rynio_alina_1_589


• ur. 16.07.1954 r. w Kotarszynie pow. Opatowski.

• 1973 matura w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. C. Baczyńskiego w Szczecinie, (klasa z wykładowym językiem francuskim);

• 1973-1974 praca w charakterze referenta adm. w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Waśniowie

Stopnie i tytuły naukowe

• 1 X. 1974 - 26.VI.1979 - studia zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Stefana Kard. Wyszyńskiego, prom. Ks. dr hab. M. Brzozowski. - mgr Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

• 1. X 1979 - 15.VI.1983 - studia i obrona pracy magisterskiej pt: Interpretacja poczucia odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem psychologii egzystencjalno-humanistycznej; prom. Ks. Prof. Wł. Prężyna - mgr Psychologii KUL;

• 4.VI.1992 - zatwierdzenie przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie egzaminu i obrony rozprawy na temat: Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prom. Prof. T. Kukołowicz, Rec. Prof. Maria Braun-Gałkowska, Ks. Prof. J. Tarnowski;

• 30.V.2005 - zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uchwały Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 listopada 2004 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - teorii wychowania. Tytuł dysertacji hab.: Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II; Rec. Prof. F. Adamski -Uniwersytet Jagielloński; Prof. T. Frąckowiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Ks. dr hab. M. Nowak, prof. KUL.

Staże zagraniczne

10-miesięczny w Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie pod kierunkiem Prof. Norberto Galli,

6-miesięczny w Rzymie

• 3-miesięczny w Paryżu na Sorbonie

• 1-miesięczny w Rzymie

Zajmowane stanowiska

• 1. X. 1983 - 30 IX 1984 - asystent stażysta w Sekcji Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

• 1 X 1984 - 30 IX 1994 - asystent KUL

• 1.IX. 2005 - 31.I.2007 - adiunkt z habilitacją.

•16. XI. 2005 - kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

•2006 - Sekretarz Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

•1. II. 2007 - profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II posiadający stopień dr hab.

•1. X. 2007 - Redaktor Naczelny Rocznika Nauk Społecznych - zeszyt 2 Pedagogika

•1. X. 2007 - kurator Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

•1. X. 2008 - kurator Katedry Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

•1. IX. 2008 - Dyrektor Instytu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Specjalność naukowa

Pedagogika - teorie wychowania

Dorobek naukowy

• samodzielne monografie, prace pod redakcją, liczne artykuły w pracach zbiorowych,

• uczestnictwo w zjazdach pedagogicznych, sympozjach i konferencjach,

współorganizowanie konferencji instytutowych i samodzielne przygotowanie projektu zorganizowania 2-u konferencji międzynarodowych, obydwa przedsięwzięcia zwieńczone sukcesem,

• 16-miesięczny grant badawczy finansowany przez KBN

Kluczowe publikacje

Monografie:

Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyd. I 1995, wyd. II, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.

Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Prace zbiorowe:

Zawsze miał nadzieję. Ksiądz Mieczysław Brzozowski. Świadectwa i wspomnienia, 1992; (współred. Amelia i Tadeusz Szafrańscy); wyd. II poprawione, "Gaudium", Lublin 2006;

Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999;

Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, "Jedność", Kielce 2001;

W trosce o integralne wychowanie, (współredakcja Ks. M. Nowak i T. Ożóg),Wydawnictwo KUL, Lublin 2003;

Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II, Fundacja "Servire veritati" Instytutu Edukacji Narodowj, Lublin 2005.

 

ksiazka_czlowiek_ortwarty_rynio ksiazka_integralne_nowak_rynio_orzog ksiazka_integralne_wych_rynio ksiazka_ped_katolicka_rynioksiazka_solidarnosc_rynio ksiazka_wych_chrzes_rynio

 

Do uzyskania stopnia doktora opublikowała 15 artykułów, po uzyskaniu stopnia doktora oprócz 2 książek autorskich, 2 książek pod redakcją i 2 książek współredaktorskich opublikowała 40 artykułów naukowych, 21 popularno-naukowych, 28 okolicznościowych, 9 recenzji i 3 sprawozdania.

Czynnie uczestniczyła w 29 zjazdach i konferencjach.

Po habilitacji opublikowała łącznie 30 pozycji, 6 w druku, w tym obszerna (1152 str.) praca zbiorowa pt.: Wychowanie chrześcijańskie - między tradycją a współczesnością.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Towarzystwo Naukowe KUL; Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Aktualnie prowadzone zajęcia w Instytucie Pedagogiki KUL

• wykłady: pedagogika katolicka; teoria wychowania; wychowanie w szkole katolickiej;

• seminarium magisterskie z pedagogiki chrześcijańskiej;

• seminarium magisterskie z teorii wychowania,

• seminarium doktoranckie z pedagogiki chrześcijańskiej.

Zajęcia prowadzone poza Instytutem Pedagogiki KUL

• wykłady z psychologii ogólnej i rozwojowej (do roku 2003 r.)

• wybrane zagadnienia z pedagogiki katolickiej;

proseminaria licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej i resocjalizacyjnej dla studentów studiujących pedagogikę na zamiejscowym WNS w Stalowej Woli.

• wykład z teologii wychowania w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym KUL (do 2005 r.)

• wykłady z psychologii ogólnej i psychologii społecznej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie i w Wyższej Szkole Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu (2005-2006)

• Wychowanie i opieka w różnych fazach życia; Profilaktyka i usuwanie trudności szkolnych; w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskie (od 1 lutego 2007)

Otrzymane nagrody

• srebrny krzyż zasługi za wieloraką działalność na rzecz dobra wspólnego, 2002 r.

indywidualna nagroda rektorska a pracę habilitacyjną, 2005 r.

indywidualna nagroda rektorska II stopnia za pracę naukową i szczególne osiągnięcia organizacyjne.

Praca na rzecz środowiska

• wieloletni sekretarz „Roczników Nauk Społecznych" Zeszyt 2 - Pedagogika [wyd. Towarzystwo Naukowe KUL];

organizator cyklicznych Komisji Pedagogicznych przy Sekcji Pedagogiki KUL;

przez 10 lat opiekun kolejnych dwu roczników studentów Pedagogiki KUL;

przez trzy kadencje (łącznie 9 lat) wiceprzewodnicząca, a od 28 marca 2005 przewodnicząca Organizacji Związkowej, działającej w KUL Komisji Uczelnianej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność";

kilkakrotny Delegat na Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność", z ramienia Związku Zawodowego "Solidarność" wieloletnie uczestnictwo z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
od roku 1983 uczestniczenie w popularyzowaniu wiedzy psychopedagogicznej w cyklach wykładów dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i inteligencji;

udział w strukturach Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność" (Lublin)

przynależność do Rady Programowej Fundacji Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.

Zainteresowania

• teorie wychowania,

pedagogika ogólna,

• pedagogika katolicka, pedagogika religii

• teologia wychowania,

• nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI, wychowanie w koncepcji Luigiego Giussaniego

• pedagogia wybranych ruchów Kościoła katolickiego, wychowanie w szkole katolickiej,

• etos nauczyciela,

• pedagogika szkolna, opiekuńcza i medialna.

• geneza i rozwój katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce i na świecie,

• rozumienie celów wychowania oraz poszukiwanie adekwatnych do współczesności form i sposobów kształtowania osobowości dojrzałej, wolnej i odpowiedzialnej

• badania nad antropologiczno-teologicznymi podstawami integralnego wychowania osoby


14. 10. 2008 r.

 


Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2008, godz. 14:14 - Tomasz Petkowicz