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków: do dnia 10 stycznia 2023 r.
 
Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Banku Pekao S.A. należy złożyć wyłącznie na poniższym wzorze:
Wnioski zawierające braki formalne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 10 stycznia 2022 r.

O stypendium mogą ubiegać się wyróżniający studenci kierunków: ekonomia, administracja, prawo, prawo w biznesie, zarządzanie, socjologia, informatyka oraz 3 studentów zaangażowanych w prace Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao S.A.
Stypendia przyznawane są od II roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, a podstawą przyznania stypendium jest:
 1. zaliczenie roku studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów KUL;
 2. średnia arytmetyczna ocen z dotychczasowego przebiegu studiów nie mniejsza niż 4,500;
 3. działalność naukowa;
 4. rekomendacja dziekana właściwego wydziału lub eksperta Laboratorium Innowacji KUL.

Dodatkowym kryterium oceny wniosków może być sytuacja materialna wnioskodawców.

 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
 1. zaświadczenie sekretariatu właściwego Wydziału o zaliczeniu roku studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów KUL oraz o średniej arytmetycznej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów,
 2. rekomendację dziekana właściwego wydziału lub eksperta Laboratorium Innowacji KUL do przyznania stypendium,
 3. zaświadczenie o dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 3 ostatnie miesiące od daty złożenia wniosku, jeśli student nie ubiegał się w roku akademickim 2022/2023 o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o składzie rodziny.
W przypadku osiągnięć naukowych, student może wykazać:
 1. opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w wersji tradycyjnej albo internetowej za rok akademicki 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę),
 2. dokument poświadczający wygłoszenie referatu na konferencji naukowej w poprzednim roku akademickim 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organizatora sesji wraz z oficjalnym programem sesji, w którym znajdować się będą następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce sesji, podmiot organizujący, temat sesji oraz forma i tytuł wystąpienia. Zaświadczenie wystawia osoba upoważniona do reprezentowania organizatora sesji naukowej,
 3. zaświadczenie lub decyzja instytucji przyznającej grant badawczy w roku akademickim 2021/2022,
 4. zaświadczenie kierownika programu badawczego o udziale wnioskodawcy w programie badawczym w roku akademickim 2021/2022, jako wykonawca lub współwykonawca, ze wskazaniem zakresu obowiązków wnioskodawcy i informacją, czy otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie,
 5. potwierdzona przynależność i zaangażowanie w organizacjach działających w KUL.
Szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium określa Regulamin Funduszu Stypendialnego Banku PEKAO S.A.

 

 

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

 
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona