ARTYKUŁY


Stanisław Araszczuk, Struktura i teologia modlitwy poświęcenia kościoła i ołtarza

Structure and theology of the prayer of consecration of church and altar. (Sum.)

Stanisław Dyk, Znaczenie terminu „misterium” w refleksji teologiczno-liturgicznej

The meaning of the term mysterium in the theological-liturgical reflection (Sum.)

Szymon Fedorowicz, Liturgia biskupia Wielkiego Czwartku w wawelskich ceremoniałach z XVI wieku

The pontifical liturgy of Holy Thursday in Wawel cathedral (Krakow) according to ceremonials from XVI century  (Sum.)

Władysław Głowa, Nauczanie Kościoła na temat pisma świętego i tradycji jako źródła przepowiadania

The teaching of the Church on the holy scripture and tradition as the source of preaching (Sub.)

Piotr Goliszek, Liturgia żywą katechezą

The liturgy is a living catechesis  (Sum.)

Jerzy Grześkowiak, Przy łóżku chorego

At sick-bed  (Sum.)

Zdzisław Janiec, Maryja wzorem uczestnictwa we mszy świętej

Mary as the pattern of participation in the holy mass  (Sum.)

Andrzej Kiciński, Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Catechesis before confirmation for persons with intellectual disability  (Sum.); (Art.)

Krzysztof Konecki, Posoborowa reforma kalendarza rzymskiego wybrane kwestie redakcyjne

The postconciliar reform of the roman calendar chosen editorial matters (Sum.)

Ignacy Kosmana, Wiara w życiu i działalności św. Maksymiliana Kolbego w świetle kazań biskupów polskich

Faith in the life and activity of st. Maximilian Kolbe in the light of polish bishops’ sermons (Sum.)

● 

Piotr Kulbacki, W świecie, a nie ze świata – Droga katechumena ku światu

In the world, but not of the world: a catechumen’s way toward the world (Sum.); (Art.)

Dariusz Kwiatkowski, Teologia znaków, postaw i gestów w obrzędzie wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu

Theology of the signs, positions and gestures in the ceremony of the exposition and adoration of the blessed sacrament (Sum.)

Paweł Maciaszek, Obrzęd chrztu świętego w Kościele Anglikańskim

The baptism service in the Church of England (Sum.)

Bogusław Migut, Rok liturgiczny aktualizacją Misterium Chrystusa

The liturgical year actualises the Mystery of Christ (Sum.); (Art.)

Bogusław Nadolski, Diakonalny wymiar liturgii, czyli otwartość na problemy świata

Diaconal dimension of liturgy i.e. the openness to problems of world (Sum.)

Władysław Nowak, Liturgia jako pieśń nowa ku czci Pana

The liturgy as a new song in honor of the Lord (Sum.)

Waldemar Pałęcki, Rękopisy liturgiczne biblioteki Kamedułów w Bieniszewie materiały do studiów źródeł liturgicznych

Liturgical manuscripts in the library of Camaldolese in Bieniszewo. Materials to study liturgical sources. (Sub.)

Piotr Petryk, Biskup Marian Fulman (1918-1945) jako promotor życia liturgicznego w Diecezji Lubelskiej

Marian Fulman (1918-1945) as a promoter of liturgical life in the Lublin Diocese (Sum.)

Leszek Pintal, Z pogranicza literatury i przepowiadania homilijnego

On the border of literature and preaching (Sum.)

Andrzej Rojewski, Triada sakramentalna: Chrzest – Bierzmowanie – Eucharystia aspekt teologiczno-pastoralny

The sacramental triad: Baptism - Confirmation - Eucharist. The theological-pastoral aspect (Sum.)

Helena Słotwińska, Celebracje liturgiczne w katechezie parafialnej

Liturgical celebrations in parochial catechesis (Sum.); (Art.)

Helmut Jan Sobeczko, Elementy kultury świętowania niedzieli w Polsce

Elements of the culture of sunday observance in Poland (Sum.)(Art.)

Józef Sala, Idźmy naprzód z nadzieją! Pedagogiczno-katechetyczne aspekty odczytywania przez chrześcijan znaków czasu we współczesnym świecie

Let us go ahead hopefully! Pedagogic-catechistic aspects of the reading by christians of the signs of time in the modern world (Sum.)

Jerzy Stefański, Dystrybucja psalmów w posoborowej reformie księgi liturgii godzin kwestie redakcyjne

Distribution of the psalms in the post-councillor reform of the book of the liturgy of the hours editorial issues (Sum.)

 

Góra strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2012, godz. 14:29 - Zbigniew Głowacki